Casetă text:  

         ROMANIA                                            PROIECT               

   JUDEȚUL MUREȘ      

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

                  HOTĂRĂREA NR._____

din ____________ 2005

privind reactualizarea  Comisiei Județene Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale

 

 

Consiliul Județean Mureș,

 În baza adresei Guvernului României, respectiv a Comisiei Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale nr. 81/CV/2005,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 72/12.12.2002 privind constituirea Comisiei Județene Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale,

Văzând expunerea de motive nr. 6654/08.06.2005,

În temeiul art.109 din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale,

 

hotărăște :

 

Art.1 Se reactualizează componența Comisiei Județene  Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale aprobată prin  Hotărârea nr.72 din 12 decembrie 2002 și modificată prin Hotărârea nr. 13 din 26 august 2004 după cum urmează: 

 

Președinți:Ciprian  Dobre                    Prefectul Județului Mureș

Lokodi Edita Emöke           Președintele Consiliului Județean Mureș

            

Membrii:

 

Magyarasy Erzsebet         consilier ,  Consiliul Județean Mureș

Liviu Ovidiu Pop              director adjunct,  Direcția   Generală de Asistență Socială  și Protecția Copilului

Codruța Sava                    director adjunct, Direcția  Generală de Asistență Socială și   Protecția Copilului

Florentina Tanțos             consilier,  Direcția Buget Finanțe din cadrul Consiliului Județean                                             

Dorin Tinca                      director adjunct, Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Familie                                            

Adriana Bonta                  șef serviciu, Direcția Județeană de Statistică

Dorin Suciu                      inspector șef, Inspecția Regională pt. Persoanele cu Handicap

Maria Boboș                    inspector de specialitate,  Inspectoratul Școlar Județean

Florica Sglimbea              inspector,  Direcția de Sănătate Publică

Vincze Ildiko                   șef birou,  Casa Județeană de Asigurări de Sănătate

Gabriela Livia Pâncă       subinspector,  Inspectoratul Județean de Poliție

Dan Alexandru                referent, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă                                                  

Dorin Florea                    primar,  Primăria Municipiului  Tg.Mureș

Elisabeta Bogdan             șef serviciu,  Primăria Municipiului  Tg.Mureș

Dorin Dănășan                primar, Primăria Municipiului Sighișoara

Doina Victoria Bădău           șef serviciu,  Primăria Municipiului Sighișoara

Nagy Andras                        primar, Primăria  Municipiului Reghin

Aurelia Carmen Răileanu     șef serviciu, Primăria  Municipiului Reghin

Octavian Popa                      primar,  Primăria Municipiului Târnăveni  

Cosmina Negru                    inspector de specialitate - Primăria Municipiului Târnăveni 

Ovidiu Dancu                       primar – Primăria Orașului  Luduș

Anca Morar                          șef serviciu - Primăria Orașului  Luduș

Peter Ferencz                       primar,  Primăria  Orașului Sovata

Matyas Imola                       șef birou,  Primăria  Orașului Sovata

Cornea Vasile                       primar, Primăria Orașului Iernut

Elena Răchită                       referent, Primăria Orașului Iernut

Tar Andras                           primar, Primăria Orașului  Sângeorgiu de Pădure

Carmen Monica Trandafir   referent,  Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure

Ioan  Mocean                       primar,   Primăria Orașului  Sărmașu

Elena Socaciu                       referent,  Primăria Orașului  Sărmașu

Daszkel Laszlo                    primar,  Primăria Orașului Miercurea Nirajului

Szabo Zoltan Attila              referent, Primăria Orașului Miercurea Nirajului

Ioan Covrig                          primar, Primăria Orașului Ungheni  

Liliana Ola                           referent,  Primăria Orașului Ungheni  

Mircea Rus                          primar, Primăria Comunei  Band

Simon Istvan                        primar, Primăria Sânpaul

Alexandru Cârnu                 primar, Primăria Nadeș

Ana Chirteș                         manager, Fundația Salvați Copiii

Andreia Moraru                  manager,  Fundația Alpha Transilvană

Ionela Cozoș                       manager,  Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii  

Steliana Marjan                   manager, Fundația Alături de Voi

Ludescher Laszlo                manager, Fundația Caritas Romano-Catolic

Maria Dandaran                  secretar, CNSLR Frăția  

Ioan Săcărea                       președinte,  Sindicatul Spiru Haret

Valeria Antonie                  membru, Uniunea Generală a Industriașilor și Patronilor.

 

 

Art.2 De aducerea la cunoștința celor interesați a prezentei hotărâri răspunde Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

 

 

                        PREȘEDINTE

 

                 Lokodi Edita Emöke                                                        Avizat pentru legalitate

       SECRETAR  GENERAL

 

               Ioan Togănel

           

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

                  ROMÂNIA                                                             

         JUDEȚUL MUREȘ                                                          

    CONSILIUL JUDEȚEAN

          PREȘEDINTE

         Nr.6654/8.06.2005        

 

 

 

 

                     EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Județene Anti–Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale

 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 72 din 12 decembrie 2002 s-a constituit Comisia Județeană Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale din care fac parte reprezentanți ai Instituției Prefectului Mureș, Consiliului Județean Mureș, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, serviciilor publice deconcentrate cu activitate în domeniul social, consiliilor locale, sindicatelor, patronatelor și ONG-urilor.

Conducerea și coordonarea activității acestei comisii este asigurată de Prefectul Județului Mureș și Președintele Consiliului Județean Mureș.

Comisia Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale prin adresa nr. 81/CV/2005 propune Consiliului Județean modificarea și completarea componenței Comisiei Județene, urmare schimbărilor  survenite la nivelul autorităților publice locale după scrutinul din iunie 2004. Urmare acestor schimbări  și a propunerilor făcute de Instituția Prefectului privind desemnarea reprezentanților serviciilor publice deconcentrate, se impun următoarele modificări și completări:

-         d-nul Ciprian Dobre–Prefectul județului Mureș, în locul d-lui Ovidiu Natea

-         d-nul Dorin Suciu–inspector șef, Inspecția Regională pentru Persoanele cu Handicap, în locul d-lui Ovidiu Muntean

-         d-na Maria Dăndăran–secretar, CNSLR Frăția, în locul d-nei Doina Mureșan

-         d-na Doina Victoria Bădău–șef serviciu, Primăria Municipiului Tg. Mureș în locul d-lui Gheorghe Humă

-         d-na Matyas Imola–referent, Primăria orașului Sovata, în locul d-nei Simon Ildiko.

-         Liviu Ovidiu Pop–director adjunct, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

-         Codruța Sava-director adjunct, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

-         Florentina Tanțoș–consilier, Direcția Buget Finanțe din cadrul Consiliului Județean

-         Vincze Ildiko–șef birou, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate

-         Tar Andras–primar, Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure

-         Carmen Monica Trandafir–referent, Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure

-         Ioan Mocean–primar, Primăria Orașului Sărmașu

-         Elena Socaciu–referent, Primăria Orașului Sărmașu

-         Daszkel Laszlo–primar, Primăria Orașului Miercurea Nirajului   

-         Szabo Zoltan  Attila–referent, Primăria Orașului Miercurea Nirajului

-         Ioan Covrig–primar, Primăria Orașului Ungheni

-         Liliana Ola–referent, Primăria Orașului Ungheni

-         Ana Chirteș–manager, Organizația Salvați Copii

-         Ionela Cozoș–manager, Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii

-         Steliana Marjan–manager, Fundația Alături de Voi

-         Lutescher Laszlo–manager, Fundația Caritas Romano-Catolică.

 

Având în vedere cele menționate propunem aprobarea componenței Comisiei Județene Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE                                                        SECRETAR GENERAL

 

            Lokodi Edita Emoke                                                               Ioan Togănel