R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 168
din 27 noiembrie 2008
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.118/25.10.2006 privind aprobarea aderării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata"


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.17.790/20.11.2008 la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.118/25.10.2006 privind aprobarea aderării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata", precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.91 alin.(6) lit."c", art.98 coroborat cu prevederile art.45 alin.(2) lit."f", și în temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.118/25.10.2006 privind aprobarea aderării Consiliului Județean Mureș, în calitatea de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata", astfel:
1. Titlul hotărârii va fi: "Privind aprobarea aderării județului Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata"
2. Art.1. va avea următorul cuprins: "Se aprobă aderarea județului Mureș, în calitate de membru, ca unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică de drept public, la Asociația Microregională Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata".
Art.II. Se împuternicește dl. Bartha Iosif să reprezinte județul Mureș în Adunarea Generală a Asociației Microregionale "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata", în locul domnului Socotar Dinu Gheorghe.
Art.III. Se împuternicește dna. Lokodi Edita Emőke, Președintele Consiliului Județean, să semneze în fața notarului Actul adițional privind modificarea Statutului și Actului constitutiv al asociației, în sensul dispozițiilor Art.1 al prezentei hotărâri.
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică Asociației Microregionale "Tîrnava Mică - Bălăușeri - Sovata", pentru modificarea Statutului și Actului constitutiv al asociației în sensul dispozițiilor Art.1.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 17.790/20.11.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.118/25.10.2006 privind aprobarea aderării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică-Bălăușeri-Sovata"


Asociația Microregională "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata" s-a constituit la 16 februarie 2001, conform Sentinței civile nr.1631/31.05.2001 a Judecătoriei Sighișoara, având următoarele obiective:
- Dezvoltarea teritorială și urbanistică, dezvoltarea comunitară.
- Educație, învățământ, dezvoltarea aptitudinilor, sănătate, activitate culturală.
- Activitate socială, ajutorarea familiilor și persoanelor cu situație socială defavorizată, precum și sprijinirea a altor categorii cu situație similară. Promovarea acțiunilor de plasare de locuri de muncă.
Consiliul Județean Mureș a aderat, în calitate de membru la asociația susmenționată în baza Hotărârii Consiliului Județean nr.118/2006. Acest parteneriat a facilitat realizarea multor programe și proiecte importante, atât în domeniul economic, cât și în domeniul social și învățământ-cultură, care contribuie la dezvoltarea regiunii și rezolvă diverse probleme ale comunității, dintre care, cu titlu exemplificativ, amintim: proiecte pentru accesarea unor surse de finanțare pentru realizarea diferitelor obiective economice, proiecte Phare, înființarea rețelei zonale de îngrijire socio-medicală la domiciliu, constituirea fondului de urgență pentru ajutorarea oamenilor în caz de forță majoră sau de intervenții urgente, cursuri de îngrijire socio-medicală la domiciliu, editarea cărții Comorile Microregiunii Târnavei Mici. De asemenea, Asociația s-a remarcat și prin participarea ca partener la programe internaționale.

Potrivit prevederilor art.1 din Ordonanța nr.26/2001 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, pot constitui asociații persoane fizice și persoane juridice.
Conform art.1 alin.(2) și art.24 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean este autoritate deliberativă a administrației publice locale, neavând calitate de persoană juridică. Personalitate juridică de drept public au unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe și județe), așa cum este prevăzut în art.21 din Legea nr. 215/2001.
Având în vedere prevederile legale invocate mai sus, se impune modificarea Statutului și al Actului constitutiv al Asociației Microregională "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata", în sensul aderării județului, în calitate de membru, ca unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică de drept public, în locul consiliului județean, care este doar autoritate deliberativă.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

 

SECRETAR
Paul Cosma