R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA Nr. 163
din 27 noiembrie 2008
privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Județean Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Palatul Copiilor Tîrgu Mureș, în vederea organizării acțiunilor educative cuprinse în Calendarul Național al Activităților Educative Extrașcolare pentru anul 2009


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.16901/24.11.2008, a Direcției Juridice și Administrație Publică și adresa nr.12826/06.11.2008 a Inspectoratului Școlar Județean Mureș,
Având în vedere:
- prevederile Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.91 alin.(6) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.43 alin.(8)-(10) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărârea nr.116/2006;
În temeiul art.97 (alin.1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Județean Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Palatul Copiilor, conform acordului de parteneriat cuprins în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea actului prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Palatului Copiilor Tîrgu Mureș și Direcției Economice.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr.16901/24.11.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Județean Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Palatul Copiilor Tîrgu Mureș, în vederea organizării acțiunilor educative cuprinse în Calendarul Național al Activităților Educative Extrașcolare pentru anul 2009

Prin adresa nr.12826/06.11.2008, Inspectoratul Școlar Județean Mureș solicită Consiliului Județean Mureș încheierea unui acord de parteneriat pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor educative cuprinse în Calendarul Național al Activităților Educative Extrașcolare pe anul 2009.
Conform prevederilor Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conținutul instruirii și educației la toate nivelurile de organizare a învățământului se completează prin activități extrașcolare. Aceste activități au conținut științific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnico-aplicativ, turistic, sportiv, precum și caracter recreativ și se organizează de către școli, cluburi, palate ale copiilor și elevilor, administrațiile județene ale taberelor, conducerile taberelor școlare și bazelor sportive, turistice și de agrement și de alte unități pentru activități complementare, cu sprijinul familiei și al altor factori interesați. Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare, asigură și controlează realizarea obiectivelor instruirii și educației extrașcolare.
În ultimii ani, elevii din județul Mureș au obținut rezultate de excepție la concursurile și festivalurile școlare, în toate domeniile acoperite de activitatea educativă formală și nonformală desfășurată atât în unitățile de învățământ, cât și în Palatul și cluburile copiilor.
În această perioadă, ISJ Mureș urmează să depună la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului o serie de proiecte pentru finanțare prin Calendarul Național al Activităților Educative Extrașcolare pe anul 2009. Manifestările se vor desfășura pe tot parcursul anului calendaristic 2009 și vor angrena elevi și profesori însoțitori provenind din toate județele țării, precum și specialiști din diverse domenii, ca membri ai Comisiei de organizare și ai juriului, reprezentanți ai MECT și ai altor instituții partenere.
Având în vedere efortul organizatoric pe care îl presupune desfășurarea acestor manifestări, ISJ Mureș a adresat Consiliului Județean Mureș invitația de a participa în calitate de partener la activitățile prilejuite de aceste concursuri, propunând în acest sens încheierea unui acord de parteneriat.
Colaborarea propusă, conform acordului de parteneriat anexat, presupune din partea Consiliului Județean un sprijin non-financiar, constând în asigurarea accesului gratuit în spațiile proprii (săli de spectacol, săli de activitate etc.), în vederea desfășurării activităților prezentate în acordul de parteneriat.
Față de prevederile art. art.91 alin.(6) lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, potrivit cărora consiliile județene pot încheia convenții de colaborare cu alte persoane juridice, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni comune, propunem aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Palatul Copiilor Tîrgu Mureș, potrivit proiectului de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE,
LOKODI EDITA EMŐKE

 

SECRETAR,
PAUL COSMA