R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 156
din 30 octombrie 2008
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației AQUA INVEST MUREȘ și încuviințarea aderării comunei Brâncovenești - județul Mureș și a Comunei Porumbeni - județul Harghita

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive numărul nr.15881/24.10.2008 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației AQUA INVEST MUREȘ și încuviințarea aderării comunei Brâncovenești -județul Mureș și a Comunei Porumbeni - județul Harghita, hotărârile Consiliilor locale Brâncovenești - județul Mureș și Porumbeni - județul Harghita de a adera la Asociație, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere art. 14 alin.(1) din anexa nr.4 la H.G. nr. nr.855/2008 privind aprobarea actului constitutiv - cadru și a statutului -cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice,
Având în vedere prevederile art.8, alin.(2) lit.c și art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare precum și dispozițiile art.13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,
În temeiul art.11, art. 91 alin. (1) lit e) și alin. (6) lit. c), art. 97 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se desemnează d-na Lokodi Edita Emöke, președintele Consiliului Județean Mureș, cetățean român, născută la data de 23.06.1953, cu domiciliul în localitatea Tîrgu Mureș, Bulevardul Pandurilor nr.92, ap. 15, posesor al C.I. seria M.S. nr. 153259, eliberată de SPCLEP Tîrgu Mureș, la data de 28.08.2002, reprezentant al Județului Mureș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI AQUA INVEST MUREȘ.
Art. 2. Se încuviințează aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, a comunei Brâncovenești - județul Mureș și a comunei Porumbeni - județul Harghita.
Art. 3. Se mandatează D-na Lokodi Edita Emoke - președintele Consiliului Județean Mureș, pentru a vota în cadrul Adunării Generale, în sensul celor prevăzute la art.2 și a semna actul adițional de modificare a actelor constitutive, prin includerea celor două comune în preambulul lor.
Art. 4. Prezenta se comunică:
     - Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MURES
     - Consiliului local Brâncovenești;
     - Consiliului Local Porumbeni
     - Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 15881/24.10.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației AQUA INVEST MUREȘ și încuviințarea aderării comunei Brâncovenești -județul Mureș și a Comunei Porumbeni - județul Harghita

În Hotărârea Guvernului nr. 855 din 13 august 2008, se prevede la art.14 alin. 1 din anexa 4: "Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora. Se recomandă ca acești reprezentanți să fie primarii, pentru municipii, orașe și comune, respectiv președintele consiliului județean, pentru județe". Această prevedere a fost prezentată asociaților, în ședința AGA din 15 octombrie a.c, în care s-a discutat cu privire la necesitatea operării modificărilor în acest sens.
În baza hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.130 din 29.11.2007, reprezentantul județului în Asociație a fost desemnat dl. Frătean Petru Alexandru. În vederea conformării la HG nr.855/2008, se propune ca reprezentantul județului Mureș în AGA Asociației să fie doamna Lokodi Edita Emoke - președintele Consiliului Județean Mureș.
Prin Hotărârea nr. 130/2007, Consiliul Județean Mureș a aprobat participarea județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ s-a constituit în 7 aprilie 2008, membri fondatori fiind următoarele unități administrativ-teritoriale: Județul Mureș, Municipiile: Târnăveni, Sighișoara, Orașele: Iernut, Luduș, Miercurea Nirajului, Sărmașu, Sângeorgiu de Pădure Comunele: Acățari, Aluniș, Band, Ceuașu de Câmpie, Crăciunești, Cristești, Corunca, Daneș, Deda, Ernei, Gheorghe Doja, Gornești, Livezeni, Mădăraș, Pănet, Pogăceaua, Rîciu, Rușii Munți, Sîngeorgiu de Mureș, Sînpetru de Cîmpie, Șincai Orașul Cristuru Secuiesc - județul Harghita.
Ulterior înființării și înregistrării Asociației, alte 9 unități administrativ-teritoriale au aderat la Asociație: municipiul Tîrgu Mureș, orașele Reghin și Ungheni, comunele Albești, Adămuș, Gănești, Ibănești, Sînpaul și Zau de Câmpie. Județul Mureș în calitate de membru fondator, prin

Consiliul Județean Mureș, și-a dat acordul la aderarea localităților menționate, adoptând în acest
sens Hotărârea nr. 75 din 29 mai 2008 și Hotărârea nr. 102 din 28 iulie 2008.
În data de 5 septembrie 2008, Consiliul local Brâncovenești a solicitat aderarea la această Asociație, anexând solicitării lor, hotărârea de Consiliu local adoptată în acest sens. Această solicitare a fost supusă dezbaterii și aprobată în ședința AGA din data de 15 octombrie a.c, aprobându-se, în principiu, aderarea comunei la Asociație.
De asemenea, Primăria Porumbeni din județul Harghita a transmis în data de 14 octombrie a.c., o solicitare de aprobare a aderării la Asociație. În acest sens, Consiliul local Proumbeni a adoptat hotărârea nr.33/13 octombrie 2008. În prezent operatorul rețelei de apă construită prin programul Solel Boneh, este compania Aquaserv- sucursala Cristuru Secuiesc, fără nici o formă de contract. Comuna Porumbeni dorește să acceseze Fonduri Europene prin PND -Măsura 322, fiind necesar ca rețeaua de apă să fie în proprietatea Consiliului local și comuna Porumbeni să aibă un contract valabil cu un operator regional.
Această solicitare a fost dezbătută și în cadrul ședinței AGA din data de 15 octombrie, aprobându-se, în principiu aderarea comunei Porumbeni la Asociație.
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației AQUA INVEST MUREȘ și încuviințarea aderării comunei Brâncovenești din județul Mureș și a comunei Porumbeni din județul Harghita.

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer
ȘEF SERVICIU
Călin Suciu

Văzut
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke