ROMÂNI       ROMÂNIA                                                                        PROIECT                                                       

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN                       

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.______

din ___________ 2005

privind stabilirea impozitelor și  taxelor locale pe anul 2006

 

 

 

 

Consiliul Județean Mureș,

Având în vedere Expunerea de motive nr.6724/09.06.2005 a Direcției  Economice la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2006

În temeiul art.5 alin (2) și art.23 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale,

Potrivit art.292 din Legea nr.571/23.12.2003 privind Codul fiscal și a art.45 din HGR nr.84/2005,

          Conform art.104, alin (e) și art.109 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

 

h o t ă r ă ș t e :

 

 

          Art.1. Se aprobă taxele locale pe 2006 potrivit anexei nr.1

          Art.2. Se aprobă tarifele pentru prestări servicii pentru anul 2006 potrivit anexei nr.2

          Art.3:.De executarea prezentei hotărâri răspund conducătorii direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean.

 

 

 

          P R E Ș E D I N T E

 

         Lokodi Edita Emőke

                                                                                  Avizat pentru legalitate

                                                                                    SECRETAR GENERAL

 

                                                                                         Ioan Togănel

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

Direcția Economică

Nr.6724/09.06.2005

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2006

 

 

 

 

 

În baza articolului nr.23 din OUG nr.45/2003, consiliile locale, județene au competența de a aproba impozitele și taxele locale în limitele și în condițiile legii.

Potrivit anexei nr.1 la aceeași ordonanță structura veniturilor proprii ale Consiliului Județean cuprinde:

-         taxe pentru eliberarea certificatelor,

-         avize,

-         autorizații,

-         tarife privind prestarea de servicii unor persoane fizice sau juridice.

Deoarece Consiliul Județean, în baza articolului nr.292 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu completările și modificările ulterioare, are obligația să adopte hotărâri privind stabilirea de impozite și taxe locale pentru anul fiscal următor, indicele de actualizare la inflație față de anul 2005 fiind 8%, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu anexele nr.1 și 2.

 

 

 

 

 

DIRECTOR

 

ec. Bartha Iosif

 

                                                                                         VĂZUT

                                                                                  VICEPREȘEDINTE

 

                                                                                  Frătean Petru Alexandru

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

Întocmit Vaida Gabriela____________________

Văzut Șef Serviciu Ioana Tcaciuc _____________

          ROMÂNIA                                                                      Anexa nr.1 la HCJ nr._________

     JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

TAXE

pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în domeniul construcțiilor

 pe anul 2006

 

 

          În domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor, astfel:

 

a.      Certificatul de urbanism:

      Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

 

m2

Minim
Maxim
Taxa aprobată

aprobat

2005

lei

lei noi

aprobat

2005

lei

lei noi

aprobat

2005

lei

lei noi

a)      până la 150

b)      între 151 și 250

c)      între 251 și 500

d)      între 501 și 750

e)      între 751 și 1000

f)        peste 1000

27.000

40.000

51.000

65.000

 

78.000

91.000+

139

lei/m2

29.000

43.000

55.000

70.000

 

84.000

98.000+

150

lei/m2  

2,90

4,30

5,50

7,00

 

7,50

9,80+

0,015

lei/m2

38.000

50.000

64.000

77.000

 

91.000

91.000+

139

lei/m2

41.000

54.000

69.000

83.000

 

98.000

98.000+

150

lei/m2  

4,10

5,40

6,90

8,30

 

9,80

9,80+

0,015

lei/m2

38.000

50.000

64.000

77.000

 

91.000

91.000+

139

lei/m2

41.000

54.000

69.000

83.000

 

98.000

98.000+

150

lei/m2

4,10

5,40

6,90

8,30

 

9,80

9,80+

0,015

lei/m2

 

pentru ceea ce depășește suprafața de  1000 m2

pentru ceea ce depășește suprafața de  1000 m2

pentru ceea ce depășește suprafața de  1000 m2

 

2.1 În mediul rural se percepe  50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

2.2 Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă la locuință este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

2.3 Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și altor exploatări se calculează înmulțind numărul de metri pătrați de teren afectat de foraj sau de excavație cu 60.000 lei (6,00 lei noi), pentru fiecare m2 afectat.

2.4 Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor este de 60.000 lei (6,00 lei noi) pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție.

 

3 Pentru eliberarea autorizației pentru construcțiile de șantier, necesare execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3 % din valoarea autorizată a construcțiilor.

 

4 Pentru eliberarea autorizației de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau rulote, campinguri taxa datorată este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcției.

 

6 Pentru eliberarea autorizației de desființare, parțială sau totală, a construcțiilor și a amenajărilor taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desființării parțiale cuantumul taxei se calculează proporțional cu suprafața construită a clădirii supuse demolării.

 

7 Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum și a autorizațiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei inițiale.

 

8.Pentru eliberarea autorizațiilor privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefoane și televiziune prin cablu taxa este de 86.000 lei (8,60 lei noi),  pentru fiecare racord.

 

9.Pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul Consiliului Județean taxa este de 120.000 lei (12,00 lei noi).

 

10.Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă taxa este de 70.000 lei (7,00 lei noi).

 

b. Valoarea minimă de impunere a autorizației de construcție, pe metru pătrat de suprafață construită - desfășurată la clădiri și alte construcții

 

Nr.

crt.

Felul și destinația

construcțiilor

Valoarea impozabilă lei/m2

cu instalații de apă, canalizare, electricitate, încălzire (condiții cumulative)

 

fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

 

 

lei

lei noi

lei

lei noi

1.

Clădiri cu pereți sau cadre din beton armat, cărămidă arsă, piatră naturală sau alte materiale asemănătoare

6.818.000

681,80

4.045.000

404,50

2.

Clădiri cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci, șipci sau alte materiale asemănătoare

1.849.000

184,90

1.156.000

115,60

3.

Construcții anexe corpului principal al unei clădiri, având pereți din beton, cărămidă arsă, piatră sau alte materiale asemănătoare

1.156.000

115,60

 

1.040.000

104,00

4.

Construcții anexe corpului principal al unei clădiri, având pereții din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, șipci sau alte materiale asemănătoare

693.000

69,30

462.000

46,20

5.

Subsol, demisol sau mansardă utilizată ca locuință

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

6.

Subsol, demisol sau mansardă utilizată cu alte scopuri decât cel de locuință

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

           ROMÂNIA                                                                                      Anexa nr.2 la HCJ nr._____________                                                         

     JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

 

 

TARIFE

pentru prestările de servicii efectuate pentru persoanele fizice și juridice

pentru anul 2006

 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt.

Denumirea lucrării

Tarif în lei

Tarif în lei noi

  1.  

Xerocopie format A4 – față

                             A4 – față-verso

2.500

4.000

0,25

0,40

  1.  

Xerocopie format A3 – față

                             A3 – față-verso

4.000

5.000

0,40

0,50

  1.  

Multiplicare pe minitipografie, editare și tehnoredactare

Conform calculației de preț la fiecare lucrare

  1.  

Cercetarea documentelor, dactilografierea și eliberarea certificatelor, devizelor și copiilor după acte de proprietate sau decrete de expropriere

68.000

6,80