CONSILIUL JUDEȚEAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ
COMPARTIMENT PATRIMONIU ȘI SERVICII PUBLICE

Nr. 6955/14.06.2005

 

 

 

 

 

Informare privind posibilitățile de restrucurare , privatizare a SC Drumuri și Poduri Mureș SA

 

SC « Drumuri și Poduri Mureș »SA, s-a constituit prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri Locale Mureș, prin Hotărârea Consiliului Județean nr.36/8.10.1998, având ca acționar unic Consiliul Județean.

            Obiectul principal de activitate al societății este : întreținerea , reparația, modernizarea și construcția de drumuri și poduri, producția și comercializarea materialelor de construcții.

            Societatea are în structură mai multe secții și loturi situate pe teritoriul județului Mureș, după cum urmează :Secția Sîncraiu de Mureș, Secția Reghin, Secția Miercurea Nirajului ,Lot Șăulia, Lot Gănești, Lot Sighișoara.,Stația de betoane Gornești, Stația de sortare concasare Periș.

Ca urmare a transformării regiei în societate comercială, adjudecarea lucrărilor se face pe bază de licitație, urmată de contractare.

Până în prezent, societatea a contractat lucrări cu următorii beneficiari principali : Consiliul Județean, Primăriile municipiilor, orașelor și comunelor iar finanțarea lucrărilor se facce din bugetul Consiliului județean, Fondul Special al Drumurilor, bugetele primăriilor.

 

În ceea ce privește performanțele economice ale societății, evoluția unor indicatori de referință în ultimii ani, se prezintă conform tabelului:

 

Nr.

Crt.

Denumire indicator

UM

2001

2002

2003

2004

2005-BVC

1.       

Total venituri

Mil.lei

57994

90148

109598

105570

106000

2.       

Profit net

Mil.lei

46

1184,3

235,6

285,8

650

3.       

Nr.mediu total salariați

Pers.

260

244

240

231

232

4.       

Total creanțe

Mil.lei

4024

9595

6852

8839

9000

5.       

Total datorii pe termen scurt

Mil.lei

8688

22507

19236

20778

18000

6.       

Valoarea adăugată

Mil.lei

17415

21678

26816

27320

29480

7.       

Chelt.de personal-total

Mil.lei

14985

18903

24029

24474

26180

8.       

Chelt.cu salarii brute

Mil.lei

10691

13731

17055

17768

19600

9.       

Câștig salarial mediu brut 12 luni

Mil.lei

41,2

53,8

71,06

76,9

84,48

 

Se constată că din punct de vedere al profitului, cele mai bune realizări s-au înregistrat în anul 2002, respectiv, 1184,3 mil. Lei, în următorii ani acesta scăzând  până la 235,6 mil. Lei în 2003 și 285,8 mil. Lei în 2004.

În ceea ce privește veniturile, acestea au crescut foarte puțin în ultimii ani, iar realizările anului 2004 se situează sub cele din 2003.(105,5 mild lei față de 109,6 mild lei)

La sfârșitul a 4 luni din anul 2005, societatea a realizat 10% din veniturile programate pe întregul an (10209 mil. Lei) și o pierdere de 3472,3 mil lei dar activitatea nu este relevantă în această perioadă, ea având caracter sezonier, înregistrând doar costuri în prima parte a anului și venituri în a doua parte, când se execută și decontează majoritatea lucrărilor.

Rezultate asemănătoare s-au înregistrat și în perioada similară a  anilor  anteriori, spre exemplu,  în anul 2004 societatea a raportat pe primele 4 luni, venituri în valoare de 15648 mil. Lei cu o pierdere de 2047 mil. Lei, iar în 2003 , venituri de 10949 mil.lei cu 3278 mil lei pierdere.Chiar și în anul 2002 , când s-a obținut cel mai mare profit la sfârșitul anului, în primele 4 luni societatea a înregistrat o pierdere de 951,7 mil. Lei  la venituri în valoare de 9542 mil.lei.

Pe ansamblu , se manifestă o tendință de scădere a cifrei de afaceri în ultimii ani, și implicit o

deteriorare a  situației financiare a societății, care se datorează în mare parte necontractării de lucrări ca urmare a pierderii unor licitații, explicația fiind costurile mari, ce cuprind cantități suplimentare de manoperă,consumuri de combustibil, cheltuieli de reparații, rezultate prin exploatarea unui parc de utilaje și echipamente uzate fizic și moral, ce conduc la productivități scăzute.

Societatea înregistrează de asemenea cheltuieli financiare ridicate cum ar fi plata de dobânzi la credite acordate de bancă pentru activitatea curentă, majorări și penalități pentru neplata la termen a datoriilor către buget și furnizori.

