R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTARÂREA NR. 181
din 23 decembrie 2008
privind aprobarea proiectului "Promovarea județului Mureș" și a cheltuielilor legate de acesta

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.19.343 din 17.XII.2008 a Serviciului Dezvoltare Regională, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile cuprinse în Secțiunea II.3 din Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 5 a POR 2007-2013 - "Dezvoltarea și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.3 - "Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice",
În temeiul art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă proiectul "Promovarea județului Mureș" (denumit în continuare Proiect).
Art. 2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a sumei de 10.060,00 lei, reprezentând contribuția proprie de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale Proiectului.
Art. 3. Se aprobă contribuția de 95.570,00 lei pentru suportarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu recuperarea acestuia de la bugetul de stat.
Art. 4. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a oricăror costuri suplimentare care pot surveni în perioada implementării Proiectului.
Art. 5. Se aprobă asigurarea a de către Consiliul Județean Mureș a resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 6. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Direcția Economică și Compartimentul Cancelarie.

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Serviciul Dezvoltare Regională
Nr. 19343 din 17.XII.2008
Dosar I.A./3.


Expunere de motive
privind aprobarea proiectului "Promovarea județului Mureș" și a cheltuielilor legate de acesta

Începând cu anul 2005 Consiliul Județean Mureș a întreprins demersuri în vederea revitalizării și susținerii turismului în județul Mureș, acest domeniu fiind prevăzut ca prioritate strategică în Programul de Dezvoltare a Județului pe perioada 2007-2013.

În ceea ce privește promovarea turismului, Consiliul Județean a luat următoarele măsuri:
- A elaborat în regim propriu un CD de prezentare a județului, care este oferit membrilor delegațiilor din străinătate, respectiv cu ocazia deplasărilor în alte țări și la târguri de turism.
- La data de 1 iunie 2005 în urma colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și Primăria Tîrgu-Mureș, a fost înființat Centrul de Informare Turistică Mureș. Centrul de Informare Turistică funcționează la parterul Palatului Culturii, într-un spațiu pus la dispoziție tot de Consiliul Județean și a avut în trei ani și jumătate de funcționare peste 15.000 de vizitatori.
- La Centrul de Informare, vizitatorii pot să primească gratuit un pliant de prezentare a județului, disponibil la momentul actual în zece limbi (română, maghiară, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, ebraică, japoneză și chineză), respectiv o hartă a județului și a municipiului Tîrgu-Mureș. De asemenea, Centrul de Informare are un site web: www.cjmures.ro/turism, pe care cei interesați pot găsi informații din județ esențiale turistului, referitore la: agenții de turism, posibilități de cazare, agroturism, unități de consum, posibilități de petrecere a timpului liber, instituții de cultură, servicii bancare, sănătate, transport, sport, telefoane utile, învățământ, evenimente culturale.
- În 2005 în câteva comune de pe Valea Nirajului s-au organizat cursuri de turism, operare calculator și limba engleză, la care au participat 80 de familii. Ulterior, angajații Centrului de Informare de Turism Mureș i-au asistat pe absolvenții cursurilor în procesul de acreditare a caselor prin faptul că au luat legătura cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și au însoțit reprezentantul acestuia pe teren pe durata procesului de acreditare. În urma analizei 13 case au primit acreditarea și la momentul actual aceste case au deja clienți. Proprietarii acestor case sunt în continuare ajutați de angajații Centrului de Informare care îndrumă persoanele interesate în turismul rural spre ei. În continuare, cei care se vor conforma reglementărilor în domeniul turismului rural și doresc să fie acreditați, vor fi asistați de angajații Centrului de Informare.
- În data de 7 martie 2006 a fost înființată și Asociația Județeană de Turism Mureș, cu 16 membrii fondatori, printre care și Consiliul Județean Mureș. La momentul actual Asociația are 43 membrii, autorități publice locale, firme, ONG-uri și persoane fizice implicate în turism. Asociația a elaborat o broșură de prezentare a județului. Cu această broșură, editată în patru limbi (română, maghiară, engleză și franceză), Asociația a participat la mai multe târguri de turism în fiecare an. Pe această cale am încercat să popularizăm turismul din județ și peste hotare. În continuare, broșura este disponibilă la Centrul de Informare Turistică.

Elaborarea unui material de prezentare tip multimedia a județului, a unor pliante și broșuri îmbunătățite și a unor afișe reprezentative pentru județ, care lipsesc până la momentul actual, este o nouă etapă în șirul acestor inițiative, care este strâns legată de demersurile menționate mai sus.

Având în vedere cele de mai sus, urmare lansării Operațiunii "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" în cadrul axei prioritare 5 "Dezvoltare durabilă și promovarea turismului" a POR 2007-2013, Domeniul major de intervenție 5.3 "Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității Românie ca destinație turistică", s-a trecut la redactarea Cererii de finanțare în vederea depunerii proiectului la ADR Centru.

Proiectul își propune promovarea turismului din județul Mureș prin realizarea de materiale de promovare a județului de o calitate superioară, adică 3.000 de DVD-uri de prezentare a județului, 9.000 de broșuri, 18.000 de pliante și 3.000 de afișe. Materialele vor fi elaborate în șase limbi (română, maghiară, engleză, franceză, germană și italiană).

Unul din documentele anexe Cererii de finanțare este Hotărârea Consiliului Județean Mureș de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de acesta.

Valoarea totală a proiectului, așa cum rezultă din bugetul anexă la Cererea de finanțare sunt de 598.570,00 lei, din care:
1. Cheltuieli eligibile: 503.000,00 lei, din care:
- 10.060,00 lei (2%) - contribuția Consiliului Județean Mureș;
- 492.940,00 lei (98%) contribuția comunitară (FEDER) și contribuția publică națională de la Bugetul de stat la finanțarea acordată.
2. Cheltuieli neeligibile - nu este cazul;
3. TVA în valoare de 95.570,00 lei, acesta fiind suportat din bugetul de stat urmând a se recupera doar TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile.

În condițiile în care rambursarea/decontarea cheltuielilor din instrumente structurale se va face ulterior efectuării acestora, Consiliul Județean va trebui să prevadă în buget și cofinanțarea resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului.

Ca urmare, supunem spre aprobare proiectul "Promovarea județului Mureș" și a cheltuielilor legate de acesta, în cadrul Axei prioritare 5 a POR 2007-2013 - "Dezvoltarea și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.3 - "Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice. "

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer