ROMÂNIA                                                                 PROIECT

   JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

HOTĂRÂREA NR.______

din ____________ 2005

privind  aprobarea convenției de cooperare cu Spitalul Clinic Județean Mureș – Clinica de Cardiologie pentru organizarea celui de al 4-lea Congres Internațional de Cardiologie Intervențională, în perioada 16-18 iunie 2005

 

 

         Consiliul Județean Mureș,

         Văzând expunerea de motive nr._____/_____________ la proiectul  de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare cu         Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș – Clinica de Cardiologie pentru organizarea celui de al 4-lea Congres Internațional de Cardiologie Intervențională,

În temeiul prevederilor art.104, alin.1, lit.”s” și 109 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

h o t ă r ă ș t e :

 

 

         Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș – Clinica de Cardiologie, în vederea organizării celui de al 4-lea Congres Internațional de Cardiologie Intrevențională, în perioada 16-18 iunie 2005, potrivit convenției de cooperare cuprinsă în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

 

         Art.2. Doamna Lokodi Edita Emöke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea convenției de cooperare prevăzute la art.1.

 

         Art.3. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Buget, Finanțe și Asistență Economică.

 

         Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Buget, Finanțe și Asistență Economică și Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș – Clinica de cardiologie.

 

 

PREȘEDINTE

 

Lokodi Edita Emöke

 

 

                                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                                          SECRETAR GENERAL

 

                                                                                Ioan Togănel

 

 


           ROMÂNIA                                           Nr.______/___________

     JUDEȚUL MUREȘ                                                   dosar I.A.1                                           CONSILIUL JUDEȚEAN

        PREȘEDINTE

 

 

                 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș – Clinica de Cadiologie, pentru organizarea celui de al 4-lea Congres Internațional de Cardiologie Intervențională, în perioada 16-18 iunie 2005

 

 

 

         Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș – Clinica de Cardiologie s-a adresat Consiliului Județean Mureș cu propunerea unui parteneriat, în ceea ce privește suportarea unor cheltuieli ocazionate cu organizarea celui de al 4-lea Congres Internațional de Cardiologie Intervențională.

         În anexa la solicitare, reprezentanții organizatorilor au prezentat temele ce urmează a fi dezbătute în cadrul celor 3 sesiuni ale Congresului : tratamentul sindroamelor coronariene acute; actualități în electrofiziologie; tratamentul intervențional în boala arterială obstructivă periferică.

         Astfel,  suma de 100.000.000 lei care a fost solicitată de către organizatori va fi cheltuită pentru plata serviciilor de cazare și masă, precum și pentru asigurarea asistenței electrice și mediatizării Congrresului.

         Prin faptul că la acest Congres, urmează a participa peste 40 de lectori și specialiști în domeniul bolilor cardiovascularedin țară și străinătate, participarea Consiliului Județean la finanțarea acestei manifestări științifico-medicale, ar duce și la promovarea județului Mureș din punct de vedere turistic,cultural și social.

     Având în vedere cele arătate, vă rugăm să aprobați cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș – Clinica de Cardiologie,  potrivit proiectului de hotărâre alăturat și convenției care face parte integrantă din acesta, astfel, Consiliul Județean Mureș urmează să participe cu suma de 100.000.000 lei.

 

 

 

 

 

 

        PREȘEDINTE                                          SECRETAR GENERAL

 

                                    Lokodi Edita Emöke                                                Ioan Togănel

 

 

 

Întocmit: Savu Mirela

Văzut: Șef Serviciu Popa Iuliana-Elena

          Director Bartha Iosif

Dactilografiat 2 ex./10.06.2005

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________      

 

 

       ROMÂNIA                                                                Spitalul Clinic Județean de Urgență

    JUDEȚUL MUREȘ                                                                              Mureș

 CONSILIUL JUDEȚEAN                                                            Clinica de cardiologie

 Nr.________/___________                                                   Nr.______/____________

 

 

 

       CONVENȚIE DE COOPERARE

           în vederea organizării Congresului Internațional 

 de Cardiologie Intervențională

 

 

I. PREAMBUL:

 

         Având în vedere prevederile art.104, alin.1, lit”s” din Legea administrației publice locale, precum și Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.___/_______,

         Cunoscând faptul că Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș este una din instituțiile de sănătate de importanță națională și internațională,

        

         Între

 

a.      CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr.2, având cod fiscal 4322980, cod IBAN RO03TREZ47624510220XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Tîrgu Mureș, reprezentat prin Președinte - Lokodi Edita Emöke și Secretar general - Togănel Ioan, pe de o parte

 

și

 

  1. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MUREȘ – CLINICA DE CARDIOLOGIE, cu sediul în Tîrgu Mureș, _______________ reprezentat prin ______________- _________________ și __________________ – _____________,  pe de altă parte, se încheie prezenta convenție de cooperare, în următoarele condiții:

 

II. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONVENȚIEI

 

Art.1. Obiectul convenției îl constituie organizarea celui de al 4-lea Congres Internațional de Cardiologie Intervențională Tîrgu Mureș, în perioada 16-18 iunie 2005.

Art.2. Convenția are drept scop promovarea școlii de medicină din județul Mureș, atât în țară cât și în străinătate

 

     III. DURATA CONVENȚIEI

 

Art.3. Prezenta convenție începe să producă efecte de la data semnării sale de către ambele părți.

 

IV. OBLIGAȚIILE  PĂRȚILOR

 

Art.4. Consiliul Județean Mureș participă la organizarea celui de al 4-lea Congres Internațional de Cardiologie Intervențională în perioada 16 – 18 iunie 2005 prin punerea la dispoziția Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș – Clinica de Cardiologie din Tîrgu Mureș, a sumei de 100.000.000 lei, sumă ce urmează a fi cheltuită pentru suportarea cheltuielilor generate de realizarea Congresului pentru masă, cazare, precum și pentru asigurarea asistenței electrice și mediatizării acestuia.

     Consiliul Județean Mureș va vira suma de lei 100.000.000 lei în contul Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș - Clinica de Cardiologie după aprobarea și semnarea prezentei Convenții și în termen de _____zile de la depunerea documentelor justificative de cheltuire a sumei.

Art.5. Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș – Clinica de Cardiologie are obligația de a desfășura toate activitățile specifice fiecărei etape din programul Congresului, așa cum acesta este stabilit în cuprinsul anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta convenție.

     Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș – Clinica de Cardiologie se obligă să justifice cheltuirea sumei de 1O0.000.000 lei, depunând în acest sens la Consiliul Județean Mureș, documente contabile justificative, cu respectarea programului Congresului.

             

     V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR - LITIGII

 

     Art.6. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credință, a obligațiilor asumate prin prezenta convenție, partea în culpă datorează celeilalte părți daune.

Art.7. Părțile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea prezentei convenții pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești din județul Mureș.    

 

VI. DISPOZIȚII FINALE

 

Art.8. Prezenta convenție poate fi modificată prin acordul de voință al părților, exprimat prin act adițional scris.

Art.9. Prezenta convenție s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți.

 

 

 

 

                                            

               CONSILIUL JUDEȚEAN MURES       SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ

                                                                                              CLINICA DE CARDIOLOGIE

 PREȘEDINTE    SECRETAR GENERAL     DIRECTOR GENRAL  DIRECTOR ADJUNCT

 

 

Lokodi Edita Emöke      Togănel Ioan      ________________      ________________