ROMÂNIA                                                               PROIECT

JUDEȚUL MUREȘ                          

CONSILIUL JUDEȚEAN                                       

                                                                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. _________

din ________ iunie 2005

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiție „Întreținere curentă, întreținere periodică și siguranța circulației pe drumurile județene” în vederea emiterii ofertei publice pentru accesarea unui împrumut bancar

 

        Consiliul Județean Mureș,

        Văzând expunerea de motive nr._______/_______ 2005 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind obiectivul de investiție „Întreținere curentă, întreținere periodică și siguranța circulației pe drumurile județene”,

        Potrivit prevederii art.41, 57, 58 și 59 din Ordonanța de Urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale și Legea nr.313/2004 a datoriei publice,

        În temeiul prevederilor art.104 (1) lit.”s” și 109 (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

 

                                       h o t ă r ă ș t e:

 

        Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivelor de investiție „Întreținere curentă, întreținere periodică și siguranța circulației pe drumurile județene” conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta.

        Art.2.  Se aprobă contractarea unui împrumut intern de 156.334.620 mii lei pentru obiectivele de investiție menționate la art.1, anexa nr.1.

        Art.3. Promovarea în continuare a investițiilor revine direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș  Direcția Tehnică de Drumuri, Poduri Județene și Investiții și Direcția Economică.

 

 

        P R E Ș E D I N T E

 

        Lokodi Edita Emöke                                   Avizat pentru legalitate

                                                                         SECRETAR GENERAL

 

                                                                               Ioan Togănel

_____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA

    JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

Direcția Tehnică, Drumuri,

Poduri Județene, Investiții

Nr.6919/14.06.2005

 

 

Expunere de motive

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investițiilor

„Întreținere curentă, întreținere periodică și siguranța circulației pe drumurile județene în vederea emiterii ofertei publice pentru accesarea

 unui împrumut bancar”

 

 

Drumul, ca element de construcție aflat nemijlocit sub acțiunea factorilor atmosferici, se degradează neîncetat. Traficul, care îl solicită, evoluează la rândul său atât în intensitate cât și ca încărcări pe osie, prin urmare solicitarea îmbrăcăminții și a întregii structuri rutiere, reprezintă un proces continuu, cu evoluție mai mult sau mai puțin previzibilă. Degradările care rezultă în timp pot fi semnalate la nivelul suprafeței de rulare sau afectează straturile inferioare, chiar terenul suport, stabilitatea întregii structuri putând fi pusă în pericol.

Este de datoria administratorului de rețea de drumuri să vegheze la menținerea unor condiții de circulație de calitate în deplină siguranță și confort.

La ora actuală întreținerea unei rețele de drumuri reprezintă o activitate complexă care presupune luarea unei decizii corecte la nivel de administrator de drum. Drumul trebuie construit pentru a oferi utilizatorului posibilitatea de a circula în deplină siguranță și cât mai confortabil.

 

Structura rețelei de drumuri județene

pe nivele de viabilitate cu arondare pe zone de intervenții

 

Zona de intervenție

Total drum județean de întreținut

Km

Din care:

Nivelul I

km

Nivelul II

km

Nivelul III

km

Nivelul IV

Km

Sîncrai

100,364

48,570

51,794

-

-

Reghin

124,494

31,460

66,561

4,823

21,650

Sighișoara

100,700

15,365

54,296

11,699

19,340

Gănești

98,020

18,410

47,370

9,500

22,740

Șăulia

114,930

58,820

41,670

14,440

-

Gornești

98,730

60,227

30,605

7,898

-

M. Niraj

96,638

18,890

52,934

10,788

14,026

Total

733,876

251,742

345,230

59,148

77,756

 

 

Apreciere asupra stării rețelei:

-         stare bună: 291 km

-         satisfăcătoare: 274,6 km

-         nesatisfăcătoare: 178,276 km

Costul reabilitării totale a rețelei de drumuri județene se situează la cca. 10 mld. lei/km, la care se adaugă lucrările de stabilizare a solului, versanților, malurilor, etc. adică în total cca. 8.000-10.000 mld. lei.

Întrucât la ora actuală au fost prevăzute lucrări de reparații prin plombări, lucrări care dacă nu sunt acoperite cu tratamente pentru închiderea suprafețelor poroase vor conduce la uzura suprafeței carosabile în continuare, mărind astfel costurile de întreținere pe tronsoanele respective. Deci, lucrările de tratamente pe tronsoanele unde s-a efectuat repararea suprafețelor uzate (gropi), sunt necesare în primă urgență deoarece prin ele se vor conserva lucrările de plombări.

Menționăm că lucrările de plombări au o garanție de 6 luni.

 

CLASIFICAREA DRUMURILOR PE

 NIVELURILE DE VIABILITATE

 

 

Nr.

Crt.

Clasa

niveluri de viabilitate

Încadrarea drumurilor publice pe niveluri de viabilitate, în funcție de:

Clasa tehnică

Importanța economică și administrativă a drumurilor

0

1

2

3

1

NIVEL I

I, II și o parte din III

Autostrăzile, drumurile publice cu 4 benzi de circulație, drumuri publice cu 2 benzi de circulație, care leagă capitala de orașele reședință de județ, de municipii și capitale de județ între ele. Drumurile publice (naționale, județene sau comunale), care asigură legătura cu gările, porturile, aeroporturile și punctele de treceri de frontieră, sau care condiționează aprovizionarea centrelor economice importante cu materii prime, alimente sau forță de muncă.

2.

NIVEL II

IV și restul drumurilor din clasa tehnică III

Restul drumurilor naționale care fac parte din clasa tehnică III și drumurile județene care asigură legătura cu centrele de comună.

3.

NIVEL III

V

Restul drumurilor județene și comunale care trebuie menținute în stare de viabilitate.

4.

NIVEL IV

Sub 500 vehicule în 24 ore

Sectoarele de drumuri publice cu trafic redus pentru care cheltuielile necesare menținerii în stare de viabilitate, depășesc cheltuielile produse prin devierea circulației pe trasee ocolitoare.

 

Politicile de întreținere  a unei rețele de drumuri trebuie să ia în considerare posibilitățile financiare ale administratorului și să țină cont de analizele cost-beneficiu ale fiecărei intervenții. Pornind de la starea tehnică a drumurilor și de importanța acestora, există o serie întreagă de măsuri care pot fi luate în considerație pentru intervenții cu o eficiență bună mai puțin costisitoare decât reabilitarea care ar asigura o eficiență maximă.

În abordarea priorităților de intervenție asupra rețelei de drumuri s-au avut în vedere drumurile de viabilitate 1 și anume:

-                             starea tehnică (degradări și defecțiuni, planeitate, rugozitate, capacitatea portantă, defecțiuni de suprafață, defecțiuni de structură, starea lucrărilor de artă și a anexelor drumurilor);

-                             circulație/transport (trafic – investigația traficului făcându-se prin recensământul de vehicule, anchete de circulație, măsurători speciale de viteză și greutate; vehicule în circulație, transport în comun);

-                             siguranța circulației – semnalizare verticală (panouri indicatoare), semnalizare orizontală (marcaje, insule de dirijare), semnalizare complementară (oglinzi parabolice, parapeți). Indicatoare de circulație – funcționale, de avertizare, de reglementare, de orientare.

-                             accidente

-                             importanța socio-economică a acestora

-                             modernizarea traseelor principale care fac legătura cu județele limitrofe, zonele care condiționează aprovizionarea centrelor economice importante cu materii prime, alimente și forță de muncă, drumurile care asigură legătura între municipiile reședință de județ și reședințele de comună, municipii, orașe, obiective de interes turistic precum și orașele și municipiile între ele, deci în concluzie s-a avut în vedere reabilitarea drumurilor de viabilitate I, conform anexei nr.1.

Prin întreținerea unui drum se înțelege totalitatea activităților care se realizează în scopul compensării parțiale a uzurii și a menținerii structurii rutiere respective în condițiile tehnice necesare desfășurării unei circulații neîntrerupte în siguranță și confort, precum și pentru menținerea acesteia în stare permanentă de curățenie, ordine și aspect estetic, la cerințele categoriei funcționale a drumului.

