Casetă text:  

        

         ROMANIA                                                    PROIECT

   JUDEȚUL MUREȘ      

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ___

din _______________ 2005

privind modificarea componenței  Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

 

 

           Consiliul Județean Mureș,

           În temeiul prevederilor art.17 alin.3 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, ale art.7 și 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr.787/2002,

           Văzând demisia  d-lui vicepreședinte Groza Emil din funcția de membru și președinte al Autorității Teritoriale  de Ordine Publică și a d-lui Brassai Zsombor din funcția de consilier județean,

           Având în vedere expunerea de motive a Direcției Juridică și Administrație Publică nr. 6901/13.06.2005,

           În temeiul prevederilor art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

 

hotărăște:

 

           Art. 1. Se ia act de demisia d-lui vicepreședinte Groza Emil din  funcția de membru și președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș.

 

                   Art.2. Constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică  Mureș a d-lui Brassai Zsombor.

 

                    Art.3. Se desemnează pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureș domnii:_______________________________, consilier județean

                               _______________________________, consilier județean

 

                   Art.4  Se validează ca membri ai ATOP Mureș domnii:

-          ___________________________________, consilier județean

-          ___________________________________, consilier județean

-          Căbulea Ioan Nicolae, comisar șef de poliție, șef al IPJ Mureș.

 

                   Art.5 Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.39/7.10.2004 se modifică în mod corespunzător prezentei.

 

           Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la art.1,2 și 4,  Autorității de Ordine Publică Mureș și Instituției Prefectului Județului Mureș.

 

 P R E Ș E D I N T E         

                                                                   

Lokodi Edita Emöke                                      Avizat pentru legalitate

                                                                   SECRETAR GENERAL

 

    Ioan Togănel

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

PREȘEDINTE

Nr. 6901/13.06.2005

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

 

 

 

         În temeiul prevederilor art.17 alin.1 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și ale art. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr. 15/26.08.2004 a desemnat pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică pe domnii consilieri Cornel Chiorean, Emil Groza, Tatár Bela, Ștefan Mihail Antonie, Brassai Zsombor și Victor Suciu. Urmare desemnărilor făcute, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureș a fost constituită în conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul de organizare și funcționare  prin Hotărârea nr.1/7.09.2004.

          Prin Hotărârea nr.39/7.10.2004 Consiliul Județean Mureș a validat desemnarea membrilor  Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș, iar prin Hotărârea nr.39/7.04.2005 a modificat componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică, domnul senator Ștefan Mihail Antonie fiind înlocuit cu d-l consilier Mora Akos Daniel.

         Potrivit prevederilor art.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr.787/2002 componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș se impune a fi modificată ca urmare a demisiei d-lui Groza Emil din funcția de președinte și membru al ATOP și a d-lui Brassai Zsombor din calitatea de consilier județean, precum și ca urmare schimbării d-lui chestor de poliție, Cotoară Vasile din funcția de șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș și numirea în această funcție a d-lui comisar șef de poliție, Căbulea Ioan Nicolae.

         În acest scop propunem desemnarea a doi consilieri județeni pentru a-i înlocui pe cei demisionați și apoi validarea desemnării consilierilor județeni aleși și  a domnului comisar șef de poliție Căbulea Ioan Nicolae, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

 

            PREȘEDINTE                                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                                                                    

        Lokodi Edita Emöke                                                 Ioan Togănel                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: șef serviciu Moldovan Aurica,2ex