R O M Â N I A                                               

           JUDEȚUL MUREȘ                                                 

       CONSILIUL JUDEȚEAN

                                

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 24

din 7 octombrie 2004

privind validarea unui mandat de consilier județean

 

 

         Consiliul Județean Mureș,

         Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare,

         Având în vedere prevederile art.32 alin.3, art.56 alin.2 raportat la art.110 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, art.11 și 24 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș,

În temeiul art. 109 din Legea 215/2001 Legea administrației publice locale,

 

 

Hotărăște:

 

 

         Art.1  Se validează mandatul de consilier județean al domnului Benedek Imre Sandor.

 

         Art.2   Domnul consilier Benedek Imre Sandor va face parte din Comisia ______________________.   

 

Art.3  Prezenta hotărâre se va comunica domnului consilier Benedek Imre Sandor prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.

 

 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE                                                      

                                                                                

    Lokodi Edita Emöke                                                                 

                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                           SECRETAR  GENERAL

                                                                                               Ioan Togănel