R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 151
din 30 octombrie 2008
privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în Programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.15777 / 23.10.2008 , precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- art.17 alin. (1) lit. h) și alin. (2) respectiv ale art.23 și art.24, alin.(1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
- Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;
- art.91 alin.(5), lit.a), pct.13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 46/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Mureș și a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 47/2008 privind aprobarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 48/2008 privind înființarea comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru anii 2008-2011;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 125/2008 privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011;
În temeiul prevederilor art.97 și a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în Programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011.
Art.2. Gestiunea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate se deleagă operatorilor de transport, pe baza rezultatelor licitațiilor electronice organizate la nivel național de Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale-A.S.S.I.,pentru traseele atribuite de Comisia paritară, înființată conform Hotărârii nr. 48/27.032008 a Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate se poate atribui în gestiune delegată temporar, pe o perioadă determinată, în baza hotărârii Comisiei paritare în următoarele situații:
a) în cazul traseelor care au fost atribuite dar blocate prin hotărâre judecătorească, pentru asigurarea transportului de persoane pe aceste trasee până la soluționarea situației respective;
b) în cazul traseelor la care au renunțat operatorii de transport și care nu au fost reatribuite prin licitație electronică în termen de 60 de zile de la data la care operatorii de transport au comunicat încetarea executării traseelor, pentru asigurarea transportului de persoane pe aceste trasee până la organizarea unei noi proceduri de atribuire.
Art.4. Contractele pentru delegarea temporară a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, se încheie după cum urmează:
a) pentru situația prevăzută la art.3, lit.a), cu operatorii de transport care au deținut licențe pe acele trasee în programul de transport județean ce a expirat la data de 30.06.2008;
b) pentru situația prevăzută la art.3, lit.b), cu operatorii de transport care au participat la procedura de atribuire electronică a respectivelor trasee, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute sau, în cazul în care operatorii de transport care au renunțat la trasee au fost singurii participanți la licitație, cu operatorii de transport care au deținut licențe pe acele trasee în programul de transport județean ce a expirat la data de 30.06.2008
Art.5. Se aprobă conținutul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în Județul Mureș, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate.
Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a pezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică-Autoritatea Județeană de Transport.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Autorității Județene de Transport.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 15777/23.X.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în Programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011


În conformitate cu prevederile Legii Serviciilor de transport public local nr.92/2007 și ale Normelor de aplicare a legii aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative, Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr.47/27.03.2008 a aprobat Programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, care a fost actualizat prin Hotărârea nr.125/25.09.2008.
Atribuirea traseelor cuprinse în Programul județean de transport s-a realizat, potrivit prevederilor art.37, alin.(10) din Legea nr.92/2007 și ale art.19 alin.(2) din O.M.I.R.A nr.353/2007, de către Comisia paritară, înființată conform Hotărârii nr. 48/27.032008, pe baza rezultatelor licitațiilor electronice organizate la nivel național de Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale-A.S.S.I.
Menționăm că numărul total de trasee aprobat de Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr.125/25.09.2008 este de 168 trasee, din care 9 trasee neatribuite/renunțate, acestea fiind propuse pentru licitația electronică organizată de A.S.S.I. în data de 31.10.2008.
Cursele cuprinse în Programul județean de transport 2008-2011 se efectuează începând cu data de 01.07.2008. Prestarea propriu-zisă a activităților de transport de persoane prin curse regulate pentru traseele atribuite se realizează de către operatorii de transport pe baza licențelor de traseu și a caietelor de sarcini aferente emise de Autoritatea Rutieră Română-A.R.R. Agenția Mureș, fără a fi îndeplinite în totalitate prevederile legale, în sensul că serviciul de transport public rutier de persoane prin curse regulate trebuie realizat de către operatorii de transport prin contract de delegare a gestiunii.
Pe cale de consecință, este necesară adoptarea unei hotărâri a Consiliul Județean Mureș prin care să fie aprobată atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în Programul județean de transport.
În sprijinul acestei susțineri, precizăm faptul că art.23, alin.(2) din Legea nr.92/2007 prevede că: "În cadrul unei localități, al unei asociații de dezvoltare comunitara sau al unui județ, serviciul de transport public local va fi atribuit în gestiune delegată prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, respectiv, a asociației de dezvoltare comunitara, după caz".
Pentru aceste motive, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif
 

Văzut
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád