R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTARÂREA NR. 176
din 23 decembrie 2008
privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș, întrunit în ședința din data de 23 decembrie 2008,
Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare, încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Mureș,
Conform prevederilor art. 101 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș domnul consilier Chirteș Ioan Cristian.
Art.2. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.88 din 20 iunie 2008, privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Mureș, se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Chirteș Ioan Cristian prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma