Casetă text:  

ROMÂNIA                                

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA   NR.

din                  2005

privind completarea domeniului public al județului Mureș cu rețeaua de canalizare Tg.Mureș-Corunca

 

 

 

          Consiliul Județean Mureș,

          Analizând Expunerea de motive a Direcției Economice nr.6719/09.06.2005,

          În conformitate cu prevederile art.3 alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și a Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, aprobate prin H.G. nr. 548/1999,

          În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

 

 

h o t ă r ă ș t e :

 

 

          Art.1 (1) Se completeză domeniul public al județului Mureș cu rețea de canalizare Tg.Mureș-Corunca, modificându-se în mod corespunzător Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001.

                   (2) Elementele de identificare ale bunului sunt cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

          Art.2 Direcția Economică va îndeplini procedura în vederea atestării apartenenței bunului la domeniul public al Județului Mureș.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice.

 

 

 

              PREȘEDINTE                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                                                          SECRETAR  GENERAL

               Lokodi Edita Emöke                                                   Ioan Togănel                                        

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

   JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

   Direcția Economică

Nr.6719/09.06.2005

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind completarea domeniului public al județului Mureș cu rețeaua de canalizare Tg.Mureș - Corunca

 

 

          Domeniul public al județului Mureș, a fost inventariat în baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a Normelor tehnice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 548/1999 și a fost însușit de Consiliul Județean, prin Hotărârea

 nr.42/12 iulie 2001.

          Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, orașelor și comunelor a fost înaintat Guvernului României și a fost atestat prin H.G. nr. 964/2002.

          Din eroare, nu s-a inventariat în domeniul public județean rețeaua de canalizare Tg.Mureș – Corunca, aceasta fiind predată prin Protocol în anul 1999, comunei Livezeni. În aceste condiții, bunul în cauză a fost inventariat în domeniul public al comunei Livezeni și atestat prin H.G.964/2002-Anexa nr.55 poz.33.

          Ca urmare a reorganizării comunei Livezeni în baza Legi nr.84/2004 s-a înființat comuna Corunca, rețeaua de canalizare fiind predată prin protocolul nr.2511/11.08.2004 în domeniul public al comunei nou înființată.

           Menționăm că, această rețea se întinde pe o lungime de 2,3 km de la stația de comprimare gaz din comuna Corunca și până la conducta de canalizare de pe B-dul

 1 Decembrie 1918 Tg. Mureș, traversând două unități administrativ teritoriale, respectiv comuna Corunca și parțial municipiul Tg. Mureș.

            În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (Anexa- punctul II alineatul 3) rețelele de alimentare cu apă și de canalizare realizate în sistem zonal sau microzonal aparțin domeniului public județean.

      Pe de altă parte, prin adresa nr.2993/18.03.2005 Consiliul local al comunei Corunca solicită trecerea acestei rețele în domeniul public județean. 

          Ținând cont de motivele expuse, se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind completarea domeniului public al județului cu rețeaua de  canalizare Tg.Mureș –Corunca.

 

 

 

DIRECTOR                                                       VĂZUT

Bartha Iosif                                       VICEPREȘEDINTE

                  Groza Emil

 

 

 

Redactat:S.Moldovan

Văzut șef comp.M.Dohotariu

2ex


______________________________________________________________________________________________

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                                                 ANEXA

                                                                                                            la H.C.J. nr.        din       2005     

 

 

 

S I T U A Ț I A

       privind datele de identificare a rețelei de canalizare Tg. Mureș-Corunca

 

 

 

Nr.

Crt.

Cod de clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosință

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală

1

1.8.7

Rețea de canalizare

DN300

 Tg.Mureș -Corunca

2300m de la stația de comprimare gaz Corunca la conducta de canalizare

 B-dul1Dec.1918 Tg.-Mureș

1985

313.724.422*

Inventariat în domeniul public

al comunei Corunca

 

              *Valoarea este nereevaluată