ROMÂNIA                                                                 PROIECT

   JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.______

din 23 iunie 2005

 

privind  solicitarea adresată Guvernului României pentru darea în administrare comună a Palatului Administrativ din Tîrgu Mureș, Instituției Prefectului Județului Mureș și

Consiliului Județean Mureș

 

 

         Consiliul Județean Mureș,

 

         Văzând expunerea de motive nr.________/___________  a președintelui Consiliului Județean Mureș,

         Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum ale art.4, alin.2, lit.”c” din HGR nr.50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare,

         În temeiul art.104, alin.1, lit. „f” și 109 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

h o t ă r ă ș t e :

 

 

Art.1. Se solicită Guvernului României darea în administrare comună a Palatului Administrativ din Tîrgu Mureș, Instituției Prefectului Județului Mureș și Consiliului Județean Mureș, în condițiile proiectului de act normativ supus aprobării Guvernului României, cuprins în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edita Emöke, cu desfășurarea procedurilor reglementate de HGR nr.50/2005, în vederea avizării și prezentării spre adoptare Guvernului României a proiectului de act normativ prevăzut la art.1.

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Administrației și Internelor.

 

 

 

PREȘEDINTE

 

Lokodi Edita Emöke

 

 

                                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                                          SECRETAR GENERAL

 

                                                                                Ioan Togănel

______________________________________________________________________________________________________


 

 


            ROMÂNIA                                           Nr.______/_________

     JUDEȚUL MUREȘ                                                 dosar I.A.1

CONSILIUL JUDEȚEAN

        PREȘEDINTE

        

        

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru darea în administrare comună a Palatului Administrativ din Tîrgu Mureș, Instituției Prefectului Județului Mureș și Consiliului Județean Mureș

 

 

Palatul Administrativ din Tîrgu Mureș, monument istoric cu o valoare arhitecturală deosebită, a fost construit între anii 1905 – 1907.

În decursul timpului, Palatul Administrativ a fost sediu al Primăriei locale, al Comitetului Județean al fostului P.C.R. și al fostului Consiliu Popular al Județului Mureș.

După 1990, imobilul a fost sediul autorităților publice constituite la nivelul județului Mureș, potrivit legislației aplicabile domeniului în perioada respectivă.

         Administrarea a fost realizată în fapt, fără întrerupere, indiferent de prevederile legale referitoare la administrarea palatelor administrative, de către Consiliul Județean Mureș. Comportarea în timp a clădirii și cu deosebire a elementelor de rezistență a fost urmărită cu atenție de specialiștii existenți în aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, care au studiat și propus măsurile necesare.

         Astfel, începând cu anul 1996 și până în anul 2002, Consiliul Județean Mureș, pe cheltuială proprie, a executat lucrări de restaurare, conservare și asigurarea funcționalității Palatului Administrativ și a anexelor acestuia, în valoare de peste 60 miliarde lei (costuri actualizate).

         Având în vedere că regimul de monument istoric al imobilului implică o atenție specială în privința restaurării, conservării și asigurării funcționalității sale, este imperios necesar ca în acest an să se execute lucrări în valoare de peste 2,5 miliarde lei.

         Întrucât „Palatul Administrativ” și anexele sale fac parte din domeniul public al Statului Român și ținând cont de prevederile H.G.R. nr.706/1994, pentru considerentele de fapt mai sus arătate, vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre alăturat, urmând ca în comun cu Instituția Prefectului Județului Mureș, Consiliul Județean să supună avizării și aprobării Guvernului, potrivit procedurii reglementate de HGR nr.50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, proiectul de act normativ cuprins în anexă.

 

 

 

         PREȘEDINTE                                                      SECRETAR GENERAL

 

           Lokodi Edita Emöke                                                        Ioan Togănel

 

Întocmit: Aurelian – Paul Cosma

Văzut: Șef serviciu, Iuliana – Elena Popa

Dactilografiat în 2 ex. la 06.06.2005

______________________________________________________________________________________________________


                                                                                                                                 ANEXA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

privind reglementarea dreptului de administrare a  „Palatului Administrativ” și anexelor acestuia, situate în Tîrgu Mureș, județul Mureș

 

 

Palatul Administrativ din Tîrgu Mureș, monument istoric cu o valoare arhitecturală deosebită, a fost construit între anii 1905 – 1907.

În decursul timpului, Palatul Administrativ a fost sediu al Primăriei locale, al Comitetului Județean al fostului P.C.R. și al fostului Consiliu Popular al Județului Mureș.

După 1990, imobilul a fost sediul autorităților publice constituite la nivelul județului Mureș, potrivit legislației aplicabile domeniului în perioada respectivă.

         Administrarea a fost realizată în fapt, fără întrerupere, indiferent de prevederile legale referitoare la administrarea palatelor administrative, de către Consiliul Județean Mureș. Comportarea în timp a clădirii și cu deosebire a elementelor de rezistență a fost urmărită cu atenție de specialiștii existenți în aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, care au studiat și propus măsurile necesare.

         Astfel, începând cu anul 1996 și până în anul 2002, Consiliul Județean Mureș, pe cheltuială proprie, a executat lucrări de restaurare, conservare și asigurarea funcționalității Palatului Administrativ și a anexelor acestuia, în valoare de peste 60 miliarde lei (costuri actualizate).

         Având în vedere că regimul de monument istoric al imobilului implică o atenție specială în privința restaurării, conservării și asigurării funcționalității sale, este imperios necesar ca în acest an să se execute lucrări în valoare de peste 2,5 miliarde lei.

         Întrucât „Palatul Administrativ” și anexele sale fac parte din domeniul public al Statului Român și ținând cont de prevederile H.G.R. nr.706/1994, propunem ca administrarea acestor imobile să fie realizată în comun de instituția Prefectului Județului Mureș și Consiliul Județean Mureș.

În acest sens vă rugăm să promovați spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

 

 

 

 

Prefectul Județului Mureș       Președintele Consiliului Județean Mureș

 

   CIPRIAN M. DOBRE                      LOKODI EDITA EMÖKE

 

 

 

Ministrul Administrației și Internelor

 

VASILE BLAGA

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL

 

 

Ministrul Finanțelor Publice                     Ministrul Justiției

 

       IONEL POPESCU                           MONICA LUISA MACOVEI

______________________________________________________________________________________________________


                                                                                                  ANEXĂ

 

HOTĂRÂRE

 

privind reglementarea dreptului de administrare a  „Palatului Administrativ” și anexelor acestuia, situate în Tîrgu Mureș, județul Mureș

 

 

         În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, ale art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

 

         Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

         Art.1. Administrarea „Palatului Administrativ” – proprietate publică a statului, situat în Municipiul Tîrgu Mureș, Piața Victoriei, nr.1, județul Mureș și a imobilului anex㠖 garaj și spălătorie, situat în Tîrgu Mureș, str. Călărașilor, nr.46, județul Mureș, se realizează în comun de către instituția Prefectului Județului Mureș și Consiliul Județean Mureș.

 

         Art.2. Spațiile utilizate de instituțiile prevăzute la art.1 se vor stabili pe baza unui protocol ce se va încheia între acestea, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PRIM MINISTRU

 

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

 

Ministrul Administrației și Internelor

VASILE BLAGA

 

Ministrul Finanțelor Publice

 

IONEL POPESCU