Casetă text:  

        

         ROMANIA                                                    PROIECT

   JUDEȚUL MUREȘ      

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ___

din _______________ 2005

 

privind încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și organizațiile neguvernamentale active din județul Mureș, având ca punct comun de informare și comunicare  Centrul de Resurse pentru ONG-uri „Alpha” Tîrgu Mureș

 

 

 

 

           Consiliul Județean Mureș,

           Analizând expunerea de motive a Direcției Juridică și Administrație Publică nr. 6903/13.06.2005,

           Ținând cont de prevederile art. 104, alin. (1), lit. "s" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

           În conformitate cu prevederile art.50 și art.51 alin. (2) din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații,

           În temeiul prevederilor art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

 

hotărăște:

 

           Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și organizațiile neguvernamentale active din județul Mureș având ca punct comun de informare și comunicare Centrul de Resurse pentru ONG-uri „Alpha” Tîrgu Mureș, conform Anexei  care face parte integrată din prezenta hotărâre.

 

                   Art.2. Doamna Lokodi Edita Emöke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește pentru semnarea Acordului de parteneriat prevăzut la art.1.

 

           Art. 3. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Buget Finanțe și Asistență Economică și Direcția Dezvoltare Regională și Integrare Europeană.

 

 

 

 

 P R E Ș E D I N T E         

                                                                   

Lokodi Edita Emöke                               Avizat pentru legalitate

                                                                   SECRETAR GENERAL

 

    Ioan Togănel

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

PREȘEDINTE

Nr. 6903/13.06..2005

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și organizațiile neguvernamentale active din județul Mureș având ca punct comun de informare și comunicare Centrul de Resurse pentru ONG-uri „Alpha” Tîrgu Mureș

         Urmare solicitărilor înaintate Consiliului Județean Mureș  de un grup de organizații neguvernamentale active din județul Mureș prin adresa nr.4.888/3.05.2005  pentru realizarea unui parteneriat real între administrația publică județeană și societatea civilă se propune încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și organizațiile neguvernamentale active din județul Mureș, având ca punct comun de informare și comunicare  Centrul de Resurse pentru ONG-uri „Alpha” Tîrgu Mureș.

         Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001, art. 104, alin. (1) lit. "s" Consiliului Județean, ca autoritate deliberativă a administrației publice locale poate hotărî,  în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean.

Totodată, Ordonanța Guvernului  nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații prevede   că autoritățile publice au obligația să pună la dispoziția asociațiilor, fundațiilor și federațiilor informațiile de interes public, în condițiile legii și să se consulte cu asociațiile și fundațiile care își desfășoară activitatea în sfera lor de competență, în vederea stabilirii unor programe sau activități comune.

         Având în vedere competențele ce revin Consiliului Județean din actele normative menționate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre pentru încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și organizațiile neguvernamentale active din județul Mureș având ca punct comun de informare și comunicare Centrul de Resurse pentru ONG-uri „Alpha” Tîrgu Mureș, ale cărui obiective sunt  îmbunătățirea comunicării între Consiliul Județean Mureș și societatea civilă reprezentată prin ONG-urile active din județ și realizarea unei platforme parteneriale ca bază pentru acțiuni specifice ulterioare.

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                   SECRETAR GENERAL

 

                                                                                                                                    

        Lokodi Edita Emöke                                                 Ioan Togănel                                                                                                                 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

                                       

ACORD DE PARTENERIAT

 

Încheiat între :

Consiliul Județean Mureș

Adresa: 540026 Tg.-Mureș, P-ța Victoriei nr.1, tel. 0265-263211

și

ONG-uri active din județul Mureș semnatare ale Acordului de parteneriat, conform listei anexate, având ca punct comun de informare și comunicare Centrul de Resurse pentru ONG-uri „Alpha”

Adresa: 540517 Tg.-Mureș, Aleea Vrancea nr.1, tel/fax 257.057

 

Scop

Realizarea unui parteneriat real între sfera guvernamentală și cea neguvernamentală, între Consiliul Județean Mureș și organizațiile neguvernamentale din județul Mureș.

 

Obiective

Îmbunătățirea comunicării între Consiliul Județean Mureș și societatea civilă reprezentată prin ONG-urile active din județ.

Realizarea unei platforme parteneriale ca bază pentru acțiuni specifice ulterioare.

 

Obligațiile părților:

  1. Organizațiile neguvernamentale se angajează:

- Să ofere expertiză pentru soluționarea disfuncționalităților identificate în societate în conformitate cu domeniul lor de activitate.

- Să ofere modele de bună practică, care pot fi preluate de către instituții guvernamentale în activitatea lor.

- Să colaboreze cu administrația publică județeană la organizarea și derularea unor activități și acțiuni în interesul comunității, în limita capacității lor.

- Să comunice la începutul anului, trimestrial sau ori de câte ori consideră că este necesar, către administrația publică județeană activitățile pe care urmează să le deruleze și, în măsura posibilităților, să informeze periodic cu privire la activitățile și acțiunile derulate.

- Să comunice administrației publice județene  serviciile oferite comunității.

- Să solicite luarea în evidență în funcție de domeniul în care activează.

- Să comunice orice modificare a adresei sediului sau a adresei de corespondență, iar dacă consideră util și modificări ale actului constitutiv sau a statutului.

- Să prezinte rapoarte narative și financiare, în termenul convenit de comun acord, pentru sumele acordate ca subvenție de la bugetul județean pentru ONG-urile care inițiază și organizează programe și proiecte în domeniul cultural, al cultelor și al sportului, protecției  mediului, educației, social-medical etc.

  

  1. Consiliul Județean Mureș se angajează:

    - Să se consulte cu reprezentanții ONG-urilor din județul Mureș care își desfășoară activitatea în sfera sa de competență, în vederea stabilirii unor programe sau activități comune.

- Să consulte ONG-urile din județul Mureș la elaborarea proiectelor de hotărâri pe teme cu implicații de mediu, social-medical, drepturile omului, educație, cultură, tineret și economice în spiritul legislației referitoare la transparența decizională în administrația publică.

- Să permită participarea reprezentanților ONG-urilor la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș cu rol consultativ.

- Să includă reprezentanți ai ONG-urilor în comisiile care elaborează strategiile de dezvoltare ale județului și ale Regiunii 7 Centru. Să pună  la dispoziția ONG-urilor semnatare strategiile de dezvoltare elaborate până la ora actuală (Programul acțiunilor economico-sociale din  coordonarea Consiliului Județean Mureș anual, strategiile sectoriale pentru Regiunea 7 Centru).

- Să invite ONG-urile să participe la delegațiile oficiale cu alte autorități ale administrației publice din țară sau din străinătate, în cazurile în care în urma acestor activități se pot încheia noi parteneriate utile pentru județul Mureș.

- Să garanteze transparența decizională referitor atât la probleme reale ale județului, cât și la sumele alocate pentru rezolvarea acestora.

- Să facă publice sumele acordate ca subvenție de la bugetul județean pentru ONG-urilor care inițiază și organizează programe și proiecte în domeniul cultural, al cultelor și al sportului, al protecției mediului, a educației, în domeniul social-medical etc. precum și procedura de solicitare a subvenției și criteriile de acordare a subvențiilor.

- Să informeze publicul prin Biroul de informații turistice și să publice prin mijloacele de care dispune, prin presa scrisa, audiovizuală și prin internet, informațiile de interes general primite de la organizațiile neguvernamentale.

 

În vederea realizării unor proiecte concrete, organizațiile neguvernamentale și Consiliul Județean Mureș vor încheia parteneriate specifice. Prezentul Acord de parteneriat nu limitează dreptul organizațiilor neguvernamentale de a critica/monitoriza activitatea instituțiilor guvernamentale.

Prezentul parteneriat va fi implementat prin Centrul de Resurse pentru ONG-uri „Alpha” și prin compartimentele de specialitate ale Consiliul Județean Mureș.

Acest parteneriat poate fi revocat de fiecare parte semnatară în condițiile în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute.

Prezentul acord de parteneriat se va încheia, în două exemplare și va intra în vigoare de la data semnării de către părți, pentru o perioadă de 4 ani.

 

 

 

Semnatar,                                         Semnatar,

 

Consiliul Județean Mureș             Organizații Neguvernamentale