În aceste condiții , pentru ca societatea să reziste în timp pe piața concurențială, se impune scăderea tuturor categoriilor de costuri(materiale,de personal ,financiare), transformarea acesteia într-o structură flexibilă și dinamică capabilă să execute lucrări de calitate ,cu productivități ridicate.

Consiliul Județean Mureș , în calitate de acționar unic la SC DPM SA, trebuie să aleagă o variantă de redresare și relansare a activității societății , în caz contrar, activitatea societății și situația economico-financiară  se deteriorează din ce în ce mai rapid .

În conformitate cu prevederile legale, soluțiile posibile a fi aplicate sunt  cele nominalizate mai jos :

 

1)      Aplicarea unor programe de restructurare care, ar putea viza :

a) conservarea unor active mai puțin viabile și disponibilizarea de personal ceea ce ar  duce la economii de costuri și implicit creșteri ale profitului brut care ar putea fi  investit în noi utilaje.

În acest sens, societatea are întocmită o propunere de restructurare care vizează în principal : reducerea numărului de personal cu circa 40 persoane, conservarea subunităților Periș și Sighișoara în prima etapă și a Secției de Utilaj Transport (ce se va muta la Secția Sâncrai ) în a doua etapă.

Economiile estimate ca urmare a aplicării programului de restructurare sunt de peste 5 mild lei anual, propuse a fi utilizate pentru achiziționarea prin leasing a unor utilaje specifice activității de drumuri.

Avantaje

– alternativa permite constituirea de surse proprii pentru finanțarea reutilării societății fără a se apela la investitori externi.

-         menține ca acționar unic Consiliul Județean care  reprezintă un garant al respectării interesului public, împiedicându-se o escaladare a prețurilor pe o piață care ar fi dominată numai de firme private de profil.

Dezavantaje

 -Sursele proprii constituite din economiile create ar putea să fie insuficiente și să nu rezolve pe termen mediu și lung problema de adaptare a societății la schimbările rapide care au loc pe piața concurențială .Astfel, din sursele obținute  nu se poate asigura o Stație de asfalt de nivel european și nici utilaje mobile de reciclare și tratament , absolut necesare unei societăți competitive.

- procesul decizional ar decurge ca și în prezent destul de greoi, deciziile importante necesitând acordul Consiliului Județean.

b)Valorificarea unor active ale societății

Unele active, în special cele cu un grad mai redus de utilizare a capacității, pot fi externalizate,  în condițiile legii, pe următoarele căi :

-         b1) vînzarea unor active  la prețul  pieței, în funcție de cerere și ofertă, valoarea de pornire fiind stabilită prin raportul de evaluare.

Avantaje

-         S-ar reduce unele  cheltuieli neeconomicoase ale societății.

-         Numerarul obținut ar putea fi utilizat în retehnologizarea societății

Dezavantaje

-         Metoda de vânzare fiind licitația deschisă cu strigare, există riscul ca adjudecarea activelor să se facă la prețuri foarte mici, fonduri care ar fi insuficiente pentru achiziții de noi utilaje.

-         Diminuarea capitalului social al societății și implicit a bazei materiale echilibrat repartizate teritorial, acoperind întregul județ, ceea ce a constituit un atu al societății permițând intervenții rapide și un control bun al costurilor de transport al oamenilor și utilajelor.

-         b2) participarea societății cu valoarea unor active la constituirea de societăți comerciale cu capital mixt(public-privat)

Dacă se identifică investitori serioși și interesați , societatea cu acționar Consiliul Județean, ar putea participa cu unele  active( secții) la crearea uneia sau mai multor societăți mixte.

Avantaje

-         posibilitatea de introducere a unui management privat, la societățile mixte astfel create, considerat mai flexibil și mai eficient decât cel public.

-         posibilitatea de selectare directă, fără licitație a unui partener serios.

-         Degrevarea costurilor și a  responsabilității societății pentru  activele mai puțin profitabile.

Dezavantaje

-         derularea lentă a formalităților

-         riscul de a nu fi identificat în timp util un investitor serios.

 

2)      Închirierea de utilaje- metodă aplicată în prezent

Pentru a putea face față cerințelor crescute de calitate și eficiență , societatea a recurs la închirierea de utilaje mai moderne și cu performanțe mai ridicate.

Avantaje

- Se poate apela la utilaje moderne într-o structură variată, în funcție de necesități, asigurându-se lucrări de calitate maximă.

Dezavantaje

-         duce pe termen scurt la profitabilitate scăzută(creșterea costurilor cu Lucrări și servicii prestate de terți) și dependență față de furnizorii de  utilaje și pe termen lung la decalaj tehnologic major față de competitori, soldat cu incapacitatea de a adjudeca lucrări.

Astfel, în cazul în care , pentru anii următori se adoptă aceeași strategie , costurile de închiriere vor fi din ce în ce mai mari, pe măsura creșterii volumului de lucrări și al deprecierii propriilor utilaje.

