R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 171
din 27 noiembrie 2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai investiției "Incubator de afaceri în județul Mureș"


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.17.915/24.XI.2008 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind obiectivul "Incubator de afaceri în județul Mureș", precum și avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici reactualizați ai obiectivului de investiție "Incubator de afaceri în județul Mureș". Valoarea lucrării (inclusiv TVA) este de: 3.298.464 lei din care C+M: 2.711.274 lei, echivalent cu 726.182 Euro din care C+M: 573.766 Euro (1 euro =3,7336 lei).
Art.2. Pentru realizarea obiectivului răspunde unitatea de implementare a proiectului cu asistența direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.115/27.08.2008 se abrogă.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.17.915/24.XI.2008
Dosar nr. VII/C1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai obiectivului "Incubator de afaceri în județul Mureș"


Prin Hotărârea Guvernului 173/2004 privind aprobarea Memorandumului de Înțelegere și a Acordului de Co-finanțare încheiate între Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație din România (ANIMMC) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), a fost lansat Programul național multianual pe perioada 2002 - 2005 de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri unde și Consiliul Județean Mureș a fost inclus.
În perioada mai-iulie 2008 a fost realizat studiul de fezabilitate pentru realizarea acestui obiectiv cu o suprafață construită de 751,83 mp și un regim de înălțime P+1, cu o valoare estimată la 2.128.632 lei din care C+M: 1.446.019 lei, echivalent cu 600.037 Euro din care C+M: 407.616 Euro (1 euro =3,5475 lei). La evaluarea valorică s-au utilizat cataloagele de prețuri medii în economie ediția noiembrie 2007 pe baza indicatorilor statistici din anul 2007, actuale la data respectivă.
Acești indicatori tehhnico-economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului județean Mureș nr.115/2008.
În urma schimbărilor economice intervenite pe piața autohtonă cauzate de prețul tot mai ridicat al combustibililor și al energiei, o serie de prețuri ale materialelor s-au majorat, mai ales cele care implică consum mare de energie (ciment, oțel, PVC, etc). De asemenea s-au majorat semnificativ și tarifele la transport.
În urma creșterii ratei de schimb euro-leu precum și a inflației coroborate cu majorarea venitului minim garantat și al salariului minim pe economie, costurile legate de manoperă s-au majorat în mod semnificativ. La majorarea costurilor de manoperă a contribuit și lipsa de forță de muncă în ramura construcțiilor. Totodată Autoritatea Națională pentru reglementarea și monitorizarea achizițiilor publice recomandă ca în scopul evitării unor blocaje în derularea investițiilor prețurile la materiale să fie ajustate în funcție de evoluția lor.
Pentru a putea finaliza acest proiect, autoritatea contractantă a solicitat proiectantului să reactualizeze devizul general privind cheltuielile necesare realizării acestui obiectiv conform prevederilor H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.
Față de valoarea inițială stabilită în devizul general au apărut următoarele modificări:
- la Capitolul 3 "Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică" valoarea de 328.421 lei s-a redus la 199.160 lei;
- la Capitolul 4 "Cheltuieli pentru investiția de bază" de la 1.531.177 lei s-a majorat la valoarea de 2.184.039 lei, deoarece prețurile și cantitățile la unele materiale (beton, panouri sandwish, confecții metalice pereți ghips-carton, pereți cortină, pardoseli tarkett) au fost subevaluate.
- la Capitolul 5 " Alte cheltuieli", respectiv subcapitolul 5.3 -cheltuieli diverse și neprevăzute - de la valoarea de 255.112 lei s-a majorat la valoarea de 299.515 lei.


Valoarea obiectivului de investiție, conform devizului general reactualizat este: C+M: 2.711.274 lei, echivalent cu 726.182 Euro din care C+M: 573.766 Euro (1 euro =3,7336 lei). Costul specific al lucrărilor este aproximativ 480 euro/mp.

Față de cele prezentate, în vederea promovării investiției, se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai obiectivului "Incubator de afaceri în județul Mureș" și semnarea proiectului de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Ciprian Dobre

 

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Bochiș Nicoleta