ROMÂNIA                                                                 PROIECT

   JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

HOTĂRÂREA NR._________

din _________2005

 

privind aprobarea convenției de cooperare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare pentru achiziționarea unei ambulanțe de reanimare tip C

 

          Consiliul Județean Mureș,

          Văzând expunerea de motive nr.6949/14.06.2005 la proiectul de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare pentru achiziționarea unei ambulanțe de reanimare tip C,

        În temeiul prevederilor art.104, alin.1, lit. „s” și 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

 

h o t ă r ă ș t e :

 

         Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul județean Mureș și Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, în vederea achiziționării unei ambulanțe de reanimare de tip C, potrivit convenției de cooperare cuprinsă în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

        Art.2. Cu semnarea  convenției de cooperare prevăzută la art.1 se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș, d-na Lokodi Edita Emöke.

        Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Buget, Finanțe și Asistență Economică care răspunde de aducerea ei la îndeplinire precum și Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare.

 

PREȘEDINTE

Lokodi Edita Emöke

 

 

 

 

                                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL

Ioan Togănel

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

          ROMÂNIA                                              Nr.6949/14.06.2005

    JUDEȚUL MUREȘ                                       Dosar I/A/1

CONSILIUL JUDEȚEAN

         PREȘEDINTE

                                    

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș –Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare pentru achiziționarea unei ambulanțe de reanimare tip C

 

         Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare s-a adresat Consiliului Județean Mureș cu propunerea unui parteneriat privind finanțarea, în tot sau în parte, a proiectului pentru achiziționarea unei ambulanțe  de reanimare de tip C, complet echipată la standardele europene conform CEN 1789/2000 și a Ordinului Ministrului Sănătății nr.270/2004.

         În solicitarea formulată s-a motivat nevoia achiziționării acestei ambulanțe arătându-se că actuala ambulanță de reanimare din dotarea serviciului este într-o stare deplorabilă, aceasta rulând peste 370.000 km, fapt ce determină reparații frecvente și costisitoare iar echipamentele din dotare nu mai funcționează la parametrii normali datorită gradului avansat de uzură al acestora.

Cu mențiunea că actuala ambulanță de reanimare de tip C, care asigură funcționarea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, a fost achiziționată în cursul anului 1998 prin chetă publică, cetățenii din județul Mureș conștientizând importanța vitală a unei dotări corespunzătoare pentru un serviciu public de acest gen,

Întrucât, prețul de cost al unei astfel de ambulanțe de reanimare tip C, complet echipată la standardele mai sus amintite, este de aproximativ 6 – 7 miliarde lei,

Considerând că o astfel de finanțare este justificată și de necesitatea asigurării asistenței de urgență la nivel județean în parametrii calitativi de normalitate și risc minim atât pentru pacienții beneficiari ai serviciului de urgență cât și pentru echipajul de intervenție, vă rugăm să aprobați cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Spitalul Clinic Județean de Uregnță Mureș - Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare potrivit proiectului de hotărâre alăturat și convenției de cooperare care face parte din aceasta, Consiliul Județean Mureș urmând să participe cu suma de 3 miliarde lei.

 

PREȘEDINTE                                         SECRETAR GENERAL

     Lokodi Edita Emöke                                                 Ioan Togănel

 

 

 

Întocmit: Nemeș Genica

Văzut: Șef serviciu Popa Iuliana-Elena

            Director: Bartha Iosif

        

  _____________________________________________________________________________________________

 

          

            ROMÂNIA                                       Spitalul Clinic Județean de Urgență

    JUDEȚUL MUREȘ                                Mureș–Serviciul Mobil de Urgență,

   CONSILIUL JUDEȚEAN                                     Reanimare și Descarcerare

     Nr.________/___06.2005                                                       Nr._______/____06.2005

 

 

 

CONVENȚIE DE COOPERARE

în vederea achiziționării unei ambulanțe de reanimare de tip C

 

 

I. PREAMBUL:

 

Având în vedere prevederile art.104, alin.1, lit.”s” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală precum și Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr._____/23.06.2005,

Cunoscând faptul că Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș -  Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare este o instituție publică de sănătate de importanță județeană,

 

Între

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ cu sediul în Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.1, având cod fiscal 4322980, cod IBAN RO 03TREZ47624510220XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Tîrgu Mureș, reprezentat prin Președinte – Lokodi Edita Emöke și Secretar general – Togănel Ioan, pe de o parte

Și

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MUREȘ – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare cu sediul în Tîrgu Mureș, str.Gheorghe Marinescu, nr.50, reprezentat prin medic coordonator Unitatea de Primire Urgențe – UPU SMURD - Dr. Raed Arafat și _______________________ pe de altă parte, se încheie prezenta convenție de cooperare, în următoarele condiții:

 

II. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONVENȚIEI

 

Art.1. Obiectul convenției îl constituie cooperarea pentru achiziționarea unei ambulanțe de reanimare de tip C, complet echipată la standardele europene conform CEN 1789/2000 și a Ordinului Ministrului Sănătății nr.270/2004.

Art.2. Convenția are drept scop cooperarea în vederea asigurării asistenței de urgență la nivel județean în parametrii calitativi de normalitate și risc minim atât pentru pacienții beneficiari ai serviciului de urgență cât și pentru echipajul de intervenție.

 

III. DURATA CONVENȚIEI

 

Art.3. Prezenta convenție începe să producă efecte de la data semnării sale de către ambele părți și se încheie la data achiziționării bunului mobil în vederea căruia s-a încheiat.

 

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 

Art.4. Consiliul Județean Mureș participă la achiziționarea unei ambulanțe de reanimare de tip C, echipată la standardele mai sus menționate finanțând o parte din prețul de cost al acesteia, în cuantum de maxim 3 miliarde de lei.

Consiliul Județean Mureș se obligă să vireze  suma de până la 3 miliarde de lei, la solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, în contul acestuia, după aprobarea și semnarea prezentei convenții și în termen de 15 zile de la data îndeplinirii tuturor condițiilor necesare achiziționării bunului mobil mai sus menționat.

Art.5. Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare  are obligația de a depune toate diligențele privind găsirea altor surse  de finanțare pentru diferența între suma cu care participă Consiliul Județean Mureș și prețul integral de cost.

 Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare  se obligă să justifice cheltuirea sumei de 3 miliarde lei, în scopul pentru care îi este alocată, depunând în acest sens la Consiliul Județean Mureș documente contabile justificative privitor la achiziționarea bunului mobil ce constituie obiectul prezentei convenții.

 

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR – LITIGII

 

Art.6. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu rea credință a obligațiilor asumate prin prezenta convenție, partea în culpă datorează celeilalte părți daune interese.

Art.7. Părțile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea prezentei convenții pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluționare instanței de judecată competente.

 

VI. DISPOZIȚII FINALE

 

Art.8. Prezenta convenție poate fi modificată prin acordul de voință al părților, exprimat prin act adițional scris.

Art.9. Prezenta convenție s-a încheiat azi _________2005, în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți.

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                 SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ MUREȘ          

                                                                         Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare

          și Descarcerare

 

    Președinte              Secretar General                  Director general        Medic coordonator

 

 

Lokodi Edita Emöke     Ioan Togănel                          Păltineanu Bogdan           Dr.Raed Arafat