 

 

3)      Finanțarea investițiilor prin credit bancar pe termen mediu/lung

În prezent, societatea nu are angajate credite pe termen mediu și lung, ea utilizând doar o linie de credit pentru acoperirea nevoilor curente de capital de lucru.

Dacă s-ar angaja un credit pe termen mediu și lung pentru investiții, am avea următoarele

Avantaje

-         din credit se pot achiziționa utilaje noi, moderne ,asigurându-se o creștere a  competitivității pe piață și a calității lucrărilor

Dezavantaje

-         creșterea cheltuielilor financiare sub formă de dobânzi, având ca efect scăderea profitului

-         afectarea fluxului de numerar al societății cu necesitatea rambursării ratelor la împrumut, ceea ce ar pune societatea într-o poziție riscantă din punct de vedere al lichidităților și implicit al capacității de a-și continua activitatea.

-         Nu există surse pentru constituirea de  garanții suficiente în vederea contractării unui credit de anvergură , ce ar permite o retehnologizare reală, de fond.

 

4)      Atragerea de fonduri pe termen mediu și lung din partea unor investitori- ar duce la modificarea structurii de proprietate și implicit la diminuarea participației statului( autorității administrației publice locale)

prin utilizarea uneia din următoarele metode prevăzute la art.4 din Lg.nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării :

a)      vânzarea de acțiuni

b)      majorarea de capital social prin aport de capital.

sau o combinație a acestor metode.

 

4a) Vânzarea de acțiuni

In conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 13 din OUG nr.88/1997, aprobata prin Legea nr.44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, metodele ce pot fi utilizate pentru vanzarea de actiuni sunt:

  1. oferta publica;
  2. metode de vanzare specifice pietei de capital;
  3. negociere;
  4. licitatie cu strigare sau in plic;
  5. certificate de depozit emise de banci de investitii pe piata de capital internationala;
  6. orice combinatie a metodelor prevazute la lit. a) - e).

Vanzarea se face pe baza raportului dintre cerere si oferta, la pretul de piata, indiferent de metoda de privatizare utilizata, in baza unui raport de evaluare, fara a exista pret minim de vanzare.

De menționat că  vânzarea de acțiuni prin ofertă publică sau metode specifice pieței de capital (vânzare la ordin, vânzare ca răspuns la o ofertă de cumpărare, licitații electronice pe piața de capital) se derulează prin intermediul unei societăți de servicii de investiții financiare selectate prin licitație, în condițiile stabilite de instituția publică implicată.(Consiliul Județean)

Vânzarea prin negociere se utilizează în principal în cazul în care instituția publică implicată se adresează, prin , publicarea unui anunț de vânzare (afișat la sediul instituției implicate și al societății comerciale), investitorilor strategici.(investitori care intenționează asigurarea controlului în societate, respectiv exercitarea a cel puțin o treime din totalul drepturilor de vot în AGA.)

Vânzarea prin negociere, ca și vânzarea prin licitație cu strigare sau în plic, se organizează și  conduce direct de instituția publică implicată.

Privatizarea prin vânzarea de acțiuni prezintă următoarele avantaje și dezavantaje:

Avantaje:

 - se schimbă structura acționariatului , Consiliul Județean degrevându-se de sarcina de a lua decizii în cazul unei societăți comerciale, deschizându-se calea spre un management privat, considerat de specialiști mai flexibil și mai performant.

Dezavantaje

-         banii obținuți din vânzarea acțiunilor ar reveni de drept acționarului actual,  Consiliul Județean Mureș- fără să contribuie la retehnologizarea societății; după tranzacție , societatea s-ar găsi în aceeași dilemă, doar structura acționariatului ar fi alta , iar șansele de a lua împrumuturi pentru investiții cu garanții de stat ar scădea și mai tare.

-         Cumpărătorul de acțiuni trebuie să se angajeze prin contractul de privatizare la efectuarea ulterioară de investiții, existând riscul ca acestea să nu fie îndeplinite.

-         Neexistând un preț minim de vânzare , acțiunile tranzacționate s-ar putea vinde la prețuri foarte scăzute, în funcție de cerere-ofertă, ceea ce nu ar reflecta cea mai corectă situație despre societate.

-         Metodele de vânzare la care instituția publică este obligată să apeleze la societăți de investiții financiare ar necesita o procedură greoaie, de lungă durată., în timp ce la metodele organizate și conduse de Consiliul Județean , neexistând un preț minim de vânzare ,există riscul ca  instituția să ajungă acuzată de subevaluarea acestora.

