ROMÂNIA     ROMÂNIA                                                                       PROIECT                                                       

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN                       

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR…….…

din .........................2005

privind numirea doamnei Teodor Corina în funcția de director

al Bibliotecii Județene Mureș

 

 

 

 

          Președintele Consiliului Județean Mureș,

          Văzând procesul verbal al comisie de examinare, numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Mureș nr.167 din 15 aprilie 2005, încheiat cu ocazia desfășurării concursului de ocupare a postului de director al Bibliotecii Județene Mureș,

          Conform prevederilor art.12 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii și ale  art.56 din Legea Bibliotecilor nr.334/2002,

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Naționale a Bibliotecilor privind numirea doamnei Teodor Corina în funcția de director al Bibliotecii Județene Mureș, nr.22 din 17 mai 2005,

            În temeiul prevederilor art.104, litera „h” din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

 

h o t ă r ă ș t e :

 

 

         Art.1.  Cu data de 1 iulie 2005 doamna Teodor Corina se numește în funcția de director al Bibliotecii Județene Mureș.

Art.2. Prin dispoziția a președintelui Consiliului Județean Mureș se vor stabili încadrarea în funcție și drepturile salariale de care  va beneficia doamna Teodor Corina.

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții răspunde Biblioteca Județeană Mureș și doamna Teodor Corina.

 

 

 

PREȘEDINTE,

                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

      Lokodi Edita Emöke

                                                                    SECRETAR GENERAL,

Ioan Togănel

 

 

          ______________________________________________________________________________________________________

      

 

         ROMÂNIA

    JUDEȚUL MUREȘ                                                 VĂZUT

CONSILIUL JUDEȚEAN                                            PREȘEDINTE

Serviciul Resurse Umane,                                                    Lokodi Edita Emöke

   Consilieri Președinte

Nr.6864  din 13 iunie 2005

  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind numirea doamnei 

Teodor Corina în funcția de director al Bibliotecii Județene Mureș

 

Începând cu luna februarie a.c. contractul de muncă al domnului director al Bibliotecii Județene Mureș a încetat de drept, în conformitate cu prevederile art.56, litera „d” din nr.53/2003 – Codul Muncii.  

Prin urmare, în ședința Consiliului Județean Mureș din 7 aprilie 2005, s-a hotărât eliberarea din funcția a domnului director al Bibliotecii Județene Mureș, Dimitrie Poptămaș, urmând ca acesta să coordoneze în continuare activitatea instituției până la numirea persoanei care va reuși la concurs.

Conducerea executivă a Consiliul Județean Mureș a procedat la organizarea concursului de ocupare a postului de director al Bibliotecii Județene Mureș în baza prevederilor art.104 lit.”h” din Legea Administrației Publice Locale nr.215/201, precum și cele ale art. 56 din Legea nr. 593/2004, de modificare a Legii Bibliotecilor nr. 334/2002.

Concursul a avut loc în data de 10 mai 2005. Pentru participare la concurs s-au înregistrat un număr de 5 cereri/dosare de înscriere. Din cei cinci candidați înscriși s-au prezentat la concurs, la data și ora stabilită, doar trei candidați: doamna Macarie Angela, domnul Popescu Mircea Vasile și doamna Teodor Corina.

Etapele de desfășurare a concursului prevăzute de lege și rezultatele obținute de candidați au fost consemnate în procesul verbal al comisiei de concurs nr.167 din 15 mai 2005, în baza rezultatelor concursului comisia recomandând numirea doamnei Teodor Corina în postul de director al Bibliotecii Județene Mureș.

Întrucât art. 56 din Legea Bibliotecilor nr.334/2002 prevede că numirea în această funcție se face cu avizul Comisiei Naționale a Bibliotecilor, cu adresa nr.5615 din 17 mai 2005, s-a solicitat acest aviz. Comisia Națională a Bibliotecilor sub nr.22/ din 17 mai 2005, a avizat favorabil numirea doamnei Teodor Corina în funcția de director al Bibliotecii Județene Mureș.

Având în vedere cele de mai sus se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind numirea doamnei Teodor Corina în funcția de director al Bibliotecii Județene Mureș.

 

 

ȘEF SERVICIU,

Elena Gâlea

 

 

EP/2 ex.