ROMÂNIA                                                                     

     JUDEȚUL MUREȘ                                                    PROIECT

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

                                                            HOTARÂREA  NR.____                     

  din _______ 2005

 

privind constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea

declarării utilității publice pentru obiectivul de investiții

“ Racord stradal B-dul Burebista - pod peste râul Mureș, Tîrgu-Mureș”

 

         Consiliul Județean Mureș,

         Văzând  Expunerea de motive nr. 6504/____, a Instituției Arhitectul Șef din cadrul Consiliul Județean Mureș, privind componența Comisiei și a Secretariatului  Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru obiectivul de investiție „ Racord stradal B-dul Burebista - pod peste râul Mureș, Tîrgu-Mureș”, precum și Avizul Favorabil al Comisiei de amenajarea teritoriului și urbanism  a Consiliului Județean Mureș,

         Având în vedere prevederile articolului nr.9 alin.4 din Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și a art.25 din H.G.R. nr.583/1994 de aprobare a regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local

         În temeiul articolului 109 din  Legea  nr.215/2001 privind administrația publică locală,

h o t ă r ă ș t e :

 

         Art.1.  Se aprobă desemnarea reprezentanților autorităților publice locale în Comisia de cercetare prealabilă în vederea declarării de utilitate publică de interes local a obiectivul de investiție “Racord stradal B-dul Burebista - pod peste râul Mureș, Tîrgu-Mureș” din intravilanul municipiului Tîrgu-Mureș, după cum urmează:

-președinte:  ing. Frătean Alexandru Petru      - vicepreședinte Consiliul Județean Mureș

-membri:     arh. Dunca Doru                        - arhitect șef al județului Mureș

         Csegzi Sandor                           - viceprimar municipiul Tîrgu-Mureș

                   Barczi Győző                            -  viceprimar municipiul Tîrgu-Mureș

         arh. Kovacs Angela                    - arhitect șef al municipiului Tîrgu-Mureș

 

          Art.2. Se aprobă componența Secretariatului Comisiei de cercetare prealabilă în vederea declarării de utilitate publică de interes local a obiectivul de investiție “ Racord stradal B-dul Burebista - pod peste râul Mureș, Tîrgu-Mureș” din intravilanul municipiului Tîrgu-Mureș, în următoarea componență.

arh.Pojan Draga Camelia           consilier Consiliul Județean Mureș

         jurist Fărcaș Cristian                  consilier  juridic Consiliul Județean Mureș

         ing. Misarăș Flaviu                     consilier Consiliul Județean Mureș

        

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Instituția Arhitectul Șef a Consiliului Județean Mureș.

 

         PREȘEDINTE

                   ing. Lokodi Edita Emöke                          

                                                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                                                SECRETAR GENERAL      

                                                                                   Ioan Togănel

____________________________________________________________________________________________________________

ROMANIA

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Instituția Arhitectul Șef

Nr.6504/06.06.2005

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

Privind componența Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru obiectivul de investiții

“Racord stradal B-dul Burebista - pod peste râul Mureș, Tîrgu-Mureș”

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și H.G. 583/1994 de aprobare a regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau local, comisia se numește prin Hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale respective.

Primăria municipiului Tîrgu-Mureș și-a desemnat reprezentanții prin Dispoziția primarului nr.3282/25.05.2005 .

Secretariatul comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau local, se asigură de către Instituția Arhitectul Șef, sub conducerea vicepreședintelui de resort.

Conform art.3 alin.1 și art.4 alin.1, art.5 alin.3 din H.G. 583/1994, față de cele prezentate, propunem aprobarea comisiei, în următoarea componență:

-președinte:  ing. Frătean Alexandru Petru      - vicepreședinte Consiliul Județean Mureș

-membri:     arh. Dunca Doru                        - arhitect șef al județului Mureș

Csegzi Sandor                           - viceprimar municipiul Tîrgu-Mureș

                   Barczi Győző                             - viceprimar municipiul Tîrgu-Mureș

         arh. Kovacs Angela                    - arhitect șef al municipiului Tîrgu-Mureș

 

Comisia va fi asistată de un secretariat format din :

arh.Pojan Draga Camelia           consilier Consiliul Județean Mureș

         jurist Fărcaș Cristian                  consilier  juridic Consiliul Județean Mureș

         ing. Misarăș Flaviu                     consilier Consiliul Județean Mureș        

 

 

        

 

                      

        VIZAT

          VICEPREȘEDINTE                                              ARHITECT ȘEF

 

      ing.Frătean Petru Alexandru                                    arh.Dunca Doru

 

 

 

 

 

 

PDC/DL