4b) Majorarea capitalului social prin aport de capital

Majorarea capitalului social se face cu decizia institutiei publice implicate, prin lansarea unei oferte publice de majorare a capitalului social al societatilor comerciale. Oferta va avea in vedere necesarul de capital rezultat in urma unui studiu de fezabilitate solicitat de catre institutia publica implicata.(Consiliul Județean)  Majorarea capitalului social se face prin aport in numerar sau in natura cu utilaje tehnologice performante (de varf), conform studiului de fezabilitate si a prevederilor normelor metodologice emise in aplicarea Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prețul de vânzare al acțiunilor nou emise va fi aprobat de Adunarea Generală (Consiliul Județean) o dată cu celelalte elemente ale vânzării , în baza propunerii instituției publice implicate , și nu poate fi mai mic decât valoarea nominală a unei acțiuni.

Avantaje

-         societatea se capitalizează și se reînnoiește prin procurarea  cu numerar sau prin  aportul adus de investitor constând în utilaje tehnologice performante, devenind mai competitivă pe piața lucrărilor de profil.

-         Acțiunile nou emise se vând la minim valoarea nominală , neexistând riscul unor acuzații de subevaluare a acestora

 

Dezavantaje

-         împărțirea profitului societății între stat(Consiliul Județean) și investitor.

Această metodă a fost utilizată de Consiliul Județean în anul 2002 în prima încercare de privatizare a societății.

Acțiunea nu s-a finalizat, întrucât unicul ofertant, firma Wilhelm Geiger GmbH&Co.KG din Germania s-a retras după mai multe runde de negocieri.

Motivele retragerii formulate în scris au fost în principal lipsa unui document scris în care să se precizeze data la care firma Geiger, în calitate de investitor ar fi intrat în posesia pachetului majoritar de acțiuni, nepreluarea de către Geiger a responsabilităților pentru datoriile vechi ale societății de drumuri, reducerea fondului de finanțare pus la dispoziție de Guvern pentru reparații drumuri în județul Mureș, climatul general instabil pentru investițiile străine (caz de incendiu a stației de asfalt din Sânpaul- proprietate Geiger.

Menționăm că , promovarea acestei metode de privatizare a avut la bază un studiu de fezabilitate ,elaborat de firma Business Foundation .

În acest studiu se face o comparație între 3 scenarii de reutilare a societății, respectiv:

-         Închiriere de utilaje

-         achiziții utilaje din credite bancare

-         majorarea capitalului social al societății prin aport de utilaje performante

    Prin studiul efectuat , firma a concluzionat că cea mai profitabilă variantă de aplicat pe termen lung este majorarea capitalului social cu aport de utilaje performante din partea unui investitor strategic.Profitul ce s-ar obține în 2008 în urma aportului  ar putea ajunge la peste 16 mild lei, în timp ce prin celelalte variante profitul s-ar situa la jumătate.

 O variantă  de retehnologizare asupra căruia se oprește studiul de fezabilitate este și

5) Asocierea societății cu investitori strategici(asociere în participațiune)

SC. DPM. SA ar putea opta pentru contracte de asociere în participațiune cu investitori strategici, pe perioade determinate de timp sau pentru lucrări care depășesc capacitatea tehnologică a societății.

Într-un astfel de parteneriat, societatea ar putea aporta utilaje, forță de muncă , logistică, management , iar partenerul ,tehnologie și know-how.

Avantaje

-         flexibilitate și lucrări de calitate fără un efort financiar al societății

Dezavantaje

-         lipsa siguranței implicării pe termen lung a partenerului strategic

Luând în considerare modalitățile de eficientizare a activității SC DPM SA , prezentate mai sus, referitor la structura acționariatului care va rezulta în urma aplicării uneia dintre proceduri, menționăm următoarele:

Variantele 1, 2, 3 , 5 mențin ca acționar unic Consiliul Județean, cu precizarea că la soluția 1b - valorificare de active, capitalul inițial al societății va scădea.

În cazul variantei numărul 4 cu cele două soluții posibile( vânzare de acțiuni sau majorarea capitalului social prin aport de capital) , participarea Consiliului Județean poate să scadă în funcție de pachetul acțiunilor vândute, respectiv emise rămânând în continuare acționar majoritar sau dimpotrivă minoritar, după cum va hotărî instituția implicată.(Consiliul Județean)

Având în vedere situația economico- financiară a  societății ce se depreciază continuu, ținând cont de calitatea de acționar unic al Consiliului Județean care este obligat să ia o decizie cu privire la viitorul societății, supunem spre dezbatere în actuala ședință,  metodele  de restructurare și privatizare propuse, cu rugămintea de a stabili  în plen  varianta asupra căreia Executivul să pregătească  un proiect de hotărâre care va fi promovat la următoarea ședință de consiliu județean..  

 

 

 

 

                   Întocmit,                                                                    Director,

           Ec. Monica Dohotariu                                                        Bartha Iosif

           

 

                                                                                           Aprobat

                                                                                    Vicepreședinte

                                                                              Alexandru P. Frătean