R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTARÂREA NR. 189
din 23 decembrie 2008
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.89 din 20 iunie 2008
privind constituirea comisiilor de specialitate

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere alegerea d-lui consilier Chirteș Ioan Cristian în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș și validarea mandatului d-lui Havrileț Nicolae,
Având în vedere prevederile art.15 și 17 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale art.54 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.27 și 28 din Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.116 din 25 octombrie 2006,
În temeiul art.97 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Articol unic. Se modifică Hotărârea nr.89 din 20 iunie 2008 privind constituirea comisiilor de specialitate, în sensul că dl. consilier Havrileț Nicolae se numește în Comisia de agricultură, în locul dlui consilier Chirteș Ioan Cristian.

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma