R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 167
din 27 noiembrie 2008
privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani - Sărățeni" și a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr. 17843 din 21.11.2008 a Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 2 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale", Domeniul de intervenție 2.1 - "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură",
În temeiul art. nr. 91, alin. 5, pct. 12 și al art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă proiectul "Reabilitare și modernizare DJ 135 Măgherani - Sărățeni", în valoare de 51.970.661,67 lei și inițierea procedurilor pentru depunerea acestuia în cadrul Axei prioritare 2 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale".
Art. 2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a contribuției proprii de 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile a proiectului, respectiv suma de 875.049,74 lei, a cheltuielilor neeligibile în valoare de 721.937,99 lei, TVA-ului la cheltuielile neeligibile, precum și a oricăror costuri suplimentare care vor apărea în perioada implementării proiectului "Reabilitare și modernizare DJ 135 Măgherani - Sărățeni".
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, și Implementare Proiecte, Direcția Economică și Direcția Tehnică, Drumuri, Poduri Județene și Investiții.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională
și Implementare Proiecte
Nr.17843/21.11.2008

Expunere de motive
privind aprobarea proiectului "Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 135 Măgherani-Sărățeni " și a cheltuielilor legate de proiect

În baza Hotărârii de Guvern nr. 1424/2007 privind aprobarea Programului multianual "Asistență tehnică pentru sprijinirea autorităților administrației publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțate prin Programul operațional regional 2007 - 2013", și finanțarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Consiliul Județean Mureș a beneficiat prin proiectul "Reabilitarea și modernizarea sistemului rutier pe DJ135 Măgherani - Sărățeni" de suma de 183.260 lei în vederea reactualizării documentației tehnico-economice a proiectului. În acest sens a fost semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și Consiliul Județean Mureș, Contractul cadru nr. 60.809 din 18.12.2007.
După realizarea Studiului de Fezabilitate s-a trecut la redactarea Cererii de finanțare în vederea depunerii proiectului spre avizare la ADR Centru, în conformitate cu Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 2 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale", Domeniul de intervenție 2.1 - "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură".
Unul din documentele anexe Cererii de finanțare este Hotărârea Consiliului Județean Mureș de aprobare a procedurilor de inițiere a depunerii proiectului "Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 135" și a cheltuielilor legate de proiect.
Valoarea totală a proiectului, așa cum rezultă din bugetul anexă la Cererea de finanțare este de 51.970.661,67 lei, defalcată după cum urmează:
1. Cheltuieli eligibile: 43.752.486,90 lei din care:
- 875.049,74 lei (2 %) - Contribuția Consiliului județean Mureș;
- 42.877.437,16 lei (98%) Contribuția comunitară (FEDER) și Contribuția publică națională de la Bugetul de stat la finanțarea acordată.
2. Cheltuieli neeligibile: 721.937,99 lei din care aferent Consiliului județean 538.365,49 lei, restul fiind alocați prin HG 1424/2007.
3. TVA în valoare 8.218.174,77 lei, fiind suportat din bugetul MDLPL respectiv de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile.
Ca urmare, supunem aprobării inițierea procedurilor pentru depunerea proiectului "Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 135" în cadrul Axei prioritare 2 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale", precum și a cheltuielile legate de proiect.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer