R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 164
din 27 noiembrie 2008
pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001, privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.17807/21.XI.2008 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Anexa la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare, se modifică după cum urmează:
- poziția nr.320, coloana (4) "Elemente de identificare", va avea următorul cuprins: " Comuna Ceuașu de Cîmpie, nr.185, jud. Mureș, teren aferent 2390 mp."
- poziția nr.347, coloana (4) "Elemente de identificare", va avea următorul cuprins: "Orașul Miercurea-Nirajului, str.Sîntandrei, nr.68, casă de locuit P+2E cu 4 camere, teren aferent 1.374 mp"
- poziția nr.245, coloana (4) "Elemente de identificare", va avea următorul cuprins: "Tîrgu Mureș, Piața Trandafirilor, nr.5, construcții din cărămidă, acoperite cu țiglă, teren în suprafață de 1.422 mp."
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Arhitectului Șef și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.17807/21.XI.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001, privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare


Inventarul bunurilor din domeniul public al județului Mureș, s-a efectuat în baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a Normelor Tehnice de aplicare aprobate prin HGR nr.548/1999, și a fost însușit de Consiliul Județean prin HCJ nr.42/12 iulie 2001.
Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, orașelor și comunelor a fost înaintat Guvernului României și a fost atestat prin HGR nr.964/2002.
Ulterior, domeniul public județean a suferit modificări și completări care au avut la bază hotărâri de consiliu județean, ultimele modificări înregistrându-se în baza HCJ nr.34/27.03.2008, când Anexa la HCJ nr.42/2001 s-a modificat și s-a înlocuit cu o nouă anexă, dându-se bunurilor imobile și mobile o nouă numerotare.
Cu ocazia demersurilor efectuate pentru evidențierea corectă în Cartea Funciară a unor imobile administrate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș, s-a constatat că la poziția 320-"Casa de tip familial pentru copii cu handicap sever" Comuna Ceuașu de Cîmpie, din anexa la HCJ nr.34/2008, terenul aferent a fost înscris greșit deoarece în extrasul CF de la acea dată, din eroare s-a trecut suprafața de 290 mp, în realitate terenul din CF fiind de 2390 mp, conform noului extras CF.
La poziția nr.347 din anexa la HCJ nr.34/2008, "Casă de tip familial Miercurea-Nirajului" dintr-o eroare materială apare teren în suprafață de 1474mp, în realitate conform extrasului de carte funciară, suprafața de teren este de 1374mp.
De asemenea, la poziția 245 din anexa la HCJ nr.34/2008, "Clădire cu teren aferent Tîrgu Mureș, Piața Trandafirilor, nr.5", apare teren în suprafață de 1944mp, iar în realitate în urma măsurătorilor efectuate pentru întabulare a rezultat o suprafață de 1422 mp.
În aceste condiții, se impune corectarea celor trei poziții din inventarul domeniului public al județului.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif