ROMÂNIA                                                                 PROIECT

   JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.______

din 23 iunie 2005

 

privind  solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea Complexului "Parc" cu bunurile, utilitățile și terenul aferent în suprafață de 3.209 mp, situat în municipiul Târgu Mureș, Str. Primăriei nr. 2, județul Mureș  din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”- Sucursala de Reprezentare și Protocol Olănești, în  domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

 

 

         Consiliul Județean Mureș,

         Văzând expunerea de motive nr.________/___________  a președintelui Consiliului Județean Mureș,

         Având în vedere prevederile art.9, alin.1 și 12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale art.4, alin.2, lit.”c” din HGR nr.50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare,

         În temeiul art.104, alin.1, lit. „f” și 109 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

h o t ă r ă ș t e :

 

 

Art.1. Se solicită Guvernului României transmiterea Complexului "Parc" cu bunurile, utilitățile și terenul aferent în suprafață de 3.209 mp, situat în municipiul Târgu Mureș, Str. Primăriei nr. 2, județul Mureș  din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”- Sucursala de Reprezentare și Protocol Olănești, în  domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș, în condițiile proiectului de act normativ cuprins în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edita Emöke, cu desfășurarea procedurilor reglementate de HGR nr.50/2005, în vederea avizării și prezentării spre adoptare Guvernului României a proiectului de act normativ prevăzut la art.1.

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Administrației și Internelor.

 

PREȘEDINTE

 

Lokodi Edita Emöke

 

 

                                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                                          SECRETAR GENERAL

 

                                                                                Ioan Togănel


______________________________________________________________________________________________________

 

 


            ROMÂNIA                                           Nr.______/_________

     JUDEȚUL MUREȘ                                                 dosar I.A.1

CONSILIUL JUDEȚEAN

        PREȘEDINTE

        

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotărâre privind  solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea Complexului "Parc" cu bunurile, utilitățile și terenul aferent în suprafață de 3.209 mp, situat în municipiul Târgu Mureș, Str. Primăriei nr. 2, județul Mureș  din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”- Sucursala de Reprezentare și Protocol Olănești, în  domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

 

Complexul de cazare și alimentație “Parc”, situat în Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2, județul Mureș, este construit înainte de anul 1989, perioadă care făcea parte din patrimoniul fostului Partid Comunist Român.

         În anul 1990, prin Decretul – Lege nr.30/1990, acest imobil, alături de toate imobilele care au aparținut fostului Partid Comunist Român, a fost trecut în proprietatea statului. Ulterior, prin HGR nr.115/1990, dată în aplicarea Decretului – Lege mai sus amintit, imobilul în cauză a fost trecut în administrarea fostei Primării județene Mureș, al cărei succesor este Consiliu Județean Mureș.

         Consiliul Județean Mureș a administrat imobilul până în anul 1996 când, prin HGR nr.64/1996 pentru completarea HGR nr.639/1995, a fost dat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”. Deși ulterior, prin HGR nr.417/1998, dreptul de administrare a complexului „Parc” a fost din nou atribuit Consiliului Județean Mureș, această autoritate a administrației publice locale nu a mai reușit să intre efectiv în posesia imobilului și să își exercite prerogativele dreptului de administrare întrucât R.A.A.P.P.S. a atacat în contencios administrativ HGR nr.417/1998, procesele durând până în anul 2001, când, prin efectele HGR nr.667/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.406/23.07.2001, actul administrativ în temeiul căruia Consiliului Județean Mureș i-a fost dat în administrare Complexul „Parc” – HGR nr.417/1998 a fost abrogat, imobilul rămânând în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, entitate care își exercita prerogativele de administrator prin Sucursala de Reprezentare și Protocol Olănești.

În anul 2004, prin Hotărârea Guvernului României nr.2451, privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Patriarhia Român㠖 Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1280 din 30 decembrie 2004, Complexul „Parc” a fost dat în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Patriarhia Român㠖 Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, însă această hotărâre nu a produs efecte, Complexul nefiind predat de Regia Autonom㠄Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” noului administrator.

         Acest aspect rezultă din cuprinsul H.G.R. nr.60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105, din  1 februarie 2005, precum și din H.G.R. nr.265/2005, privind schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318, din 14 aprilie 2005, acte normative potrivit cărora Complexul „Parc” se află în continuare în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, prin Sucursala de Reprezentare și Protocol Olănești.

         De-a lungul timpului am formulat nenumărate solicitări Guvernului României pentru ca acest imobil, construit din fondurile statului prin fostul Consiliu Popular al județului Mureș, să fie dat în administrarea Consiliului Județean Mureș.

         Motivele pentru care solicităm să aprobați proiectul de hotărâre alăturat sunt următoarele:

-Imobilul, atât din punct de vedere arhitectural, cât și funcțional este conceput și construit să constituie corp comun cu clădirea Palatului administrativ, comunicând cu acesta prin două culoare de trecere.

