R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 161
din 30 octombrie 2008
privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 3179 din 06.10.2008 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș, prin care se propune spre aprobare modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere avizul favorabil acordat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici nr. 1453139/29.09.2008;
În conformitate cu prevederile art. 90 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, precum și ale prevederilor art. 9 din Ordonanța Guvernului nr.6/2007 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2007, modificată prin O.G.nr.9/2008;
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Anexa nr. 2 la HCJM nr. 3/2005 se modifică în mod corespunzător.
Art.3. De executarea prezentei răspund Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Relații Publice și Biroul Financiar-Contabil din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma