R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 159
din 30 octombrie 2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Restaurare clădire - Biblioteca copiilor din Palatul Culturii"

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr.15448 din 17.10.2008 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind investiția "Restaurare clădire - Biblioteca copiilor din Palatul Culturii" , precum și avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Restaurare clădire - Biblioteca copiilor din Palatul Culturii", în valoarea totală de 336 506,0 lei din care C+M: 255 799,0 lei, echivalent cu 94 823,0 Euro din care C+M: 72 091,0 Euro (1 euro = 3,5483 lei, pentru data de 15.08.2008 comunicat de BNR.).
Art.2. De realizarea investiției răspund Administrația Palatului Culturii și Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene și Investiții.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.15448/17.10.2008
Dosar nr.VIIC/4

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Restaurare clădire - Biblioteca copiilor din Palatul Culturii"

Biblioteca copiilor se află în clădirea Palatului Culturii, fiind amenajată pe două nivele, parter și etaj. Accesul este direct din P-ța Trandafirilor, iar la etaj prin două scări interioare.
Cu toate că s-au executat lucrări de reparații în clădirea Palatului Culturii, biblioteca copiilor nu a fost reparată de mai mulți ani.
Se constată la tencuielile și zugrăvelile interioare degradări din cauza lipsei întreținerii, pardoseala din marmură și plăci ceramice este murdară și deteriorată, în unele încăperi lipsește pardoseala de parchet, grupul sanitar este inpropriu. Sunt o serie de improvizații efectuate în incintă la instalația interioară de iluminat electric iar una dintre lămpile originale nu funcționează de ani de zile.
Totodată, în incintă s-a montat aparent pe pereți instalația de antiefracție, care deranjează aspectul interior a bibliotecii, acesta fiind realizat în stil secessionist, având decorații aurite la tavan. Pervazul de lemn al ferestrelor din incintă sunt distruse, fiind necesară schimbarea acestora.
Din lipsă de spațiu, s-au blocat geamurile mici cu vedere spre curtea interioară cu rafturi pentru cărți, nefiind posibilă aerisirea incintei corespunzător. Instalația interioară de încălzire a fost realizată în 1960, fiind necesară schimbarea acesteia.
Pentru a elimina aceste disfuncționalități, pentru a asigura condiții corespunzătoare de lucru a angajaților și un mediu plăcut de studiu pentru copii, se propune a se realiza următoarele:
- modernizarea instalației interioare de iluminat, prin demontarea cablurilor și corpurilor de iluminat care nu corespund din punct de vedere estetic și stilistic, schimbarea respectiv suplimentarea acestora și a prizelor;
- schimbarea corpului de iluminat spart, prin realizarea unui corp nou, identic cu cele originale;
- remontarea cablurilor aferente instalației de antiefracție, astfel încât să nu afecteze aspectul de monument al incintei;
- repararea tencuielilor interioare, îndepărtarea în totalitate a zugrăvelilor interioare vechi și rezugrăvirea în totalitate a incintei, păstrând caracteristicile zugrăvelilor originale (culoare, material etc.)
- reparații și restaurări la ștucatura aurită al planșeului;
- șlefuirea și repararea pardoselii din plăci ceramice;
- desfacerea și refacerea pardoselii din parchet;
- în grupul sanitar: realizarea hidroizolației la nivelul pardoselii și al unei pardoseli noi din gresie, montarea plăcilor de faianță la pereți, schimbarea obiectelor sanitare;
- schimbarea pervazurilor din lemn la ferestre și vopsirea acestora cu vopsea neagră;
- reparații capitale la ușile și ferestrele din lemn, inclusiv la feroneria aferentă acestora;
- vopsirea balustradei metalice și a întregii tâmplării de lemn ;
- reparații la placajul scării interioare și a treptelor de marmură;
- schimbarea instalației interioare de încălzire centrală și a corpurilor de încălzire;
- demontarea placajelor de lemn fixate ulterior pe ferestrele cu vederea spre curtea interioară a clădirii, pentru asigurarea ventilației naturale și a luminii necesare incintei;

Valoarea totală ai investiției, conform studiului de fezabilitate, este 336 506,0 lei din care C+M: 255 799,0 lei, echivalent cu 94 823,0 Euro din care C+M: 72 091 Euro (1 euro = 3,5483 lei, pentru data de 15.08.2008 comunicat de BNR.).
Prin realizarea lucrărilor de reparații și modernizări se contribuie la întreținerea și protejarea unui monument istoric valoros, de importanță deosebită atât pe plan local cât și pe plan internațional.
Față de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Restaurare clădire - Biblioteca copiilor din Palatul Culturii" .

 

VICEPREȘEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Bochiș Nicoleta

VĂZUT,
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke