Casetă text:  

ROMÂNIA                                                  Proiect          
JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN                            

 

 

 

                                                 

HOTĂRÂREA NR.

din  23 iunie  2005

 

privind transmiterea dreptului de administrare pentru un corp din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Eminescu, nr. 22

 

 

          Consiliul Județean Mureș,

 

Analizând Expunerea de motive nr.6962/15.06.2005  a Direcției Buget –Finanțe și Asistență Economică,

Având în vedere prevederile art. 139 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

În conformitate cu prevederile art.12  din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

                           

                            h o t ă r ă ș t e:

 

Art. 1. (1) Se transmite dreptul de administrare asupra Corpului 1 (clădirea principală), din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Eminescu, nr. 22, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului, către, Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureș, în vederea funcționării activității Centrului de zi „Rozmarin”, serviciu ce trece în subordinea acestuia.

         (2) Datele de identificare ale Corpului 1 sunt prezentate în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2  Consiliul Local Tîrgu Mureș nu are dreptul să închirieze sau să schimbe destinația spațiilor date în administrare.

Art.3 De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică a Consiliului Județean  și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică : Direcției Economice, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului și Consiliului Local al municipiului Tîrgu Mureș.

 

 

 

PREȘEDINTE

Lokodi Edita Emöke                                         Avizat pentru legalitate

                                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                          Ioan Togănel

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

         ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică

Nr.6962/15.05.2005

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru un corp din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Eminescu, nr. 22

 

         Imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Eminescu , nr.22,(compus din 2 corpuri) aparține domeniului public județean, atestat prin HG: nr. 964/2002, la poziția 267 din Anexa 1 la hotărâre.

În prezent, se află în administrarea Direcției Județene de Asistență Socială și Protecție a Copilului pentru funcționarea Centrului de zi” Rozmarin”.

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art. 139(alin.1),există obligativitatea transferului serviciilor de zi destinate prevenirii situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului , (înființate de Consiliile Județene), precum și a personalului care deservește aceste servicii, către consiliile locale pe teritoriul cărora acestea funcționează.

În conformitate cu alineatul 5 al aceluiași articol, transferul se realizează pe bază de protocol încheiat între Consiliul Județean și Consiliile locale.

În cazul județului Mureș , se impune predarea bunurilor de patrimoniu și a întregii activități cu personalul aferent, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, către Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureș.

Referitor la imobilul în care Centrul își desfășoară activitatea, acesta aparține așa cum s-a arătat mai sus, domeniului public județean și pentru crearea condițiilor optime de funcționare în continuare a serviciului în aceeași locație,  se propune acordarea dreptului de administrare asupra Corpului 1( clădire principală) pentru Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureș, în a cărui subordine trece activitatea Centrului Rozmarin.

În Corpul 2 al imobilului, (Club grădiniță), funcționează Serviciul de Evaluare Complexă , care rămâne în structura Direcției de Asistență Socială și Protecție a Copilului.

Având în vedere motivele expuse , se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

               DIRECTOR,

                Bartha Iosif                                                                

                                                                                                     Văzut

                                                                                           VICEPREȘEDINTE

                                                                                                 Emil Groza

Întocmit: Monica Dohotariu