ROMÂNIA                                                              PROIECT

JUDEȚUL MUREȘ

   CONSILIUL JUDEȚEAN

 

HOTARÂREA  NR. ____

din _____________

 

privind actualizarea „Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism”

 de pe lângă Consiliul județean Mureș, ca organism consultativ cu atribuții

de avizare, expertiză tehnică și consultanță

 

 

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr. 5796/20 mai 2005 a Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, privind actualizarea componenței „Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism” de pe lângă Consiliul județean Mureș, ca organism consultativ cu atribuții de avizare, expertiză tehnică și consultanță,

Având în vedere prevederile articolului 37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În temeiul articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

 

h o t ă r ă ș t e :

 

 

Art.1. Se actualizeaz㠄Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism” de pe lângă Consiliul județean Mureș, ca organism consultativ cu atribuții de avizare, expertiză tehnică și consultanță,  în următoarea componență:

 

Președinte:     - Lokodi Edita Emöke      - președintele Consiliului județean Mureș

Vicepreședinte: - ing.Frătean Petru Alexandru – vicepreședinte al Consiliului județean Mureș

Secretar:         - arh.Dunca Doru            - arhitectul șef al județului Mureș

Membrii:         - ing.Bochiș Nicoleta        - director,  Direcția Tehnică Drumuri Poduri Județene și
                                                            Investiții  – Consiliul județean Mureș

                      - ing.Diana Paul              - inspector șef,  Inspectoratul în Construcții  Mureș            

  - ing.Ștefănescu Dănuț    -  inspector șef,  Agenția de Protecția Mediului Mureș

  - ing.Csaba David           - director,  Direcția Apelor Mureș

  - ing.Sigmirean Mircea     - director, SC Drumuri și Poduri Mureș SA

  - ing.Ispas Gheorghe       - director, Secția Drumuri Naționale – Tîrgu Mureș

  - dr.Brînzaniuc Klara       - director,  Direcția de Sănătate Publică Mureș

  - col.Cecan Simion          - Serviciul Român de Informații Mureș

                      - col.Chiorean Mihai        - inspector șef, Inspectoratul pt.situații de urgență
                                                            „HOREA” a județului Mureș

            - col.Marchiș Vasile         - comandant, Brigada 6 Tancuri – Tîrgu Mureș

                     - comisar Căbulea Ioan    - șef al  Inspectoratului de Poliție a Județului  
                        Nicolae                          Mureș

                      - ing.Georgescu Ovidiu   - director, SC ELECTRICA SA  - Sucursala de distribuție
                                                            Tîrgu Mureș

                      - ing.Blaj Virgil               - director, SC Serviciul Utilități Rurale

                            Alexandru                  Mureș SA

                      - ing.Blaga Ioan Mihail    - director, Direcția de Telecomunicații Mureș

                      - ing.Tudose Viorel         - șef, Regulatorul CFR Tîrgu Mureș

 

 

-         2 –

 

- ing.Deteșan Emil            - director, DISTRIGAZ NORD –Sucursala Tîrgu Mureș

- ing.Moldovan Emil          - director, DISTRIGAZ NORD – Sucursala Bistrița

- ing.Mănișor Lucian                   - director , Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate
                                                  Imobiliară Mureș

- ing.Naznan Jeno             - director, Direcția  pentru Agricultură și Dezvoltare
                                                   Rurală Mureș

- ing.Chirtes Cristian                   - director,  Direcția Silvică  Mureș

                    - ing.Nichita Constantin     - director, Națională  de Îmbunătățiri

                                                            Funciare  RA – Sucursala Mureș-Olt Superior

                    - Băciuț Nicolae                 - director,  Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și
                                                            Patrimoniu Național Cultural  Mureș

                   - arh.Kovacs Angela          - arhitect șef,  Primăria municipiului Tîrgu Mureș

                   - arh.Pojan Draga Camelia  - consilier,  Serviciul urbanism și amenajarea
                                                            teritoriului – Consiliul județean Mureș

                   - arh.Lăcătușu Doru           - președinte,   Ordinul Arhitecților din România – Filiala
                                                            Mureș

                   - arh.Keresztes Geza    - vicepreședinte, Ordinul Arhitecților din România –
                                                            Filiala Mureș

                   - Balogh Iosif                    - consilier județean, președinte al Comisiei de
                                                            amenajarea teritoriului și urbanism

 

Art.2. În funcție de specificul și complexitatea documentațiilor ce se prezintă în vederea avizării, expertizării tehnice sau consultării, de la caz la caz, comisia poate fi întrunită, în componență redusă, dar nu mai puțin de 50% + 1 din numărul total  al membrilor comisiei și  poate fi completată cu proiectanții și beneficiarii documentațiilor, reprezentanții autorităților locale interesate și specialiști din alte domenii de activitate, în calitate de invitați.

          Art.3. Secretariatul comisiei se asigură prin Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului județean Mureș.

Art.4. Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea nr. 14/26.08.2004.

 

 

 

    PREȘEDINTE

                                     

                        Lokodi Edita Emöke                                                           

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                                                           SECRETAR GENERAL

 

                                                                                                      Ioan Togănel

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL  JUDEȚEAN

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr.5796/________2005

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

privind actualizarea „Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism” de pe lângă Consiliul Județean Mureș, ca organism consultativ

 cu atribuții de avizare, expertiză tehnică și consultanță

 

 

 

Având în vedere modificările apărute în denumirea componența unor instituții și servicii descentralizate ale ministerelor precum și schimbările intervenite în conducerea unor instituții avizatoare.

Propunem modificarea componenței „Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism”, de pe lângă Consiliul Județean Mureș, ca organism consultativ cu atribuții de avizare, expertiză tehnică și consultanță, înființată în baza Hotărârii nr.14/2004 a Consiliului Județean Mureș;

În funcție de natura și complexitatea documentațiilor comisia poate fi redusă sau completată, de la caz la caz, și cu specialiști din alte domenii în calitate de invitați.

Având în vedere prevederile art.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Se propune aprobarea actualizării componenței acestei Comisii, potrivit proiectului de Hotărâre, anexat.

 

 

 

        VIZAT

          VICEPREȘEDINTE                                   ARHITECT ȘEF

 

    ing.Frătean Petru Alexandru                                 arh.Dunca Doru

 

 

 

 

 

PDC/DL