R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 153
din 30 octombrie 2008
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 la Direcția Județeană de Pază Mureș


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.14.118/.24.10.2008 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.1 alin.(2) litera c) și ale art.19 alin.(1) litera b)și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, ale Ordonanței Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii și cu respectarea clasificației economice bugetare aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1954/16.12.2005,
În temeiul art.91 alin.(1) litera d) și alin.(3) litera a) și a art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2008, la Direcția Județeană de Pază Mureș, conform Anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean și Direcției Județene de Pază Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.14 118/24.10.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008, la Direcția Județeană de Pază Mureș

Direcția Județeană de Pază Mureș, instituție publică subordonată Consiliului Județean, funcționează pe principiul autofinanțării, veniturile fiind realizate în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu beneficiarii.
În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, bugetul de venituri și cheltuieli și rectificările de buget la instituțiile publice se aprobă de autoritatea în subordinea căreia, instituția funcționează.
Astfel, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008, la Direcția Județeană de Pază Mureș a fost aprobat prin HCJ nr. 7/31 ian. 2008 și funcționând ca instituție publică nonprofit , cheltuielile au fost planificate egale cu veniturile, la nivelul de 4.100.000 lei.
Prin adresa nr. 1971/2008, instituția a solicitat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2008, ca urmare a încheierii de noi contracte cu mai mulți beneficiari , printre care primării și societăți comerciale.
Noile contracte asigură o creștere a veniturilor cu circa 800.000 lei, respectiv 20% față de bugetul inițial.
Majorarea veniturilor implică și o creștere proporțională a cheltuielilor, creștere care se regăsește în primul rând la " cheltuieli de personal", în proporție de 97%, aceasta datorită angajării de noi agenți de pază , pe de o parte, iar pe de altă parte , datorită necesității asigurării salariului minim pe economie, care a crescut în cursul acestui an.
Astfel, nr.agenților de pază a crescut față de planificările din bugetul inițial aprobat prin HCJ nr.7/2008 , de la 270 la 310 în bugetul propus spre rectificare.
Ca urmare a negocierii contractelor la tarife mai ridicate , se înregistrează și o ușoară creștere a tarifelor , de la 1.265, 4 lei/agent/lună , la 1.317,2 lei/lună(creștere 4%).
În ceea ce privește Programul de investiții, menționăm că instituția propune în bugetul rectificat un obiectiv nou, în valoare de 10.000 lei, respectiv " Dispecerat monitorizare antiefracție", ce urmează a fi achiziționat în trim IV.

Având în vedere expunerea prezentată mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád
 

DIRECTOR,
Bartha Iosif