La drumurile județene menționate mai sus s-au prevăzut:

1.     lucrări de întreținere curentă

2.     lucrări de întreținere periodică

3.     siguranța rutieră

 

1. Lucrările de întreținere curentă se execută pentru scurgerea apelor sau eliminarea unor degradări punctuale de mică amploarea la drumuri, lucrări de artă, de siguranță rutieră precum și pentru menținerea esteticii:

a)     întreținerea carosabilului prin:

-                             întreținerea îmbrăcăminții asfaltice, a suprafețelor degradate și măsuri de protecția acestora, plombări, combaterea fisurilor și crăpăturilor;

-                             întreținerea platformei, curățirea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, aducerea la profila acostamentelor prin tăiere manuală și mecanizată, completarea cu balast, curățirea acostamentelor în dreptul parapeților direcționali, corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu, întreținerea benzilor de încadrare prin eliminarea denivelărilor locale, eliminarea gropilor;

-                             asigurarea scurgerii apelor din zona drumului și prevenirea efectelor inundațiilor;

-                             întreținerea șanțurilor, rigolelor, canalelor și podețelor, decolmatarea acestora

b)    întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere prin:

-                             întreținerea semnalizării verticale, îndreptarea, spălarea și vopsirea portalelor, tablelor indicatoare, indicatoarelor de circulație, stâlpilor, recondiționarea și remontarea acestora;

-                             întreținerea semnalizării orizontale;

-                             întreținerea și montarea indicatorilor de km și hm, vopsire, scriere, spălare și îndreptare a acestora;

-                             întreținerea parapeților direcționali, întreținerea parapetelor metalice, din zidărie din beton;

-                             asigurarea esteticii drumului – curățirea, cosirea vegetației ierboase în zonă, tăierea buruienilor, lăstărișurilor, drajonilor, mărăcinilor.

 

 

2. Lucrările de întreținere periodică se referă la cele care se execută periodic și planificat în scopul compensării parțiale a uzurii produse structurii rutiere, lucrărilor de artă, de siguranța rutieră.

Se execută periodic în vederea înlăturării totale a efectelor uzurii produse asupra structurii rutiere, pentru readucerea caracteristicilor tehnice la starea tehnică inițială prin înlocuirea, refacerea sau repararea sectoarelor sau a părților care au suferit degradări.

 

a)     întreținere periodică a suprafeței de rulare prin tratamente bituminoase

Tratamentele reprezintă straturi subțiri realizate prin stropire cu liant bituminos, acoperire cu criblură ți fixare prin cilindrare. Rolul tratamentelor este de protecție (impermeabilizare) și asprire a suprafeței pe care se realizează.

Tratamentele bituminoase sunt utilizate la remedierea suprafețelor șlefuite, poroase sau cu ciupituri.

După modul de punere în operă noi am prevăzut:

-                             la rece – pe timp umed, dar nu ploaie, cu folosire de bitum tăiat sau emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă

- după scop:

o       etanșare închidere de suprafețe poroase

o       întreținere – regenerarea suprafețelor îmbătrânite, uzate

o       rugozitate asprirea suprafeței

- după tehnologie:

o       tratamente simple: o singură stropire cu liant, răspândire criblură, cilindrare

- reciclare la rece cu strat de rulare din tratament care cuprinde

o       adăugarea agregatelor naturale

o       frezarea îmbrăcămintei

o       adăugarea emulsiei și a apei

o       mărunțirea și amestecarea materialului rezultat din frezare

o       așternerea amestecului rezultat

o       compactarea

         Reciclarea la rece este destinată întreținerii și consolidării structurilor rutiere cu o stare tehnică necorespunzătoare.

 

 

3. Lucrările pentru siguranța circulației au ca scop stabilirea elementelor de semnalizare, a amplasării lor, a concordanței între indicațiile semnalizării și situația de pe teren.

         Semnalizarea rutieră îndeplinește roluri extrem de importante în circulația sigură și confortabilă pe drumurile publice și anume: dirijare, avertizare, orientare și informare.

S-a prevăzut:

- semnalizare vertical㠖 panouri indicatoare

- semnalizare orizontală  - marcaje

- semnalizare complementar㠖 oglinzi parabolice, stâlpi de dirijare, parapete

Semnalizarea rutieră are rol în:

-                             avertizarea supra pericolelor, stabilirea priorităților

-                             interdicție sau restricție

-                             orientare în circulație

-                             informare asupra condițiilor de circulație.

