R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 170
din 27 noiembrie 2008
privind modificarea statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" Târgu Mureș


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.17869/21.XI.2008 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte, privind modificarea statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" Târgu Mureș, dispozițiile art. 91 alin.(1) lit "a" și alin. (2) lit "c" din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" Târgu Mureș, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.14378 din 29 septembrie 2008,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. (1) Statul de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" Târgu Mureș se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.22 din 22 februarie 2007 privind statul de funcții se modifică în mod corespunzător.
Art.2. Ansamblul Artistic profesionist "Mureșul" Târgu Mureș va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane
Consilieri Președinte
Nr.17869 din 21.XI.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" Târgu Mureș


Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.22 din 22 februarie 2007 au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții ale Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" Târgu Mureș.
Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" Târgu Mureș are un număr de 86 de posturi finanțate, aprobate potrivit Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1/2008 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2008.
Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituțiile publice de cultură în situația în care punctajul realizat de angajat se situează peste limita maximă a punctajului postului, angajatul este promovabil pe o funcție superioară.
În urma aplicării prevederile art.6, alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr.24/2000 potrivit cărora "Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual ... se va realiza în perioada mai - septembrie 2008", în cadrul Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul", două persoane au obținut rezultate care permit promovarea în grad, treaptă sau funcție în condițiile actului normativ mai sus menționat.
Potrivit art.7 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.10/2008 "Promovarea în condițiile legii a persoanelor încadrate pe funcția de debutant... precum și a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior".
Având în vedere faptul că un număr de 3 persoane angajate pe postul de instrumentist treapta I au absolvit studii superioare în domeniul specific de activitate, acestea urmează să fie promovate în funcția de instrumentist gradul III, iar un post de balerin debutant va fi transformat în balerin treapta III.
Sumele suplimentare necesare pentru acoperirea diferențelor salariale ca urmare a propunerilor de promovare sunt în sumă de 1.405 lei incluzând atât creșterile salariale cât și obligațiile față de buget.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" Târgu Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

 

ȘEF SERVICIU
Gâlea Elena