R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTARÂREA NR. 184
din 23 decembrie 2008
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației "Comunităților Văii Gurghiului"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.17678/24.11.2008, a Direcției Juridice și Administrație Publică, adresa nr.53/19.11.2008 a Asociației "Comunităților Văii Gurghiului", precum și avizele comisiilor de specialitate
Având în vedere:
- prevederile Statutului Asociației "Comunităților Văii Gurghiului";
- art. 91 alin.(6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. art.97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se desemnează dl. Chirteș Ioan Cristian, având funcția de vicepreședinte să reprezinte Consiliul Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației "Comunităților Văii Gurghiului."
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică persoanei nominalizate la art.1 și Asociației "Comunităților Văii Gurghiului".

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr.17678/24.11.2008


EXPUNERE DE MOTIVE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației "Comunităților Văii Gurghiului"


Prin Hotărârea nr.91/30 august 2006, Consiliul Județean Mureș a aderat la Asociația "Comunităților Văii Gurghiului", organizație non-guvernamentală, cu caracter non-profit și apolitic.
În conformitate cu prevederile Statutului Asociației, în acord cu OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, organul de conducere al asociației este Adunarea Generală, formată din totalitatea reprezentanților membrilor asociației.
Întrucât Consiliul Județean Mureș nu este în momentul de față reprezentat în acest organ de conducere, este necesară desemnarea unei persoane, care să exercite în numele și pe seama sa, drepturile și obligațiile care îi revin potrivit Statutului în Adunarea Generală.
Având în vedere aspectele mai sus arătate, supunem spre aprobare proiectul de act administrativ alăturat, prin care propunem desemnarea unei persoane pentru a reprezenta Consiliul Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației "Comunităților Văii Gurghiului".

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  SECRETAR
Aurelian Paul Cosma