R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 157
din 30 octombrie 2008
privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, conform H.G. nr.855/2008


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.15880/24.10.2008 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte privind necesitatea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.3 din H.G. nr.855/2008 privind aprobarea actului constitutiv - cadru și a statutului -cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice,
Ținând seama de prevederile art.11, art.91 alin.1 lit.e) și alin.6 lit c) și art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează d-na Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, în sensul art.1 și pentru a semna Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, cuprinzând modificările aduse prin prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă cotizația pe anul 2008, a județului Mureș, în valoare de 50.000 lei.
Art.4. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund: Direcția Dezvoltare Regională și Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Juridică și Administrație Publică din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 15880/24.10.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, conform HG nr.855/2008

Prin Hotărârea Guvernului nr.855 din 13 august 2008, s-a aprobat actul constitutiv și statutul-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice ce se vor constitui în vederea delegării gestiunii serviciului către un operator regional prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, s-a constituit în data de 7 aprilie 2008, în vederea promovării și realizării în comun a investițiilor în infrastructura aferentă serviciilor de apă-canalizare. Aceasta funcționează în baza prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale Legii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.
Fiind constituită înainte de apariția hotărârii de guvern sus -menționate, se impune ca Asociația să își modifice actul constitutiv și statutul în conformitate cu actul constitutiv-cadru și statutul-cadru aplicabile, aprobate prin HG 855/2008, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia. Deosebirile între actul constitutiv și statutul-cadru reglementate de hotărâre și cele în baza căruia funcționează ADI AQUA INVEST MURES sunt destul de multe. Pentru operarea acestor modificări este necesară emiterea unei hotărâri din partea fiecărei unități teritorial-administrative membră a asociației.
Modificările se referă în principal la: atribuțiile Adunării Generale a Asociației; atribuțiile AGA cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați, legate de servicii; atribuțiile AGA cu privire la exercitarea drepturilor speciale acordate Asociației prin Actul Constitutiv al Operatorului; adoptarea hotărârilor Adunării Generale a Asociației, prin introducerea noțiunii de "asociați implicați". Pentru respectarea prevederilor HG nr.855/2008, s-au refăcut actele constitutive, conform anexelor 1 și 2 la prezentul proiect de hotărâre.
Deosebirile dintre cele două forme ale statutului, se prezintă mai detaliat în anexa la expunerea de motive.

În ceea ce privește contribuțiile la bugetul Asociației, menționăm că stabilirea cotizației pentru fiecare unitate administrativ-teritorială membră a asociației, se face în funcție de numărul de locuitori. Cu ocazia întâlnirii de lucru din data de 26 august a.c. dintre reprezentanții Consiliului Județean, ai Consiliului Local Tîrgu Mureș și ai Asociației, s-a decis să se propună consiliului județean, aprobarea unei cotizații la asociație, pe anul 2008, în valoare de 50.000 lei.
Ținând seama de cele expuse mai sus, supunem spre aprobare modificarea în conformitate cu H.G. nr.855/2008 a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ și plata de către Consiliul Județean a cotizației anuale de 50.000 Lei.

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer
ȘEF SERVICIU
Călin Suciu

Văzut
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke