R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 154
din 30 octombrie 2008
pentru modificarea Anexei la H.C.J. nr.135/2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la RA " Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.14986/24.10. 2008 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.5 din HCJ nr.37/1997 privind înființarea Regiei Autonome " Aeroportul Tîrgu Mureș"
În temeiul art. 91 alin(1) lit.d) și 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Anexa la HCJ nr.135/2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la RA "Aeroportul Transilvania -Tîrgu Mureș", cu modificări și completări ulterioare, se modifică după cum urmează:
- ultimul alineat va avea următorul cuprins:
" Pentru deschiderea de noi relații de operare, pentru primele maximum 12 luni și pentru o frecvență mai mare de 2 curse/săptămână se va face o reducere a tuturor tarifelor aeroportuare, inclusiv a tarifelor de handling, la nivel minimal, în funcție de capacitatea aeronavei, după cum urmează:

Capacitate aeronavă Tarif
7 locuri 24 EUR
35 locuri 48 EUR
50 locuri 80 EUR
peste 70 locuri 142,4 EUR
"
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2008, dată de la care se abrogă orice dispoziție contrară.
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, de aducerea sa la îndeplinire răspunzând Regia Autonomă " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.14986/24.10. 2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.135/2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la RA " Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș"

Prin HCJ nr.135/2006 au fost actualizate tarifele aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare la RA " Aeroportul Tîrgu Mureș".
Astfel, s-au aprobat tarife de aterizare, de staționare , de iluminare, precum și tarife de pasageri , diferențiate , în funcție de frecvența de operare.
Ulterior, hotărârea a suferit mai multe modificări, ultimele fiind aprobate prin HCJ nr.112/27.08.2008 și au vizat reducerea tarifului de pasageri de la 3,5 EUR la 2 EUR, modificare determinată de diminuarea costurilor pe pasager , ca urmare a utilizării în același timp a serviciilor și facilităților aferente pasagerilor la aeronave de mare capacitate. Pe de altă parte, pentru serviciile de " basic handling", s-a introdus o nouă grilă de tarifare , în funcție de greutatea aeronavelor, introducându-se intervalele suplimentare " 45.001-65.000 Kg" și " peste 65.000kg".
În prezent, prin adresa nr.3887/8.10.2008, conducerea Aeroportului solicită extinderea perioadei de acordare a taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, de la 6 luni la 12 luni.
Menționăm că cererea are la bază solicitări ale operatorilor aerieni și a fost aprobată în Consiliul de administrație al regiei, prin Hotărârea nr.873/2008.
Având în vedere necesitatea dezvoltării traficului aerian pe " Aeroportul Tîrgu Mureș", apreciem oportună cererea de prelungire a perioadei de acordare a taxelor și tarifelor aeroportuare de la 6 la 12 luni, fapt ce implică modificarea ultimului alineat din Anexa la HCJ nr. 135/2006, cu modificări și completări ulterioare.
Față de cele prezentate mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád
 

DIRECTOR EXECUTIV,
Bartha Iosif