R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 161
din 20 decembrie 2012
privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând solicitarea Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș transmisă cu adresa nr.21856/04.12.2012, înregistrat la sediul autorității tutelare sub nr.22217/07.12.2012, Hotărârea nr.25/13.12.2012 al Consiliului de Administrație al Regiei, Expunerea de motive nr. 22217/13.12.2012 a Direcției Juridice și Administrație Publică la proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cele ale HCJM nr.25/2012 privind implementarea guvernanței corporative la RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș,
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2) lit. "c" și "d", și ale art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. I. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25 din 29 februarie 2012 privind implementarea guvernanței corporative la Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș, astfel cum a fost modificat prin HCJM nr. 117 din 27 septembrie 2012, se completează cu noi dispoziții, după cum urmează:
1. După alin.(3) al art. 19 se introduc două alineate noi, (4) și (5), cu următorul cuprins:
"(4) Consiliul de administrație și membrii acestuia în exercitarea mandatului primit au dreptul de a beneficia de toată infrastructura, materiale consumabile și mijloace fixe, care vor fi puse la dispoziția acestora de către Aeroport.
(5) În exercitarea mandatului primit, cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, efectuate de membrii Consiliului de Administrație și care au fost achitate de către Aeroport vor fi decontate de către Consiliul Județean Mureș în baza documentelor justificative și în limitele stabilite prin bugetul anual."
2. După alin.(1) al art. 20 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Aeroportul va suporta cheltuielile legate de risc profesional și asigurarea de răspundere civilă profesională a administratorilor, care vor fi decontate ulterior de către Consiliul Județean Mureș în baza documentelor justificative. Limita de răspundere este de minim echivalentul în lei a 100.000 euro."
3. După alin.(6) al art.38, rectificat prin prezenta ca fiind alin.(3) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Consiliul de Administrație al Aeroportului nu este ținut de obligațiile stipulate la alin.(1) și (3), în cazul contractelor ce conțin clauze de confidențialitate, încheiate de Aeroport cu agenții aeronautici autorizați de autoritățile aeronautice civile."
4. După alin.(1) al art. 44 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Constituie excepție de la prevederile alin. (1) tarifele comerciale care se aprobă de către Consiliul de Administrație al Regiei."
Art. II. Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județul Mureș, Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș și Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Ciprian Dobre
Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian - Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr. 22217/13.12.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș

Prin adresa nr.21856/04.12.2012, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.22217/07.12.2012, Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș formulează o propunere de modificare a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25 din 29 februarie 2012 privind implementarea guvernanței corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, modificat ulterior prin HCJM nr.117/27.09.2012.
Modificările propuse, constituie în fapt completări ale Regulamentului și au fost supuse atenției fiind analizate și aprobate de către Consiliul de Administrație al Regiei, la ședința din data de 13.12.2012, sens în care a fost adoptată Hotărârea nr.25/13.12.2012.
În sensul arătat, sunt susținute propuneri de completare a dispozițiilor Regulamentului privitor la drepturile administratorilor și la modul de decontare a cheltuielilor efectuate de aceștia în exercitarea mandatului încredințat, la modul de decontare a cheltuielilor de risc profesional și asigurarea de răspundere civilă profesională a administratorilor, precum și la obligațiile Consiliului de Administrație de informare a autorității tutelare raportat la tranzacțiile încheiate de Regie, respectiv de a supune aprobării tarifele și chiriile percepute de aceasta.
Raportat la dreptul administratorilor de a beneficia de toată infrastructura necesară exercitării mandatului încredințat, inclusiv de drepturile aferente deplasărilor efectuate în interes de serviciu, propunerile de completare a prevederilor art.19 și 20 din Regulament, sunt pertinente și justificate iar, propunerea de decontare a cheltuielilor - decurgând din acesta, de către autoritatea tutelară este obiectivă, derivând din însăși contractele de mandat încheiate de autoritate cu administratorii.
Referitor la obligațiile Consiliului de Administrație de informare a autorității tutelare raportat la tranzacțiile încheiate de Regie, respectiv de a supune aprobării acesteia taxele și tarifele practicate, completările propuse sunt de asemenea justificate pe considerente de ordin obiectiv.
Astfel, o clauză contractuală de confidențialitate devine legea părților contractante, fiind obligație insurmontabilă pentru Regie, iar în ceea ce privește obligativitatea supunerii aprobării plenului autorității publice tutelare a tarifelor și chiriilor percepute de Aeroport de la beneficiari - altele decât tarifele aeroportuare, aceasta împietează asupra bunei desfășurări a activității comerciale a Regiei.
Astfel, tarifele pentru utilizarea infrastructurii aeroportuare sunt publice, fiind structurate în baza Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 744/2011 pentru stabilirea condițiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport și a criteriilor care pot fi aplicate la diferențierea tarifelor de aeroport, se publică în AIP și se aplică în mod nediscriminatoriu și transparent tuturor operatorilor aerieni de pe Aeroportul Transilvania.
În ceea ce privește însă, tarifele pentru activitatea de handling sau tarifele pentru alte activității comerciale, inclusiv chiriile în lei și valută datorate regiei pentru spațiile închiriate, aceste tarife au caracter strict comercial, depind de strategia comercială a Regiei și constituie baza veniturilor proprii ale acesteia. Ori, în măsura în care, ele trebuie să parcurgă procedura de transparență decizională, acest lucru ar crea mari dificultăți în aplicarea unei politici comerciale flexibile. Totodată prin publicarea lor pe site - ul Consiliului Județean Mureș, ele devin accesibile competitorilor Aeroportului și astfel întreaga strategie comercială a Regiei ar devenii inoperantă.
În sensul mai sus arătat, este de reținut și faptul că Ordinul nr. 744/2011, instituie obligativitatea aprobării de către autoritatea tutelară numai a tarifelor aeroportuare structurate în baza acestuia, pe perioada cât Regia beneficiază de compensație pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu public încredințat, iar nu și a celor cu caracter comercial.
Prin urmare, considerăm că în ceea ce privește tarifele și chiriile de natură comercială, autoritatea publică poate exonera Regia de la obligativitatea supunerii acestora aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
Față de toate considerentele mai sus arătate, având în vedere și prevederile O.U.G. nr. 109/2011, precum și pe cele ale HCJM nr.25/2012 privind implementarea guvernanței corporative la RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Ciprian Dobre
 
  DIRECTOR EXECUTIV
Viorel Iosib