R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 117
din 28 septembrie 2012
privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând solicitarea Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș transmisă cu adresa nr. 4430 din 10 august 2012 și Expunerea de motive nr. 14171/20.09.2012 a Direcției Juridice și Administrație Publică, la Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale HCJM nr.25/2012 privind implementarea guvernanței corporative la RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș,
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2) lit. "c" și "d", și ale art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. I. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25 din 29 februarie 2012 privind implementarea guvernanței corporative la Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș se modifică, după cum urmează:
1. Articolul 37, alin. (1), lit. "a" va avea următorul cuprins:
"a) hotărârile Consiliului Județean Mureș adoptate în exercitarea atribuțiilor de autoritate publică tutelară, în termen de 48 de ore de la data comunicării lor regiei;"
2. Alin.(3) al art.19 se modifică și va avea următorul conținut:
"(3) Hotărârile consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor consiliului și se comunică autorității publice tutelare în termen de 48 de ore de la adoptare."
Art.II. Hotărârea se comunică Instituției Prefectului - Județul Mureș, Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș și Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Ciprian Dobre
Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr. 14171 din .09.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr. 14171 din 13 august 2012, Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș ne supune atenției unele aspecte analizate în ședința Consiliului de Administrație din data de 26 iulie 2012, referitoare la prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25 din 29 februarie 2012 privind implementarea guvernanței corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș.
În acest sens, Regia arată că, reglementările cuprinse la art.37, alin.(1), lit."a" - privind obligativitatea publicării pe pagina proprie de internet, în termen de 48 de ore, a hotărârilor consiliului de administrație, respectiv la art.44 - privind obligativitatea supunerii aprobării plenului autorității publice tutelare a tarifelor și chiriilor percepute de Aeroport de la beneficiari, altele decât tarifele aeroportuare, împietează asupra bunei desfășurări a activității comerciale a Regiei, propunând amendarea Regulamentului sub aspectele relevate. În susținerea solicitării Regia mai învederează că multe dintre hotărârile Consiliului de Administrație se referă la strategii de dezvoltare și marketing.
De altfel, prevederile art. 51, alin. (1), lit. "a" din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dispun publicarea pe pagina proprie de internet a întreprinderii publice - în termen de 48 de ore de la data adunării, a "hotărârilor adunării generale a acționarilor" care, în speță, se identifică cu cele ale autorității publice tutelare, iar nu hotărârile consiliului de administrație.
Astfel, considerăm fundamentată solicitarea regiei privitor la propunerea de modificare a prevederilor art.37, alin.(1), lit."a", iar în ceea ce privește hotărârile consiliului de administrație apreciem că se impune instituirea unei reglementări care să oblige regia să le comunice și autorității tutelare, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la adoptarea lor
Față de toate considerentele mai sus arătate, având în vedere și prevederile O.U.G. nr. 109/2011, precum și pe cele ale HCJM nr.25/2012 privind implementarea guvernanței corporative la RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Ciprian Dobre
 
  DIRECTOR EXECUTIV
Viorel Iosib