R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTARÂREA NR. 187
din 23 decembrie 2008
privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 136/25 septembrie 2008, privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Măgherani
din județul Mureș

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr. 18852 din 10.12. 2008 a Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene, Investiții, precum și avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 136/25.09. 2008 privind încadrarea unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Măgherani în categoria funcțională a drumurilor comunale se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene, Investiții.

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 18852/ 10.12.008

Expunere de motive

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 136/25 septembrie 2008, privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Măgherani
din județul Mureș

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 136/25 septembrie 2008 s-a aprobat încadrarea unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Măgherani în categoria funcțională a drumurilor comunale.
Întrucât Consiliul Local Măgherani, prin hotărârea adoptată a indicat greșit elementele de identificare ale celor două drumuri, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/27.11.2008 autoritatea locală a adus modificări actului inițial, fapt care determină necesitatea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.136/25.09.2008 în sensul indicării corecte a elementelor de identificare a celor două drumuri propuse a fi încadrate în categoria funcțională a drumurilor comunale.

Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Bochiș Nicoleta