R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTARÂREA NR. 186
din 23 decembrie 2008
privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.19332/17.12.2008 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte, privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, precum și dispozițiile art. 91 alin.(1) lit "a" și alin. (2) lit "c" din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere solicitarea Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.18570/2008, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. (1) Statul de funcții al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.60 din 31 mai 2007 privind statul de funcții se modifică în mod corespunzător.
Art.2. Filarmonica de Stat Târgu Mureș va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane
Consilieri Președinte
Nr. 19332 din17.12.2008


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții
al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș


Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.60 din 31 mai 2007 au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii de Stat Târgu Mureș.
Filarmonica de Stat Târgu Mureș are un număr de 144 de posturi finanțate, aprobate potrivit Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1/2008 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2008.
Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituțiile publice de cultură, în situația în care punctajul realizat de angajat se situează peste limita maximă a punctajului postului, angajatul este promovabil pe o funcție superioară.
În urma aplicării prevederile art.6, alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr.24/2000 potrivit cărora "Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual ... se va realiza în perioada mai - septembrie 2008", în cadrul Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, patru persoane au obținut rezultate care permit promovarea în grad profesional, în condițiile actului normativ mai sus menționat.
Totodată, se solicită transformarea unui post vacant de corist cu studii medii în artist liric cu studii superioare care va desfășura și activitate solistică.
Potrivit art.7 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.10/2008 "Promovarea în condițiile legii a persoanelor ... care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior".
Având în vedere faptul că o persoană angajată pe postul de contabil a absolvit studii superioare în domeniul specific de activitate, aceasta urmează să fie promovată în funcția de economist.
Sumele suplimentare necesare pentru acoperirea diferențelor salariale ca urmare a propunerilor de promovare sunt în sumă de 2.678 lei/lună, incluzând atât creșterile salariale cât și obligațiile față de buget.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș.

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  SEF SERVICIU
Gâlea Elena