R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTARÂREA NR. 179
din 23 decembrie 2008
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009
la Direcția Județeană de Pază Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 18868/ 17.XII.2008 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.1 alin.(2), litera c) și ale art.19 alin.(1) litera b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, ale Ordonanței Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii și cu respectarea clasificației economice bugetare aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1954/16.12.2005,
În temeiul art.91 alin.(1) litera d) și alin.(3) litera a) și a art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli , pe anul 2009, la Direcția Județeană de Pază Mureș, conform Anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean și Direcției Județene de Pază Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.18.868/17.XII.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009, la Direcția Județeană de Pază Mureș

Direcția Județeană de Pază Mureș, instituție publică subordonată Consiliului Județean , funcționează pe principiul autofinanțării, veniturile fiind realizate în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu beneficiarii.
În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, bugetul de venituri și cheltuieli la instituțiile publice se aprobă de autoritatea în subordinea căreia, instituția funcționează.
Prin adresa nr. 2794/2008, instituția a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009, conform proiectului de buget întocmit și prezentat în anexele 1-5 la proiectul de hotărâre alăturat.
Programarea Veniturilor pe anul 2009
Instituția propune o creștere a veniturilor cu 34,7% față de anul precedent(de la 4.900.000 lei la 6.600.000 lei), ca urmare a creșterii numărului de contracte încheiate cu beneficiarii, precum și ca urmare a creșterii tarifelor pe agent de pază cu 9,9%, în urma renegocierilor, respectiv de la 1317,204 lei/agent pază/lună la 1447,36 lei/agent pază/lună.
Ca urmare a creșterii numărului de contracte , numărul agenților de pază se estimează a crește de la 310 la sfârșitul anului 2008 la 380 în cursul anului 2009.
În structura veniturilor, ponderea o reprezintă veniturile din prestări servicii , în sumă de 6.395.000 lei, ceea ce semnifică 96,9 %, diferența de 3,1%, adică suma de 205.000 lei, fiind venituri din dispecerat.
Veniturile programate pe anul 2009 asigură:
- venitul minim pe economie;
- acordarea tuturor drepturilor legale stabilite prin contractul colectiv de muncă;
- programul de echipare al agenților de pază conform drepturilor stabilite prin HGR nr.694/1996;
- acoperirea cheltuielilor materiale și de întreținere;
Repartizarea cheltuielilor pe anul 2009
Funcționând ca instituție publică nonprofit, nivelul cheltuielilor a fost planificat la nivelul veniturilor de realizat, în valoare de 6.600.000 lei.
Datorită specificului instituției(prestări servicii), cheltuielile de personal dețin ponderea determinantă în costuri, fiind în procent de 93,3% din totalul cheltuielilor, cheltuielile materiale reprezentând circa 6%, iar cheltuielile cu investițiile 0,6%.
În realizarea prevederilor bugetare și buna funcționare a instituției pe anul 2009, determinantă va fi încasarea ritmică a veniturilor facturate conform contractelor, calitatea serviciilor oferite, atragerea de noi beneficiari, luarea tuturor măsurilor de recuperare a sumelor restante datorate de clienții a căror contracte au fost reziliate și evitarea producerii de pagube în răspunderea contractuală.
Având în vedere expunerea prezentată mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPRESEDINTE
Szabó Árpád
  DIRECTOR
Bartha Iosif