R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.184
din 19 decembrie 2013
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.24.114/13.XII.2013 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19, art.49 alin.(4), (5) și (6), art.61 alin.(3) și (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.43/2013 privind aprobarea bugetului Consiliul Județean Mureș pentru anul 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
Anexele nr. 1/d, 1/1/d, 1/2/d, 2/1/c, 2/17/c, 2/18/b, 2/25/b, 2/26/c, 2/27/b, 2/28/c, 2/33/b, 2/46/d, 2/47/d, 2/49/d, 2/50/c, 2/51/c, 2/52/c, 2/53/c, 2/54/c, 2/55/c, 2/56/c, 2/57/c, 2/58/c, 2/60/c, 2/61/c, 2/62/c, 2/63/c, 2/64/c, 2/65/c, 2/66/c, 2/67/c, 2/68/c, 2/69/c, 2/70/c, 2/71/c, 3/d, 3/1/c, 3/3/c, 3/4/b, 3/5/b, 3/6/c, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/b, 3/10/b, 3/11/c, 3/12/c, 4/1/d, 4/2/c, 7/e și 8/d la HCJ nr. 43/2013 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/e, 1/1/e, 1/2/e, 2/1/d, 2/17/d, 2/18/c, 2/25/c, 2/26/d, 2/27/c, 2/28/d, 2/33/c, 2/46/e, 2/47/e, 2/49/e, 2/50/d, 2/51/d, 2/52/d, 2/53/d, 2/54/d, 2/55/d, 2/56/d, 2/57/d, 2/58/d, 2/60/d, 2/61/d, 2/62/d, 2/63/d, 2/64/d, 2/65/d, 2/66/d, 2/67/d, 2/68/d, 2/69/d, 2/70/d, 2/71/d, 3/e, 3/1/d, 3/3/d, 3/4/c, 3/5/c, 3/6/d, 3/7/c, 3/8/c, 3/9/c, 3/10/c, 3/11/d, 3/12/d, 4/1/e, 4/2/d, 7/f și 8/e.
Art.II. Se aprobă bugetul împrumuturilor externe pe anul 2013 conform anexelor nr.11, 11/1, 11/2 și 11/3.
Art.III. Anexele nr.1/e, 1/1/e, 1/2/e, 2/1/d, 2/17/d, 2/18/c, 2/25/c, 2/26/d, 2/27/c, 2/28/d, 2/33/c, 2/46/e, 2/47/e, 2/49/e, 2/50/d, 2/51/d, 2/52/d, 2/53/d, 2/54/d, 2/55/d, 2/56/d, 2/57/d, 2/58/d, 2/60/d, 2/61/d, 2/62/d, 2/63/d, 2/64/d, 2/65/d, 2/66/d, 2/67/d, 2/68/d, 2/69/d, 2/70/d, 2/71/d, 3/e, 3/1/d, 3/3/d, 3/4/c, 3/5/c, 3/6/d, 3/7/c, 3/8/c, 3/9/c, 3/10/c, 3/11/d, 3/12/d, 4/1/e, 4/2/d, 7/f, 8/e, 11, 11/1, 11/2 și 11/3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.IV. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Ciprian Dobre
Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian - Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.24.114/13.XII.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș, pe anul 2013

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Prin adresa nr.13644/09.12.2013 Spitalul Clinic Județean Mureș solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum în lista de investiții, iar Spitalul Clinic Municipal "Dr.Gh.Marinescu" Târnăveni, prin adresa nr.13912/11.12.2013, solicită achiziționarea a două aparate de uz medical, cu finanțare din surse proprii.
Potrivit Deciziei nr.47394/09.12.2013 a șefului Agenției Județene a Finanțelor Publice Mureș s-a comunicat nivelul maxim al cheltuielilor de personal în sumă de 145.728.000 lei necesar până la finele anului 2013.
În vederea asigurării cheltuielilor de personal în luna decembrie 2013, se suplimentează prevederile bugetare la acest capitol, prin diminuarea cu aceleași sume la bunuri și servicii, la următoarele instituții :
- 126.000 lei Autorități Executive;
- 12.000 lei Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor;
- 3.000 lei Serviciul Public Județean Salvamont;
- 41.000 lei Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean;
- 27.000 lei Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Tg.Mureș;
- 42.000 lei Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Tg.Mureș;
- 30.000 lei Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 3 SAM Reghin;
- 60.000 lei Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș;
- 26.000 lei Biblioteca Județeană Mureș;
- 42.000 lei Muzeul Județean Mureș;
- 22.000 lei Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul;
- 62.000 lei Filarmonica de Stat;
- 11.000 lei Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș;
- 19.000 lei Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel;
- 3.000 lei Redacția Revistei Vatra;
- 3.000 lei Redacția Revistei Látó;
- 587.000 lei DGASPC Mureș;
- 10.000 lei Cămin pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos;
- 5.000 lei Camera Agricolă Județeană Mureș;
- 66.000 lei Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni;
- 1.263.100 lei Spitalul Clinic Județean Mureș.

În baza Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.46/28.03.2013 a fost aprobată contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 40 mil.lei pentru finanțarea următoarelor obiective:
- Parc auto pentru sporturi cu motor - 20 mil.lei;
- Sistem de management integrat al deșeurilor solide - 10 mil.lei;
- Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Măgherani-Sărățeni - 10 mil.lei.

În urma licitației deschise, câștigătoarea contractului de achiziție publică a fost declarată oferta CEC Bank SA.
Potrivit art.61 alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea contractării împrumuturilor, cheltuielile finanțate din acestea se reflectă în bugetul împrumuturilor externe sau interne ale unităților administrativ-teritoriale prin rectificare bugetară, în condițiile legii, în limita tragerilor anuale autorizate aferente împrumuturilor. Acest buget al împrumuturilor, se regăsește în anexa nr.11 la prezenta hotărâre.

Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat, împreună cu anexele.

 

PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR
Bartha Iosif