R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTARÂREA NR. 177
din 23 decembrie 2008
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167 din 27.XI.2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ135
Măgherani - Sărățeni" și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 19363 din 17.12.2008 a Direcției de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte,
În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 2 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale", Domeniul de intervenție 2.1 - "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură",
În conformitate cu art. 43, alin. 8 și 10 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Mureș nr. 116/2006,
În temeiul art. nr. 91, alin. 5, pct. 12 și al art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. I. Art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167 din 27.XI.2008 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a contribuției proprii de 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile a proiectului, respectiv suma de 860.610,98 lei, a cheltuielilor neeligibile în valoare de 721.937,99 lei, TVA-ului la cheltuielile neeligibile, precum și a oricăror costuri suplimentare care vor apărea în perioada implementării proiectului "Reabilitare și modernizare DJ 135 Măgherani - Sărățeni"."
Art. II. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, și Implementare Proiecte, Direcția Economică și Direcția Tehnică, Drumuri, Poduri Județene și Investiții.

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională
și Implementare Proiecte
Nr. 19363/17.XII.2008


Expunere de motive
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167 din 27.11.2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 135 Măgherani-Sărățeni " și a cheltuielilor legate de proiect

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 167 din 27.11.2008 a fost aprobat proiectului "Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 135 Măgherani-Sărățeni " și cheltuielile legate de proiect, fiind o condiție necesară accesării de fonduri în cadrul POR 2007-2013.

În urma unor reevaluări a cheltuielilor eligibile a proiectului, valoarea acestora s-a diminuat cu 721.937,99 lei, ceea ce a dus la o scădere cu 14.438,76 a contribuție proprii la realizarea proiectului, aceasta ajungând la suma de 860.610,98 lei.

Ca urmare, supunem aprobării modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167 din 27.11.2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 135 Măgherani-Sărățeni " și a cheltuielilor legate de proiect.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer