R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 169
din 27 noiembrie 2008
pentru stabilirea unor măsuri privind funcționarea Teatrului pentru Copii și Tineret " Ariel"


Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.17852/2008, prezentată de către Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere dispozițiile art.43 alin. (8) și (10) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin H.C.J. nr.116/2006,
Ținând cont de prevederile H.C.J. nr.80/27.07.2006 privind stabilirea unor măsuri cu privire la restituirea, în baza O.U.G. nr.83/1999, a imobilului situat în Tîrgu Mureș, str.Poștei, nr.2, ale art.1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel", aprobat prin H.C.J. nr.44/29.03.2007,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă funcționarea în continuare a Teatrului pentru Copii și Tineret " Ariel", în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Poștei nr.2, până la finalizarea lucrărilor de amenajare a noului sediu din Tîrgu Mureș, str.Poligrafiei, nr.4, în condițiile clauzelor din contractul de închiriere, prezentat în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează directorul Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel", cu semnarea contractului de închiriere încheiat între Consiliul Curatorial al Bisericilor Reformate din Tîrgu Mureș, în calitate de proprietar al imobilului prezentat la art.1 și Teatrul pentru Copii și Tineret " Ariel", în calitate de chiriaș.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Consiliului Curatorial al Bisericilor Reformate din Tîrgu Mureș, precum și Teatrului pentru Copii și Tineret " Ariel", care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.17852/21.11.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind funcționarea Teatrului pentru Copii și Tineret " Ariel"

Teatrul pentru Copii și Tineret " Ariel", instituție subordonată Consiliului Județean, își desfășoară activitatea în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Poștei, nr.2, imobil care a fost retrocedat Consiliului Curatorial al Bisericilor Reformate din Tîrgu Mureș, în baza OUG nr.83/1999.
În aceste condiții , între proprietar și instituție s-a încheiat un contract de închiriere , valabil până la 23.07.2008, perioadă de timp în care chiria datorată a fost în fapt compensată cu valoarea bunurilor devenite imobile prin încorporare, adăugiri și îmbunătățiri aduse din fonduri bugetare , care urmau să fie preluate contra plată de către Consiliul Curatorial al Bisericilor Reformate.
Suma netă actualizată de 145.864,2 lei, a investițiilor efectuate, a fost compensată astfel:
- în cuantum de 31.572 lei, reprezentând chiria calculată conform HGR 244/2004, pentru cei 5 ani de grație acordați prin lege, respectiv perioada 23.07.2002-23.07.2007
- în cuantum de 114.292,2 lei, reprezentând chiria calculată conform ofertei proprietarului la valoarea de 1,89EUR/mp/lună pentru suprafața construită și teren, aplicabilă în perioada următoare expirării celor 5 ani de grație, asigurându-se funcționarea instituției în aceeași locație pentru încă 12 luni, respectiv, până la 23.07.2008.
Întrucât imobilul achiziționat recent ca nou sediu al Teatrului (fostul Cinematograf "Progresul", din Tîrgu Mureș, str.Poligrafiei, nr.4), nu este amenajat, lucrările de investiții și reparații presupunând o perioadă de timp pentru desfășurare, se propune continuarea activității Teatrului , în locația actuală, din Tîrgu Mureș, str.Poștei, nr.2, prin încheierea unui nou contract de închiriere cu proprietarul.
Proiectul contractului de închiriere se prezintă în Anexa la prezentul proiect de hotărâre. Chiria prevăzută este de 2,72 EUR/mp/lună,(3860 EUR valoare totală pe lună) față de 1,89 EUR/mp/lună, calculată pentru ultima perioadă a contractului anterior, dar este mult sub prețul pieței în zonă, preț care oscilează între 15-25 EUR/mp/lună.
Durata contractului se propune a fi perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2008 și 31 decembrie 2009, cu posibilități de prelungire prin renegocierea clauzelor.
În ceea ce privește dotările spațiilor-instalația de sonorizare, mobilierul sălii de spectacole,etc. aferente activității desfășurate de Teatru, se propune (art.23 din proiectul de contract de închiriere), ca în măsura în care nu îi sunt necesare la noul sediu(multe îndeplinind condițiile de casare), să fie valorificate conform legii, iar Consiliul Curatorial al Bisericilor Reformate din Tîrgu Mureș să beneficieze de un drept de preemțiune la achiziționarea lor.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

DIRECTOR
Bartha Iosif