R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 158
din 30 octombrie 2008
privind aprobarea "Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor pentru județul Mureș 2008-2013"

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.15.883/24.X.2008 prezentată de Direcția Dezvoltare Regională de Implementare Proiecte și Avizul de Mediu nr. SB 30 din 01.10.2008 pentru PJGD Mureș eliberat de ARPM Sibiu, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, ale O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului aprobată de Legea nr. 265/2006 și ale art. 83 alin. (2) din OUG nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor modificată și completată prin OUG nr. 61/2006, aprobată prin Legea 27/2007 pentru aprobarea OUG nr. 61/2006 pentru modificarea și completarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor,
În temeiul prevederilor art. 91 alin (3) lit. "d", alin. (5) lit. "a" pct. 9, art. 97, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Mureș 2008-2013 și Raportul de Mediu pentru Plan, cuprinse în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Consiliului Județean Mureș, www.cjmures.ro.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională
Implementare Proiecte
Nr. 15.883/ 24.X.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea "Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor pentru județul Mureș 2008-2013"


Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, modificată și completată de Ordonanța de urgență nr. 61/2006 prevede obligativitatea elaborării planurilor de gestionare a deșeurilor la nivel național, regional și județean. Astfel, Planurile Județene de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) au un rol determinant în dezvoltarea gestiunii durabile a deșeurilor menajere și asimilabile și trebuie să fie elaborate de către consiliile județene în colaborare cu agențiile locale pentru protecția mediului în baza planului național de gestionare a deșeurilor și a planului regional de gestionare a deșeurilor și revizuite periodic.

Primul Plan Județean de Gestiune a Deșeurilor pentru județul Mureș a fost elaborat în 2002 și aprobat prin HCJM 4/2002.

În urma aprobării Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor - Regiunea 7 Centru în iulie 2007 a apărut obligativitatea revizuirii PJGD existente.

Având în vedere cele de mai sus, specialiști ai Compartimentului de Protecția Mediului din cadrul Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, în colaborare cu specialiști din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș au elaborat noul PJGD Mureș pentru perioada 2008-2013 (în baza Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale și județene de gestionare a deșeurilor).

Principalul scop al Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor este acela de a prezenta fluxurile de deșeuri, operațiunile de tratare a acestora, precum și cadrul de planificare pentru următoarele aspecte:
     - conformarea cu politica de deșeuri și atingerea țintelor propuse ;
     - stabilirea caracteristicilor pentru gestiunea deșeurilor și a capacităților necesare pentru îndeplinirea obiectivelor ;
     - controlul măsurilor tehnologice pentru eliminarea sau minimalizarea anumitor tipuri de deșeuri;
     - prezentarea cerințelor economice de investiții.

Procesul de planificare județean are ca obiect prioritar, dezvoltarea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor, sistem axat pe cerințe privind:
     - recuperarea și reciclarea deșeurilor;
     - depozitarea deșeurilor pe un depozit zonal și închiderea depozitelor neconforme;
     - reducerea cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate.

Pe baza Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor, vor putea fi atrase proiecte de investiții și fondurile necesare aferente implementării unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor.

După realizarea PJGD Mureș pentru perioada 2008-2013, în conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, titularul planului, respectiv Consiliul Județean Mureș, a avut obligația de a supune noul plan județean procedurilor evaluării de mediu de către autoritățile competente de mediu, în vederea obținerii Avizului de mediu.

Evaluarea de mediu este parte integrantă din procedura de adoptare a planurilor și programelor de mediu și se realizează pentru planurile și programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Procedura de evaluare de mediu se aplică de autoritățile titulare de plan în colaborare cu autoritățile competente pentru protecția mediului, cu consultarea autorităților publice centrale sau locale de sănătate și cele interesate de efectele implementării planului, precum și a publicului și se finalizează cu emiterea avizului de mediu pentru plan. Competența de emitere a avizului de mediu revine agenției regionale pentru protecția mediului pentru planurile județene. Participarea publicului la procedura de evaluare de mediu se face în mod efectiv încă de la inițierea planului de gestionare a deșeurilor.

Urmare a parcurgerii tuturor etapelor de evaluare a impactului PJGD Mureș asupra mediului - informarea publicului prin anunțuri repetate și consultarea acestuia în cadrul dezbaterii publice asupra PJGD și Raportului de Mediu organizată în data de 15 septembrie 2008 la Consiliul Județean Mureș; postarea pe site-ul Consiliul Județean Mureș a PJGD-ului și a Raportului de Mediu pentru ca toți cei interesați să poată face observații ori sugestii asupra acestora - s-a obținut de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu, Avizul de mediu nr. SB/30 din 01.10.2008 pentru PJGD Mureș 2008-2013

În consecință, având în vedere faptul că au fost parcurse toate etapele de elaborare și avizare ale PJGD Mureș pentru perioada 2008-2013, cu respectarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, în conformitate cu prevederile Art. 8? alin (2) din OUG nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, care prevede că planurile județene trebuie aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 61/2006, aprobată prin Legea 27/2007 pentru aprobarea OUG nr. 61/2006 pentru modificarea și completarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, propunem aprobarea variantei finale și avizate de către ARPM Sibiu a Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor pentru județul Mureș, perioada 2008-2013 în plenul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

DIRECTOR,
Valer BĂȚAGA