R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 43
din 28 martie 2013
privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Raportul nr. 5577/25.03.2013 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor Legii nr.5/2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2013,
În conformitate cu articolele nr.14 și 58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.91 alin (3) lit. (a) și a art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2013, la venituri în sumă de 418.826.000 lei și la cheltuieli în sumă de 469.826.000 lei, pe secțiune de funcționare și secțiune de dezvoltare, conform anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2013, secțiunea de funcționare, conform anexei nr.1/1.
Art.3. Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2013, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1/2.
Art.4. Se aprobă finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 51.000.000 lei din excedentul anilor precedenți.
Art.5. Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenți a sumei de 702.000 lei în cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile anului curent, precum și pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercițiului bugetar 2013.
Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean Mureș, cu detalierea cheltuielilor pe articole și alineate, conform anexelor nr.2, de la 2/1 până la 2/105.
Art.7. Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice finanțate parțial din venituri proprii, conform anexelor nr.3, de la 3/1 până la 3/13.
Art.8. Se aprobă bugetul unităților sanitare publice cu paturi din subordinea Consiliului Județean Mureș, conform anexelor nr.4/1 și 4/2.
Art.9. Se aprobă nivelul transferurilor, alocațiilor bugetare și veniturilor proprii pentru instituțiile și serviciile publice subordonate Consiliului Județean Mureș pe anul 2013, conform anexei nr. 5.
Art.10. Se stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, serviciile publice și instituțiile finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș, conform anexei nr. 6.
Art.11. Se aprobă programul de investiții pe anul 2013 pentru Consiliul Județean Mureș, instituțiile și serviciile publice subordonate, conform anexei nr.7.
Art.12. Se aprobă programul de reparații pe anul 2013 pentru Consiliul Județean Mureș, instituțiile și serviciile publice subordonate, conform anexei nr.8
Art.13. Se aprobă programul lucrărilor și serviciilor de întreținere și reparații la drumurile publice județene pe anul 2013, conform anexei nr.9.
Art.14. Se aprobă bugetul programelor multianuale pentru anul 2013, conform anexei nr.10.
Art.15. Anexele de la nr.1 la nr. 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.16. Direcțiile, serviciile și compartimentele din aparatul executiv al instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș se însărcinează cu ducerea la îndeplinire, în condițiile legii, a prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE
Ciprian Dobre
Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian - Paul Cosma