R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 172
din 27 noiembrie 2008
privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Eremitu

Consiliul Județean Mureș,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 17298 din 14.11 2008 a Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene, Investiții, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă încadrarea unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Eremitu în categoria funcțională a drumurilor comunale, conform anexei.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene, Investiții.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 17298 / 14.11.2008

Expunere de motive
privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Eremitu din județul Mureș


Din analiza perspectivelor de dezvoltare a localităților rurale rezultă că factorul principal de coeziune între localități este reprezentat de relațiile de producție, muncă, aprovizionare, administrare, servire-dotare etc, factori aflați în strânsă legătură cu rețeaua rutieră de pe teritoriile administrative.

Prin modernizarea drumului comunal DC 27 Vărgata -Grîușorul, aflat în prelungirea drumului vicinal Călugăreni - Dămieni de pe teritoriul administrativ al comunei Eremitu se va reduce distanța dintre Vărgata și Dămieni cu 4,500 km. La această reducere se va adăuga și tendința participanților la trafic de a evita traseul sinuos al drumului județean (mai ales pe timp de iarnă).
De asemenea drumul vicinal de pe teritoriul administrativ al comunei Eremitu situat între DC 28 B (Călugăreni ) și limita comunei Măgherani va scurta distanța între Călugăreni și Măgherani, având în vedere că deja comuna Măgherani a inițiat încadrarea în categoria drumurilor comunale a drumului vicinal Șilea Nirajului și limita administrativă a comunei Măgherani.
Ca și prioritate în ce privește încadrarea ca drumuri comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Eremitu, considerăm necesară încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a drumurilor vicinale din anexa alăturată.

În conformitate cu art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, propunerile de încadrare a drumurilor comunale se fac de către consiliile locale ale comunelor interesate, prin consiliile județene.

Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Bochiș Nicoleta
 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
Ciprian Dobre