-Complexul poate deservi activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, nou înființate în temeiul OG nr.84/2001, aprobată prin Legea nr.372/2002, OG nr. 50/2004, aprobată prin Legea nr.520/2004. Menționăm că în prezent, activitatea acestor servicii este aproape imposibil de conceput a se desfășura în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Călărașilor nr.26 – 28, alocat pentru această destinație, întrucât acesta din urmă a fost construit ca sediu de bancă, suprafața utilă a construcției, locația amplasării sale și gradul de funcționabilitate în raport cu noua destinație nerăspunzând nevoii de a satisface interesul public.

-Imobilul poate să deservească administrația publică a județului și personalul din administrație, fiind amplasat în centrul municipiului Tîrgu Mureș. Astfel, în incinta restaurantului complexului poate fi servită masa de către funcționarii publici (și nu numai), la costuri rezonabile, proporționale cu veniturile lor, fără a fi perturbată buna funcționare a instituțiilor publice.

-Spațiile de cazare pot să deservească găzduirea delegaților altor autorități și instituții publice, tot mai numeroase, cu care administrația județului (în mod special Prefectura județului Mureș și Consiliul Județean Mureș) stabilește contacte, atât din țară, cât și de peste hotare.

-Complexul permite, de asemenea, organizarea de către autoritățile administrației publice locale a unor simpozioane și conferințe. În acest scop, Consiliul Județean Mureș a și înființat un serviciu public cu personalitate juridic㠖 „Complexul de cazare și alimentație Parc”, prin Hotărârea nr.1/23.01.1996, menit să satisfacă interesul public general, atât cu privire la aspectele mai sus arătate, cât și cu privire la realizarea de venituri suplimentare la bugetul public al județului într-o perioadă de severă austeritate.

-Nu în ultimul rând, propunerea de act normativ are la bază o realitate evidentă cu care administrația județului se confruntă zi de zi, aceea că în prezent Consiliul Județean Mureș duce o lipsă acută de spații pentru activitatea proprie și a instituțiilor aflate sub autoritatea sa. Ori, atât din punct de vedere funcțional, cât și al capacității sale, imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, în măsura în care este bine administrat, constituie o soluție pentru o modernizare a administrației județene, mai apropiată de cetățean și de nevoile sale.

         Având în vedere cele mai sus arătate, vă rugăm aprobați proiectul de hotărâre alăturat, urmând ca în comun cu Instituția Prefectului Județului Mureș, Consiliul Județean să supună avizării și aprobării Guvernului, potrivit procedurii reglementate de HGR nr.50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, proiectul de act normativ cuprins în anexă.

 

         PREȘEDINTE                                                      SECRETAR GENERAL

 

                   Lokodi Edita Emöke                                                                            Ioan Togănel

 

 

Întocmit: Aurelian – Paul Cosma.

Văzut: șef serviciu, Iuliana – Elena Popa.

Dactilografiat în 2 ex. la data de 08.06.2005

______________________________________________________________________________________________________


 

HOTĂRÂRE                                                        ANEXA

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”- Sucursala de Reprezentare și Protocol Olănești, în  domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

         În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

 

         Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

         Art.1. Complexul "Parc" cu bunurile, utilitățile și terenul aferent în suprafață de 3.209 mp, situat în municipiul Tîrgu Mureș, Str. Primăriei nr. 2, județul Mureș, înscris  în Cartea Funciară nr.3374/a a municipiului Tîrgu Mureș, se transmite din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" - Sucursala de reprezentare și protocol Olănești, în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș.

 

    Art.2. Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005 și Hotărârea Guvernului   nr. 265 din 31 martie 2005 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005, privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.318 din 14 aprilie 2005, se modifică în mod corespunzător, iar Hotărârea Guvernului României nr.2451/2004, privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Patriarhia Român㠖 Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1280 din 30 decembrie 2004, se abrogă.

 

         Art.3. Predarea-preluarea bunurilor mobile și imobile transmise potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol, încheiat între părți în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM MINISTRU

 

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

 

Ministrul Administrației și Internelor

 

VASILE BLAGA

 

Ministrul Finanțelor Publice

 

IONEL POPESCU

 

Ministrul Culturii și Cultelor

 

MONA OCTAVIA MUSCĂ

______________________________________________________________________________________________________


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

la proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”- Sucursala de Reprezentare și Protocol Olănești, în  domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

 

Complexul de cazare și alimentație “Parc”, situat în Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2, județul Mureș, este construit înainte de anul 1989, perioadă în care făcea parte din patrimoniul fostului Partid Comunist Român.

         În anul 1990, prin Decretul – Lege nr.30/1990, acest imobil, alături de toate imobilele care au aparținut fostului Partid Comunist Român, a fost trecut în proprietatea statului. Ulterior, prin HGR nr.115/1990, dată în aplicarea Decretului – Lege mai sus amintit, imobilul în cauză a fost trecut în administrarea fostei Primării județene Mureș, al cărei succesor este Consiliu Județean Mureș.

         Consiliul Județean Mureș a administrat imobilul până în anul 1996 când, prin HGR nr.64/1996 pentru completarea HGR nr.639/1995, a fost dat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”. Deși ulterior, prin HGR nr.417/1998, dreptul de administrare a complexului „Parc” a fost din nou atribuit Consiliului Județean Mureș, această autoritate a administrației publice locale nu a mai reușit să intre efectiv în posesia imobilului și să își exercite prerogativele dreptului de administrare întrucât R.A.A.P.P.S. a atacat în contencios administrativ HGR nr.417/1998, procesele durând până în anul 2001, când, prin efectele HGR nr.667/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.406/23.07.2001, actul administrativ în temeiul căruia Consiliului Județean Mureș i-a fost dat în administrare Complexul „Parc” – HGR nr.417/1998 a fost abrogat, imobilul rămânând în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, entitate care își exercita prerogativele de administrator prin Sucursala de Reprezentare și Protocol Olănești.

         În anul 2004, prin Hotărârea Guvernului României nr.2451, privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Patriarhia Român㠖 Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1280 din 30 decembrie 2004, Complexul „Parc” a fost dat în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Patriarhia Român㠖 Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, însă această hotărâre nu a produs efecte, Complexul nefiind predat de Regia Autonom㠄Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” noului administrator.

         Acest aspect rezultă din cuprinsul H.G.R. nr.60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105, din  1 februarie 2005, precum și din H.G.R. nr.265/2005, privind schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318, din 14 aprilie 2005, acte normative potrivit cărora Complexul „Parc” se află în continuare în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, prin Sucursala de Reprezentare și Protocol Olănești.

         De-a lungul timpului Consiliul Județean Mureș a formulat nenumărate solicitări Guvernului României pentru ca acest imobil, construit din fondurile statului prin fostul Consiliu Popular al județului Mureș, să fie dat în administrarea Consiliului Județean Mureș.

         Nici în prezent Consiliul Județean nu a abandonat proiectul propriu legat de acest imobil, în sensul de a-i fi dat în administrare, având la bază următoarele argumente:

·        Imobilul, atât din punct de vedere arhitectural, cât și funcțional este conceput și construit să constituie corp comun cu clădirea Palatului administrativ, comunicând cu acesta prin două culoare de trecere.

·        Complexul poate deservi activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, nou înființate în temeiul OG nr.84/2001, aprobată prin Legea nr.372/2002, OG nr. 50/2004, aprobată prin Legea nr.520/2004. Menționăm că în prezent, activitatea acestor servicii este aproape imposibil de conceput a se desfășura în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Călărașilor nr.26 – 28, alocat pentru această destinație, întrucât acesta din urmă a fost construit ca sediu de bancă, suprafața utilă a construcției, locația amplasării sale și gradul de funcționabilitate în raport cu noua destinație nerăspunzând nevoii de a satisface interesul public.

·        Imobilul poate să deservească administrația publică a județului și personalul din administrație, fiind amplasat în centrul municipiului Tîrgu Mureș. Astfel, în incinta restaurantului complexului poate fi servită masa de către funcționarii publici (și nu numai), la costuri rezonabile, proporționale cu veniturile lor, fără a fi perturbată buna funcționare a instituțiilor publice.

·        Spațiile de cazare pot să deservească găzduirea delegaților altor autorități și instituții publice, tot mai numeroase, cu care administrația județului (în mod special Prefectura județului Mureș și Consiliul Județean Mureș) stabilește contacte, atât din țară, cât și de peste hotare.

·        Complexul permite, de asemenea, organizarea de către autoritățile administrației publice locale a unor simpozioane și conferințe. În acest scop, Consiliul Județean Mureș a și înființat un serviciu public cu personalitate juridic㠖 „Complexul de cazare și alimentație Parc”, prin Hotărârea nr.1/23.01.1996, menit să satisfacă interesul public general, atât cu privire la aspectele mai sus arătate, cât și cu privire la realizarea de venituri suplimentare la bugetul public al județului într-o perioadă de severă austeritate.

·        Nu în ultimul rând, propunerea de act normativ are la bază o realitate evidentă cu care administrația județului se confruntă zi de zi, aceea că în prezent Consiliul Județean Mureș duce o lipsă acută de spații pentru activitatea proprie și a instituțiilor aflate sub autoritatea sa. Ori, atât din punct de vedere funcțional, cât și al capacității sale, imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, în măsura în care este bine administrat, constituie o soluție pentru o modernizare a administrației județene, mai apropiată de cetățean și de nevoile sale.

         Având în vedere cele mai sus arătate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre alăturat, privind transmiterea Complexului „Parc” situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, județul Mureș, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”- Sucursala de Reprezentare și Protocol Olănești, în  domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș.

 

Prefectul Județului Mureș                 Președintele Consiliul Județean Mureș

 

CIPRIAN M. DOBRE                                     LOKODI EDITA EMÖKE

 

 

Ministrul Administrației și Internelor

 

VASILE BLAGA

 

 

AVIZĂM FAVORABIL

 

Ministrul Finanțelor Publice

 

IONEL POPESCU

 

 

Ministrul Culturii și Cultelor

 

MONA OCTAVIA MUSCĂ

 

 

Ministrul Justiției

 

MONICA LUISA MACOVEI