Indicatoarele de circulație se confecționează din materiale diverse (tablă, materiale plastice) cu fața realizată prin aplicare de folii reflectorizante. Panourile sunt montate pe stâlpi din țeavă, profile metalice.

Marcajele prevăzute sunt:

-                             longitudinale – utilizate pentru separare

-                             transversale cu rol de oprire sau la traversările pietonale

-                             parcări, refugii

-                             marcaje pe elemente de construcție din afara drumului – parapete, stâlpi

Pentru buna realizare a lucrărilor menționate mai sus se va da o atenție deosebită calității lucrărilor prin verificarea și constatarea la fața locului a:

-                             calității materialelor folosite

-                             prelevarea în timpul execuției și verificarea calității unor probe

-                             compoziția  mixturilor asfaltice

-                             buletinele de analiză pentru încercări pe carote – verificarea grosimii straturilor, caracteristicile materialelor utilizate

-                             verificarea lățimii carosabilului, a benzilor de încadrare și a acostamentelor

-                             verificarea capacității portante.

În cazul terasamentelor și amenajării pentru colectarea și evacuarea apelor de suprafață se vor avea în vedere următoarele aspecte:

-                             pământurile din terasamentul drumului – natura, gradul de compactare (acolo unde este cazul)

-                             amplasamentul șanțurilor, decolmatarea podețelor, a podurilor.

În același timp se va acorda o importanță cuvenită siguranței circulației și aspectului sectorului de drum.

Degradările care au apărut la structurile rutiere în raport cu suprafața de rulare, suprafața exudată, șiroită, de tipul de îmbrăcăminte, văluriri, refulări, suprafețe poroase, ciupituri, fisuri, crăpături, faianțări, făgașe longitudinale, gropi, degradări din îngheț-dezgheț, tasări locale, au fost o parte remediate în cadrul programului de plombări cuprins ca întreținere pe 2005 cu fonduri asigurate de la buget în valoare de 30 mld. lei.

Cauzele care au produs aceste degradări sunt:

-                             datorită traficului greu, intens, care conduce la uzura suprafeței, favorizarea producerii exfolierilor, faianțărilor și a tasării drumului;

-                             neaplicarea lucrărilor de întreținere specifice necesare sau întârzierea acestora în special privind colmatarea periodică a rosturilor, fisurilor și crăpăturilor;

-                             condiții de exploatare prin regimul pluvial intens, diferențe mari de temperatură și ciclurile repetate de îngheț-dezgheț, durata de exploatare având un rol hotărâtor în dezvoltarea defecțiunilor grave;

-                             prezența apei în corpul drumului prin înfiltrări produse din cauza lipsei de etanșeitate a rosturilor și crăpăturilor și mai ales a neîntreținerii șanțurilor și podețelor.

În aceste condiții este necesară urmărirea evoluției în timp a stării de degradare și realizarea întreținerii prin remedierea imediată a defecțiunilor.

Tratamentele bituminoase se aplică pe drumuri pentru închiderea suprafețelor poroase, regenerarea, repararea suprafețelor uzate, protecție, precum și pentru corecția rugozității suprafețelor, conservarea plombărilor.

Conform normativelor și standardelor în vigoare perioada de garanție a lucrărilor de tratamente bituminoase este de 12 luni, iar propunerea noastră este de 24 luni, propunere pe care tot mai mulți constructori o acceptă.

Pentru mărirea capacității portante a sistemului rutier existent care nu satisface cerințele traficului rutier actual și de perspectivă se recomandă executarea de covoare asfaltice (adică după doi ani când expiră perioada de garanție trebuie să intervenim cu lucrări de îmbrăcăminți rutiere bituminoase – covoare asfaltice) care vor trebui cuprinse în program pe anul 2007, eventual prin accesarea altui credit.

Îmbrăcămințile rutiere bituminoase alcătuite dintr-un singur strat poartă denumirea de covoare asfaltice. Covorul asfaltic trebuie executat dintr-o mixtură asfaltică care să îndeplinească condițiile unui strat de uzură.

Lucrările de covoare asfaltice vor asigura parcurgerea tronsonului de drum în condiții de siguranță și confort sporit, atât pentru traficul de vehicule cât și pentru pietoni și conduc la ameliorarea accesului la rețeaua de drumuri naționale, județene, căi ferate.

