ROMÂNIA                                                                 PROIECT

   JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

HOTĂRÂREA NR.______

din _____________ 2005

privind  aprobarea convenției de cooperare cu Federația femeilor - Mureș  pentru organizarea spectacolului aniversar, “Interepretul Nelu Șopterean la 50 ani de viață și 30 ami în slujba cântecului”, în perioada 13-14 iulie  2005

 

 

         Consiliul Județean Mureș,

         Văzând expunerea de motive nr._____/_____________ la proiectul  de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare cu Federația femeilor – Mureș, pentru organizarea spectacolului aniversar,”Interpretul Nelu Șopterean la 50 ani de viață și 30 ani în slujba cântecului”, în perioada 13-14 iulie 2005,

         În temeiul prevederilor art.104, alin.1, lit.”s” și art.109 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

h o t ă r ă ș t e :

 

 

         Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Federația femeilor – Mureș,Tîrgu Mureș, în vederea organizării spectacolului aniversar “Interpretul Nelu Șopterean la 50 ani de viață și 30 ani în slujba cântecului”, în perioada 13-14 iulie 2005, potrivit convenției de cooperare cuprinsă în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

 

         Art.2. Doamna Lokodi Edita Emöke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea convenției de cooperare prevăzute la art.1.

 

         Art.3. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Administrația Palatului Culturii, Ansamblul artistic  profesionist “Mureșul” și Centrul de conservare și promovare a culturii tradiționale a județului Mureș.

 

         Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Federației femeilor – Mureș, cu sediul în Tîrgu Mureș, str.Gh. Marinescu nr.51, ap.12, Administrației Palatului Culturii din Tîrgu Mureș, Ansamblului artistic profesionist “Mureșul” și Centrului de conservare și promovare a culturii tradiționale a județului Mureș.

 

 

                                  PREȘEDINTE

 

                           Lokodi Edita Emöke

 

                                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                                          SECRETAR GENERAL

 

                                                                                Ioan Togănel

_____________________________________________________________________________________________

 


           ROMÂNIA                                           Nr.______/___________

     JUDEȚUL MUREȘ                                                  dosar I.A.1                                           CONSILIUL JUDEȚEAN

        PREȘEDINTE

 

 

                 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției de cooperare cu Federația Femeilor – Mureș, pentru organizarea spectacolului aniversar “Interpretul Nelu Șopterean la 50 ani de viață și 30 ani în slujba cântecului”, în perioada 13-14 iulie 2005

 

 

 

         Federația Femeilor – Mureș, organizație neguvernamentală și nonprofit, cu program socio-umanitar și cultural, își propune să organizeze în perioada 13-14 iulie 2005 spectacolul aniversar “Interpretul Nelu Șopterean la 50 ani de viață și 30 ani în slujba cântecului”, acțiune complexă care va cuprinde lansări de albume muzicale și carte, o expoziție de artă populară și meșteșuguri tradiționale, urmate de spectacolul de cântece și jocuri populare.

        Avînd în vedere că această acțiune va întruni un număr mare de artiști, oameni de cultură și spectatori, Federația Femeilor – Mureș a solicitat sprijinul Consiliului Județean Mureș, în vederea organizării spectacolului aniversar. Obligațiile Consiliului Județean Mureș, cuprinse în Convenția de cooperare, se vor realiza prin intermediul instituțiilor subordonate, respectiv Administrația Palatului Culturii, Ansamblul artistic profesionist “Mureșul” și Centrul de conservare și promovare a culturii tradiționale Mureș, nefiind prevăzute clauze de natură financiară.

        Față de cele arătate, propunem aprobarea Convenției de cooperare între Consiliului Județean Mureș și Federația Femeilor – Mureș, potrivit proiectului de hotărâre alăturat și convenției care face parte integrantă din acesta.  

