R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTARÂREA NR. 174
din 23 decembrie 2008
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean a domnului DOBRE MINODOR CIPRIAN

Consiliul Județean Mureș,
Văzând referatul constatator nr. 19.498/19.XII.2008 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean a domnului Dobre Minodor Ciprian, precum și renunțarea acestuia, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.19498/18 decembrie 2008,
Având in vedere prevederile art.91 alin (3) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri și prevenirea corupției, cu modificările și completările ulterioare, art.9, alin.(2) lit."b" și alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.15 alin.(3), art.16 alin.(3) și art.43 alin.(9) și (10) din Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 116/2006 a Consiliului Județean Mureș,
In temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
hotărăște :
Art.1. Ia act de renunțarea domnului Dobre Minodor Ciprian la mandatul de consilier județean, constată încetarea de drept a calității sale de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș și declară vacant locul acestuia.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunica domnului Dobre Minodor Ciprian prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN
NR. 19.498/19.XII.2008


R e f e r a t
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean a domnului DOBRE MINODOR CIPRIAN

Domnul consilier Dobre Minodor Ciprian, prin renunțarea înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.19498/18 decembrie 2008, a învederat că, urmare a alegerii domniei sale ca deputat in Parlamentul României, renunță la calitatea sa de consilier județean.
Potrivit prevederilor art.9, alin.(2), lit. "b" din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, mandatul de consilier județean încetează de drept în caz de incompatibilitate.
Întrucât, conform prevederilor 91 alin (3) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnită?ilor publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri și prevenirea corupției, funcția de consilier județean este incompatibilă cu calitatea de deputat,
Având in vedere prevederile art.9, alin.(2), din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ale art.15 alin.(3), art.16 alin.(3), art.43 alin.(9) și (10) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 116/2006 a Consiliului Județean Mureș, precum și cererea de renunțare a domnului Dobre Minodor Ciprian,
Propunem Consiliului Județean Mureș să ia act de renunțarea domnului Dobre Minodor Ciprian la mandatul de consilier județean, să constate încetarea de drept a calității sale de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș și să declare vacant locul acestuia.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  SECRETAR
Aurelian Paul Cosma