Conform normativelor și standardelor în vigoare, perioada de garanție pentru îmbrăcămințile rutiere bituminoase este de 3 ani, iar propunerea noastră este de 5 ani.

În acest fel executând lucrări de tratamente a căror garanție este de 2 ani, iar după aceea lucrări de covoare asfaltice cu garanție de 5 ani, rezultă că intervențiile realizate astfel vor avea o garanție totală de maxim 7 ani.

Alunecările de teren și zonele de drum cu fundația distrusă, cu denivelări datorate fundației care s-au produs în urma fenomenelor meteorologice și a configurației de teren presupun lucrări de stabilizarea și reabilitarea versantului din zonă și a infrastructurii drumului, nu au fost prevăzute în acest program, deoarece impun costuri foarte ridicate, astfel încât ele vor fi tratate în programele de reabilitare drumuri începând cu anul 2006. Până la realizarea reabilitărilor, aceste zone vor suporta unele reparații necesare astfel încât să fie asigurată fluiditatea circulației în condiții acceptabile.

După prezentarea lucrărilor prevăzute a se executa pe drumuri prin întreținerea curentă, periodică și siguranța rutieră vă prezentăm valorile acestora conform anexei nr.1.

Vom promova o perioadă de rambursare de până la 20-25 de ani, cu o perioadă de grație până la 5 ani pe o schemă de rată a dobânzilor care să micșoreze presiunea pe buget în perioada de grație.

Aceste credite se vor trage în funcție de realizarea lucrărilor, existând posibilitatea ca o parte din lucrări să se execute în 2006, dacă timpul nu va permite finalizarea programului.

Față de cele prezentate propunem în primă urgență aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investițiilor „Întreținere curentă, întreținere periodică și siguranța circulației pe drumurile județene în vederea emiterii ofertei publice pentru accesarea unui împrumut bancar”, conform anexei nr.1, cât și contractarea unui împrumut intern de 156.334.620 mii lei.

 

        

 

 

VICEPREȘEDINTE                              DIRECTOR EXECUTIV

         Alexandru P. Frătean                                  ing. Bochiș Nicoleta

 

 

 

Întocmit: dir. Bochiș Nicoleta

Tehnoredactat: Țogorean Narcisa

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                                                ANEXA 1

 

 

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚIE, “ÎNTREȚINERE CURENTĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PE DRUMURILE JUDEȚENE”

 

 

NR.

CRT.

DENUMIREA DRUMULUI

LUNGIMEA

KM

VALOAREA TOTALĂ

- MII LEI -

DIN CARE

C + M

- MII LEI -

EURO

1.  

DJ 151 Luduș – Sărmaș lim. Jud. Bistrița Năsăud

25,7

26.274.327

20.692.954

726.150,8

2.  

DJ 153 C Reghin – Lăpușna lim. Jud.Harghita

19,7

14.047.333

10.946.777

388.230,1

3.  

DJ 135 Tg.Mureș – Miercurea Nirajului

10,2

8.357.764

6.524.630

187.619,4

4.  

DJ 106 Limită Județ Sibiu – Apold – Sighișoara

10,0

5.969.755

4.584.675

164.987,8

5.  

DJ 151 B Ungheni – Căpîlna de Sus – int. DJ 142 C

4,1

2.976.405

2.284.979

82.259,6

6.  

DJ 151 D Ungheni – Acățari – Tîmpa

23,5

19.211.231

15.044.444

530.946,4

7.  

DJ 151 A int. DJ 151 – Șăulia – Band jud.Mureș

5,8

6.763.859

5.269.105

186.934,7

8.  

DJ 152 A Tg.Mureș – Band- Iernut

23,3

20.502.490

15.987.840

566.633,2

9.  

DJ 142 Tîrnăveni – Bălăușeri

20,3

12.099.624

9.398.150

334.400,8

10.                        

DJ 153 A Ernei – Eremitu

17,4

10.645.272

8.214.088

294.206,2

11.                        

DJ 153 Reghin – Eremitu – Sovata

23,0

23.357.390

19.413.770

645.535,0

12.                        

DJ 154 Reghin – Batoș

8,0

6.129.170

5.061.920

169.393,6

TOTAL GENERAL

191,0

156.334.620

123.423.332

4.277.297,6