 

 

 

 

 

 

        PREȘEDINTE                                          SECRETAR GENERAL

 

           Lokodi Edita Emöke                                          Ioan Togănel

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

        ROMÂNIA                                                      FEDERAȚIA FEMEILOR

    JUDEȚUL MUREȘ                                                          MUREȘ 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                               TÎRGU MUREȘ

Nr.________/___________                                    Nr.______/____________

 

       CONVENȚIE DE COOPERARE

           în vederea organizării spectacolului aniversar

“Interpretul  Nelu Șopterean la 50 ani de viață și 30 ani în slujba cântecului”

       în perioada 13-14 iulie 2005

 

I. PREAMBUL:

        Având în vedere prevederile art.104, alin.1, lit”s” din Legea administrației publice locale, precum și Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.___/_______,

Intenționând promovarea valorilor autentice ale culturii populare din Județul Mureș,     

        Între

a.    CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr.2, având cod fiscal 4322980, cod IBAN RO03TREZ47624510220XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Tîrgu Mureș, reprezentat prin Președinte - Lokodi Edita Emöke și Secretar general - Togănel Ioan, pe de o parte

și

b.    FEDERAȚIA FEMEILOR - MUREȘ, cu sediul în Tîrgu Mureș,str. Gh.Marinescu nr.51, ap.12, reprezentată prin Președinte – Elena Mureșan, pe de altă parte,

 

II. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONVENȚIEI

 

Art.1. Obiectul convenției îl constituie organizarea în comun a spectacolului aniversar “Interpretul Nelu Șopterean la 50 ani de viață și 30 ani în slujba cântecului” care va avea loc în perioada 13-14 iulie 2005 în municipiul Tîrgu Mureș.

 

Art.2. Convenția are drept scop promovarea valorilor autentice ale culturii și tradiției  din județul Mureș, prin lansări de albume și carte, expoziții de artă populară și meșteșuguri tradiționale.

    III. DURATA CONVENȚIEI

 

Art.3. Prezenta convenție începe să producă efecte de la data semnării sale de către ambele părți, până la închiderea spectacolului aniversar.

 

IV. OBLIGAȚIILE  PĂRȚILOR

 

Art.4. Consiliul Județean Mureș participă în calitate de co-organizator al spectacolului aniversar “Interpretul Nelu Șopterean la 50 ani de viață și 30 ani în slujba cântecului”, în perioada 13-14 iulie 2005 2005, prin punerea la dispoziția organizatorilor a Sălii mari de spectacole din incinta Palatului Culturii, în condițiile prevăzute prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2005 privind administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureș.

    De asemenea, Ansamblul artistic “Mureșul” va susține un recital de cîntece și dansuri populare specifice zonei județului Mureș, iar prin intermediul Centrului de conservare și promovare a culturii tradiționale Mureș, se va organiza o expoziție de artă populară și meșteșuguri tradiționale, inclusiv amenajarea decorului  scenei spectocolului.

 

Art.5. Federația Femeilor - Mureș are obligația de a desfășura toate activitățile specifice organizării unei astfel de acțiuni.

Pe parcursul întregii  manifestări culturale – artistice, Consiliul Județean Mureș va fi nominalizat printre co-organizatori, menționându-se contribuția acestuia la buna desfășurare a spectacolului aniversar.

 

    V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR - LITIGII

 

    Art.6. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credință, a obligațiilor asumate prin prezenta convenție, partea în culpă datorează celeilalte părți daune.

 

Art.7. Părțile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea prezentei convenții pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești din județul Mureș.    

VI. DISPOZIȚII FINALE

 

Art.8. Prezenta convenție poate fi modificată prin acordul de voință al părților, exprimat prin act adițional scris.

 

Art.9. Prezenta convenție s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți.

 

 

                                            

                    CONSILIUL JUDEȚEAN MURES                       FEDERAȚIA FEMEILOR - MUREȘ

 

        PREȘEDINTE        SECRETAR GENERAL                            PREȘEDINTE

 

   Lokodi Edita Emöke      Togănel Ioan                                   Elena Mureșan