R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTARÂREA NR. 175
din 23 decembrie 2008
privind validarea mandatului de consilier județean
al domnului HAVRILEȚ NICOLAE

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier județean a domnului Dobre Minodor Ciprian din partea Partidului Național Liberal, constatată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.174/23 decembrie 2008, precum și adresa nr. 19813/23 decembrie 2008 a Partidului Național Liberal - Filiala Mureș, prin care se solicită validarea mandatului de consilier județean al domnului Havrileț Nicolae,
Luând în considerare procesul-verbal nr. 19808 din 23 decembrie 2008 al Comisiei de validare, constituită prin Hotărârea nr.85/20 iunie 2008 a Consiliului Județean Mureș,
Având în vedere prevederile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.31 alin.(5) și art.311 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art.97 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. (1) Se validează mandatul de consilier județean al domnului Havrileț Nicolae, înscris ca supleant pe lista de candidați ai Partidului Național Liberal, la alegerile locale din 1 iunie 2008.
Art.2. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.86 din 20 iunie 2008 privind validarea și invalidarea mandatelor de consilier județean se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Havrileț Nicolae prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare.

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Comisia de validare
Nr. 19808/ 23.12.2008


PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 23 decembrie 2008, în ședința Comisiei de validare a mandatului de consilier județean al domnului Havrileț Nicolae


Astăzi, 23 decembrie 2008, Comisia de validare aleasă de Consiliul Județean Mureș, în ședința de constituire din data de 20 iunie 2008, având în vedere dispozițiile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare, a examinat legalitatea alegerii consilierilor județeni.
În urma examinării dosarului BEJ privind alegerile din 1 iunie 2008 și a cererilor de renunțare depuse de primii supleanți de pe lista Partidului Național Liberal, Comisia a constatat legalitatea alegerii domnului Havrileț Nicolae ca supleant pe lista acestuia și propune:
Validarea mandatului de consilier județean al domnului Havrileț Nicolae.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

MEMBRI