ROMÂNIA                                   PROIECT

    JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN


                                      

        

HOTĂRÂREA NR.____

din 23 iunie 2005

pentru aprobarea participării Consiliului Local Reghin ca partener la realizarea și exploatarea obiectivului de investiții „Depozit Ecologic Zonal în  județul Mureș”

 

 

         Consiliul județean Mureș,

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Local Reghin, formulată prin adresa nr. 4313/2005, precum și referatul nr.6117/30.05.2005 al Direcției de Dezvoltare Regională și Integrare Europeană,

         Ținând seama de prevederile contractului de parteneriat public-privat nr. 8839/2003, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș, nr.65/16.09.2003,

         În temeiul art.104, alin.1, lit. „t” și 109 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

 

Art.1 Se aprobă participarea Consiliului Local Reghin ca partener în contractul de parteneriat public-privat, având ca obiectiv realizarea „Depozitului Ecologic Zonal în Județul Mureș”

 

Art.2 Se aprobă participarea Consiliului Local Reghin, ca acționar la S.C.Ecologica Mureș S.A, cu o cotă de 0,8% din capitalul social al acesteia, ce îi va fi atribuită de  Consiliul Județean Mureș, cota acestuia de participare la capitalul societății urmând a se diminua în mod corespunzător.

 

Art.3 Președintele Consiliului Județean Mureș - doamna Lokodi Edita Emőke se împuternicește cu semnarea actelor adiționale la contractul de parteneriat public- privat și, respectiv la actul constitutiv al S.C. Ecologica Mureș S.A, în condițiile art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

 

Art.4 Direcția de Dezvoltare Regională și Integrare Europeană și Direcția Juridică și Administrație Publică vor îndeplini procedurile și vor întocmi actele necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

  

P R E Ș E D I N T E

Lokodi Edita Emöke

 

 

                                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                   SECRETAR GENERAL

                                                               Togănel Ioan                                  

 

_____________________________________________________________________________________________

 

            ROMÂNIA

     JUDEȚULMUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Direcția Dezvoltare Regională și Integrare Europeană

Serviciul Dezvoltare Regională

Nr.6117/ 30.05.2005

Dosar II.E/1

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind acordul Consiliului Județean Mureș ca municipiul  Reghin să fie acceptat ca partener la contractul de Parteneriat Public-Privat

“Depozit Ecologic Zonal în județul Mureș”

 

            Soluționarea problemei depozitării deșeurilor în municipiul Reghin, în conformitate cu cerințele europene în acest sens, a fost o preocupare a Consiliul Local, care a durat ani de zile.

            Ea si-a găsit rezolvarea prin amenajarea unui depozit zonal în municipiul Reghin, prin aderarea la Contractul de Parteneriat Public- Privat nr.8839/14.10.2003.

 

            În contextul celor arătate mai sus a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Reghin nr.34 din 29.09.2004.

 

            Contractul de Parteneriat Public-Privat nr.8839/14.10.2003, are drept scop realizarea obiectivului de investiții Depozit Ecologic zonal în județul Mureș, constănd în depozit, 4 stații de transfer situate în orașele: Luduș Iernut și Sovata, incinerator, instalații de tratare nămoluri, instalații de tratare deșeuri industriale și periculoase, utilaje, utilități, și infrastructura aferentă care se constituie în bun de interes  public iar exploatarea lui se face de societatea comercială SC Ecologica Mureș SA.

 

            Investitorul SC Agenda 21 SA, va finanța integral SC Ecologica Mureș SA, în vederea proiectării și executării obiectivului de investiții Depozit Ecologic Zonal în județul Mureș, urmând ca gestionarea să fie făcută în asociere cu Consiliul Județean Mureș, Consiliul Local Ungheni, Consiliul Local Sânpaul, Consiliul Local Târnăveni, Consiliul Local Luduș, Consiliul Local Iernut, Consiliul Local Sîngeorgiu de Pădure.

 

            La întâlnirea cu participanții la contract, din data de 11.05.2005, s-a hotărât  de comun acord modificarea cotelor de participare la capitalul social al societății menționate mai sus, stabilite în Actul Constitutiv, cap 3 art. 6, prin cedarea unui procent de 0,8% din cota Consiliului Județean Mureș  (a cărui participare la capitalul social era semnificativ mai mare decât al celorlalți acționari - consilii locale, tocmai pentru a putea ceda din aceasta, altor participanți la contract) municipiului Reghin, stabilit în funcție de valoarea adusă la capitalul social de 40 milioane lei.

 

 

 

 

Conform cap.10.12 din Normele Metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.16/2002, privind contractele de parteneriat public-privat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2002, Consiliul Județean Mureș, este de acord ca municipiul Reghin, să fie inclus ca partener în Contractul de Parteneriat Public-Privat nr.8839/14.10.2003, având ca obiectiv executarea „Depozitului Ecologic Zonal în județul Mureș.”

 

 

VICEPREȘEDINTE                           DIRECTOR                   ȘEF SERVICIU

Frătean P. Alexandru                           Bățagă Valer                    Suciu Călin