Casetă text:  

                                                                             Proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. __

din ……………………

 

privind asocierea Consiliului Județean Mureș cu Asociația pentru turism "ASTUR "

 

 

Consiliul Județean Mureș,

 

Având în vedere :

- Expunerea de motive nr.11.899/7.12.2004 a Direcției Buget-Finanțe și Asistență Economică ;

- Ordonanța nr. 58/21.08.1998 privind organizarea si desfășurarea activității de turism în România, modificată și completată prin Legea nr.755/2001 art. 20,

În conformitate cu prevederile articolelor nr.104 și 109 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

 

 

hotărăște:

 

 

Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului Județean Mureș cu Asociația pentru turism "ASTUR , în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii sau proiecte turistice de interes județean .

Art. 2. De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Direcția Buget-Finanțe și Asistență Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației  pentru turism "ASTUR" Mureș .

 

 

 

 

     PREȘEDINTE

 

Lokodi Edita Emöke                                Avizat pentru legalitate

                                                                       SECRETAR GENERAL

 

                                                                             Ioan Togănel

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚAN

Direcția Buget-Finanțe și Asistență Economică

Nr.11.899/7.12.2004

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Mureș cu Asociația pentru turism "ASTUR" Mureș.

 

          Dezvoltarea serviciilor turistice are un rol tot mai important în creșterea și valorificarea potențialului economic și cultural al județului Mureș și pentru îmbunătățirea ofertei Regiunii 7 CENTRU în perspectiva integrării în Uniunea Europeană .

Conform Ordonanței nr. 58/21.08.1998 privind organizarea si desfășurarea activității de turism în România, modificată și completată prin Legea nr.755/2001 art. 20, consiliile județene au următoarele atribuții în domeniul turismului

          - elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a turismului

          - contribuirea la creșterea calității produselor turistice;

          - urmărirea activității turistice, în așa fel încât agenții economici cu activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare și protecție a acestora;

          - organizarea de centre de informare turistică în localitățile cu activitate turistică .

          Pentru îndeplinirea acestor atribuții, consiliile județene pot crea servicii de specialitate potrivit legii (art. 21 ).

          Prin hotărârea nr.30/2002, Consiliul Județean Mureș a aprobat principiile elaborării strategiei de dezvoltare a turismului în județ, acestea fiind:

1.     Identificarea și catalogarea potențialului turistic al județului Mureș;

2.     Definirea și stabilirea centrelor turistice de masă din județul Mureș, funcție de importanța lor;

3.     Inventarierea și susținerea proiectelor turistice din județul Mureș;

4.     Susținerea inițierii unei asociații de turism pentru județul Mureș,

5.     Susținerea și promovarea pachetelor turistice complete înspre atragerea de turiști în spațiile turistice zonale;

6.     Susținerea organizării de seminarii și manifestări turistice interne și internaționale pentru promovarea potențialului turistic al județului Mureș;

7.     Susținerea asociațiilor turistice pentru identificarea și atragerea fondurilor în finanțarea proiectelor turistice din județul Mureș;

8.     Promovarea pe pagina web a Consiliului Județean Mureș a băncii de date și a proiectelor turistice din județul Mureș;

9.     Corelarea dezvoltării turistice mureșene cu programele județene de modernizare și dezvoltare a rețelelor de drumuri, telecomunicații și utilități;

10. Corelarea strategiei de dezvoltare turistică din județul Mureș cu programele și strategia națională în domeniu.

          În baza acestor principii s-a înființat Asociația pentru turism "ASTUR" Mureș , având ca scop principal promovarea și dezvoltarea turismului mureșean, organizarea de cursuri de specializare în turism, organizarea de seminarii, conferințe, promovarea potențialului zonal la târguri turistice externe în vederea atragerii de programe de finanțare și turiști străini.

          Perspectiva realizării unei oferte de servicii turistice la standarde europene impune implicarea activă și concretă a Consiliului Judetean Mureș.

          În conformitate cu prevederile art.104, lit.s din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, consiliu județean  "hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean " .

          În sensul celor menționate mai sus propunem aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Asociația pentru turism" ASTUR" Mureș, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii sau proiecte turistice de interes județean .

 

 

                    DIRECTOR

                   Bartha Iosif

                                      VĂZUT

                                      VICEPREȘEDINTE

                                      Emil Groza