R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTARÂREA NR. 183
din 23 decembrie 2008
pentru stabilirea unor măsuri în legătură cu asigurarea unor servicii de asistență socială și protecția drepturilor copilului de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 19353/2008, precum și avizele comisiilor de specialitate
Având în vedere prevederile:
- art.1 alin.(2) lit. d) și art.2 lit. c) pct. 5 și 6 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a direcției de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin HGR nr.1434/2004, republicat;
- art.12 alin.(3) din OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.6 din Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC Mureș cuprins în anexa III la Hotărârea nr.98/2008 a Consiliului Județean Mureș;
- art. 91 alin.(5) lit. a) pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. art.97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Începând cu anul 2009, serviciile sociale specifice Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pot fi asigurate de către aceasta în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, în condițiile legii, prin încheierea de convenții de colaborare în limita sumelor de bani aprobate cu această destinație în bugetul propriu al DGASPC Mureș.
Art. 2. În vederea asigurării serviciilor în condițiile stabilite la art.1, DGASPC Mureș va încheia în nume propriu convențiile de colaborare, cu respectarea dispozițiilor legale, putând prelungi totodată și valabilitatea convențiilor încheiate anterior intrării în vigoare a acestei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 19353/17.12.2008


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în legătură cu asigurarea unor servicii de asistență socială și protecția drepturilor copilului de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale


Pentru realizarea atribuțiilor ce-i revin, potrivit prevederilor H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, a O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, DGASPC Mureș - serviciu public specializat al Consiliului județean, a încheiat convenții de colaborare și de parteneriat cu fundații și organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul social.
Prin parteneriatul realizat, DGASPC urmărește îmbunătățirea indicatorilor de performanță a serviciilor sociale furnizate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș, în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2008-2011, aprobată de către Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2008.
Având în vedere atribuțiile ce revin Consiliului județean potrivit prevederilor art. 91 alin. 5 lit. (a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a atribuțiilor ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din actele normative menționate, propunem ca începând cu anul 2009 convențiile de colaborare cu ONG-urile cu activitate în domeniul asistenței sociale să fie încheiate, potrivit legii, de către direcție, în nume propriu, putând fi prelungite și convențiile încheiate anterior.
Sumele destinate activităților ce fac obiectul convențiilor de colaborare, vor fi aprobate anual, de către Consiliul județean, odată cu bugetul propriu al direcției, aceasta având obligația încadrării în alocația bugetară aprobată.
Având în vedere cele menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  SECRETAR
Aurelian Paul Cosma